Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 2, 3 en 4

Bedrijfskunde Deeltijd

In het tweede en derde jaar ga je je kennis, vaardigheden en beroepsmatige capaciteiten verder ontwikkelen die horen bij een bedrijfskundige professional. Tijdens je colleges en bij het uitvoeren van opdrachten krijg je specifieke taken en verantwoordelijkheden, die jou uiteindelijk maken tot een professional met toegevoegde waarde op bedrijfskundig gebied. In het laatste studiejaar rond je de eindopdracht en het opleidingsprogramma Persoonlijke Professionalisering af.

Op deze pagina:

Sebastian van Huis - Deeltijdstudent BK

Een deeltijdopleiding draagt ertoe bij dat je als individu relevant blijft op de arbeidsmarkt: life time employability

Lees verder

Jaar 2

In het tweede jaar staan vakgebieden centraal die nodig zijn om je breed op te leiden tot een bedrijfskundige professional. Je moet als generalist in staat zijn alle facetten van een organisatie te begrijpen, zoals financien, bedrijfsprocessen, organisatiestructuren, projectmanagement. Dit jaar krijg je hoor- en werkcolleges in modules zoals Marketing Management, Operations Management, Informatie Management en Financieel Management.

Jaar 3

In het derde jaar staat het onderwerp 'integratie' centraal. Je gaat je verdiepen in strategie, leiderschap en veranderprocessen. Je ontwikkelt een integrale kijk op organisatievraagstukken, en je laat zien dat je voldoende competent bent om aan de slag te gaan met complexe vraagstukken en deze op te lossen. Dit doe je door je strategische manier van denken, die je je eigen hebt gemaakt.

Verder krijg je verschilende opdrachten die je op je werk moet gaan uitvoeren aan de hand van de theorie die je op de hogeschool hebt geleerd. Voorbeelden van opdrachten zijn: Hoe interveneer ik om mensen in een organisatie in beweging te krijgen? Hoe ga ik om met de dilemma's en tegengestelde belangen die je in organisaties tegenkomt? Ontwikkel een eigen visie op het vak Bedrijfskunde, hoe breng je deze goed over bij je collega's en hoe handel je hier naar. Uitdagende en praktijkgerichte opdrachten die je aanzetten tot denken over je eigen kennis en kunde.

Jaar 4

In het laatste studiejaar rond je twee onderdelen los van elkaar af: de eindopdracht en het opleidingsprogramma Persoonlijke Professionalisering. Je laat met deze twee onderdelen zien wat je geleerd hebt om je studie af te ronden.

De afstudeeropdracht heeft altijd betrekking op een actueel vraagstuk uit de beroepspraktijk. Dit is bij voorkeur in de organisatie waar je werkt. Je laat zien dat je als HR-professional in staat bent een gedegen onderzoek op te zetten en uit te voeren. Je levert een volwaardig onderzoeksrapport af wat voldoet aan de eisen van goed onderzoek én bruikbaar is voor je organisatie. Daarnaast schrijf je een verantwoording over je werkzaamheden en kijk je kritisch naar het proces. Het semester eindigt met een gesprek waarin je je werkstuk voor een forum van klasgenoten toelicht en verdedigt.

Resultaat na dit semester

  • Een advies/oplossing die direct uitvoerbaar is
  • Een verantwoordingsverslag waarin je je keuzes toelicht
  • Een afstudeergesprek waarin je aantoont dat je het eindniveau beheerst.

Als professional moet je niet alleen over de juiste kennis beschikken, maar ook de juiste professionele vaardigheden hebben. Deze competenties komen aan bod in dit semester. Je wordt bewuster van de noodzakelijke vaardigheden voor je werk én je leert hoe je steeds beter wordt in deze vaardigheden. Dat doe je door kritisch naar je eigen prestaties te kijken: reflecteren.

Dit semester staat in het programma als afsluitend semester, maar een aantal onderdelen komen al in een eerdere fase van de opleiding aan bod. De bedoeling is namelijk dat je aan je competenties en persoonlijke professionaliteit werkt, zowel in de vakinhoudelijke semesters als parallel daaraan. Het gaat hier om je onderzoekende vermogen, je innovatieve vermogen of ondernemend gedrag. Daarnaast leer je hoe je binnen een multidisciplinair team kunt samenwerken en het management kunt adviseren.

Onderdelen van het semester

1. Startgesprek

Het startgesprek is een nulmeting voor de acht te ontwikkelen competenties: communiceren, ethisch vermogen, innovatief vermogen, ondernemend vermogen, ontwikkelingsgericht handelen, organiserend vermogen, samenwerken en onderzoekend vermogen. Na afloop ontvang je een (bindend) advies voor je verdere ontwikkeling.

In het eerste halfjaar van de hoofdfase krijg je een workshop startgesprek, een workshop portfolio-opbouw en een aantal digitale testen die je kunt gebruiken bij het schrijven van je ontwikkelplan.

2. Tussentijds assessment

Halverwege de opleiding toets je met behulp van een tussentijds assessment of je op de goede weg bent met de competentieontwikkeling. In de tussentijd heb je actief gewerkt aan het ontwikkelen van je competenties en het is belangrijk dat je continu reflecteert op je eigen ontwikkeling. Na het tussentijds assessment krijg je een (dwingend) advies mee voor je verdere ontwikkeling.

3. Eindassessment

Het eindassessment is het laatste onderdeel van je studie, van het semester Persoonlijke Professionalisering. Hiermee rond je je studie af. Voor het eindassessment maak je een professioneel portfolio.

In je portfolio en eindassessment toon je aan de hand van een aantal complexe taaksituaties aan dat je een competente bedrijfskundige R-professional bent op hbo-bachelor niveau. Dat doe je door jouw professionele handelen te beschrijven aan de hand van de competenties, inclusief een kritische reflectie.

Resultaten na dit semester

  • Jezelf als professional beter kennen
  • Helderheid over je ambities
  • Bewustwording van je sterke en zwakke punten
  • Vermogen om (pro)actief te werken aan je eigen competentieontwikkeling.

Lees meer over de vakken per studiejaar in de Studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 26 augustus 2020