Hogeschool van Amsterdam

Strategisch onderzoeksbeleid

Het CvB heeft het strategisch onderzoeksbeleid van de HvA voor de periode 2015 – 2020 vastgesteld. Dit beleid markeert een nieuwe fase in de ontwikkeling van onderzoek in de HvA, waarin onderzoek als tweede kerntaak nog meer wordt ingebed in alle facetten van de organisatie.

Focus en massa

Bij de ontwikkeling van onderzoek binnen de HvA zijn focus en massa belangrijke begrippen. De HvA brengt focus aan door alle onderzoek te organiseren in faculteitspecifieke kenniscentra en faculteitoverstijgende speerpunten. En door te zorgen voor voldoende en gekwalificeerde onderzoekers die werkzaam zijn in het onderzoek, krijgt het HvA-onderzoek massa. Het huidige aantal lectoraten is uitgangspunt. Er wordt niet specifiek gestreefd naar uitbreiding van het aantal lectoraten, maar het aantal onderzoekers neemt wel toe. Die onderzoekers komen vooral uit het eigen docentencorps. Voor docenten wordt het mogelijk te kiezen voor een carrière die zich naast het onderwijs ook in het onderzoek afspeelt.

Voorwaarden voor inbedding van onderzoek

Inbedding van onderzoek als kerntaak in de organisatie vraagt om meer dan kenniscentra, speerpunten en toegewijde onderzoekers. In de notitie worden daarom ook de voorwaarden beschreven voor de inzet van mensen en middelen. De huidige stand van zaken wordt opgemaakt, de ambities herijkt en de randvoorwaarden voor een goede inbedding van het onderzoek binnen de HvA benoemd en uitgewerkt. In de notitie worden strategische ambities en doelen expliciet benoemd en wordt een gemeenschappelijke koers uitgezet.

Onderzoekskwaliteit

Alle HvA-onderzoek moet ten minste voldoen aan de daarvoor algemeen erkende kwaliteitsstandaarden. Alleen dan wordt de meerwaarde voor het onderwijs gerealiseerd. Onderzoek aan de HvA moet dan ook van gedegen en erkende kwaliteit zijn en de opleidingen voorzien van state-of-the-art kennis voor de beroepspraktijk, zodat studenten opgeleid worden tot hoogwaardige ‘evidence based professionals’.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 26 september 2019