Hogeschool van Amsterdam

Kwaliteit van onderzoek

Onderzoek is een kerntaak van de HvA, die moet voldoen aan de daarvoor algemeen erkende kwaliteitsstandaarden. Alleen als aan deze standaarden wordt voldaan kan de meerwaarde voor het onderwijs daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Onderzoek aan de HvA moet dan ook van gedegen en erkende kwaliteit zijn en opleidingen voorzien van state-of-the-art kennis voor de beroepspraktijk. Zo worden studenten opgeleid tot hoogwaardige ‘evidence based professionals’.

In ons kwaliteitsbeleid staat hoe de HvA werkt aan een rijke leer- en onderzoeksomgeving voor medewerkers en studenten.

De Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit is één van de uitgangspunten voor de borging van de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek op de HvA.

Daarnaast wordt één maal per zes jaar al het onderzoek van de HvA door een panel van externe, onafhankelijke deskundigen beoordeeld in een externe evaluatie. De vijf standaarden uit het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) zijn hiervoor leidend. Bij de externe evaluatie ligt de focus op publieke verantwoording. Het rapport van een externe evaluatie wordt openbaar gemaakt en aan de Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek (CEKO) ter beschikking gesteld. De CEKO houdt toezicht op de uitvoering van het BKO door hogescholen. De rapportages van de externe onderzoeksevaluaties van hogescholen worden openbaar gemaakt via de CEKO-bank .
De meest recente externe evaluatie is uitgevoerd in 2015. Het rapport kunt u hier downloaden

Tussen twee externe evaluaties in vindt een interne evaluatie van het onderzoek plaats. Een interne evaluatie heeft (evenals een midterm review bij opleidingen) bij uitstek een ontwikkelfunctie, waardoor de focus ligt op verdere ontwikkeling van het onderzoek. Vanwege het interne leerperspectief kan de commissie uit zowel interne (d.w.z. van de HvA, maar niet uit de eigen faculteit) als externe leden bestaan.

Zowel de interne als de externe evaluatie wordt HvA-breed uitgevoerd omdat het aanbevelingen oplevert die van belang zijn voor de ontwikkeling van het HvA-brede onderzoeksbeleid. Alle onderzoekseenheden worden in een zelfde periode bezocht door een commissie met een vaste externe voorzitter en secretaris. Door deze vaste kern wordt gewaarborgd dat de evaluaties van het onderzoek in de faculteiten op dezelfde wijze plaatsvinden en onderling vergelijkbaar zijn. Per onderzoekseenheid worden expertleden toegevoegd. De gehele commissie vertegenwoordigt expertises uit onderzoek, (beroeps)praktijk en onderwijs.

Het onderzoek is georganiseerd in facultaire kenniscentra, die de personele en financiële thuisbases zijn van de lectoren en onderzoekers. Het onderzoek wordt daarom geëvalueerd op het niveau van de facultaire kenniscentra

Met de toenemende behoefte aan ethische toetsing van het HvA onderzoek heeft de HvA een Ethische Commissie Onderzoek ingesteld:


De commissie is per september 2018 van start gegaan en komt eens per maand bij elkaar. In deze opbouwfase doet de commissie ervaring op met het beoordelen van ethische vraagstukken. Belangrijk aandachtpunt van de commissie is de bewustwording rondom ethische toetsing in de HvA.Contactpersoon: dr. W. (Wendy) Boerboom-Possel, beleidsafdeling O&O (ambtelijk secretaris)

Voor het bewaken van de principes van een goede en integere wetenschapsbeoefening heeft het CvB in december 2017 een Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit vastgesteld. In deze Klachtenregeling is voorzien in een Vertrouwenspersoon en een Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Per 1 juli 2018 is emeritus lector en hoogleraar prof. dr. L.W.C. (Louis) Tavecchio benoemd tot Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. Deze fungeert als aanspreekpunt voor vragen en meldingen over mogelijke schending van wetenschappelijke integriteit, probeert indien hij daartoe mogelijkheden ziet te bemiddelen of de melding anderszins in der minne op te lossen en informeert klager over de procedure voor het indienen van een klacht bij de commissie.

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit is ingesteld om klachten over schending van wetenschappelijke integriteit te kunnen afhandelen. In de commissie hebben zitting:

  • prof. dr. P.M.G. (Peter) Apers , em. hoogleraar en directeur Centre for Telematics and Information Technology, Universiteit Twente (voorzitter)
  • dr. M.G.M. (Martha) Meerman, lector Gedifferentieerd HRM, HvA
  • dr. A.G. (Arnt) Mein, lector Legal Management, HvA

Contactpersoon: dr. W. (Wendy) Boerboom-Possel, beleidsafdeling O&O (ambtelijk secretaris)

Met de instelling van deze commissies en benoeming van de vertrouwenspersoon voldoet de HvA ook aan de zorgplichten die zij heeft vanwege de nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 5 februari 2021