Hogeschool van Amsterdam

Workshops

Dit jaar werd, naast het plenaire programma, voor het eerst een aantal workshops aangeboden.

Rob Jonson

Succesvol in het hbo met leerstrategieën

De overgang naar het hbo stelt een student voor veel veranderingen. Een belangrijke verandering is de mate waarin verwacht wordt dat een student zelf zijn of haar studeren vormgeeft. Het hebben van adequate leerstrategieën is dan ook een belangrijke factor in het succes van een student in het hoger onderwijs. Door de druk van grote hoeveelheden stof, een hoog tempo en ook nog eens een bindend studieadvies, is het voor studenten belangrijk om deze leerstrategieën in een vroeg stadium te bezitten.

In deze workshop gaan we aan de slag met de vraag: Hoe kunnen wij binnen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs de scholieren voorbereiden op de andere manier van studeren binnen het hbo?

Rob Janson is Arbeids- en Oganisatiepsycholoog en Interventiekundige en werkzaam aan de Hogeschool van Amsterdam. Bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening werkt hij als docent communicatie. Daarnaast houdt hij zich bezig met de vraag hoe langstuderen en onnodige uitval voorkomen kan worden.

Jet Benjamins

Brigitte Widdershoven

Van loting naar selectie

Roept dit onderwerp bij u ook nog zo veel vragen op? Inmiddels is wel bekend dat voor opleidingen met een numerus fixus vanaf 2017-2018 niet meer centraal geloot wordt door DUO, dat de uiterste aanmelddatum is vervroegd naar 15 januari en dat elke fixus-opleiding daarna zélf gaat selecteren tot de capaciteit is bereikt. Maar wat betekent dat in de praktijk voor het studiekeuzeproces van uw leerlingen en voor uw werk als schooldecaan?

Jet Benjamins (projectleider studiekeuzecheck en selectie bij de HvA) en Brigitte Widdershoven (beleidsadviseur bij de UvA) gaan aan de hand van uw vragen onder andere in op de landelijke regels ten aanzien van selectie, de opleidingen van HvA en UvA die een numerus fixus hebben voor 2017-2018, het aanmeld- en selectieproces voor uw leerlingen, selectieprocedures en -criteria en het verschil tussen en de overeenkomst met de studiekeuzecheck en matching.

Jet Benjamins, was ooit zelf schooldecaan in het vo en is sinds het jaar 2000 werkzaam bij de HvA. In die 16 jaar heeft zij zich beziggehouden met de aansluiting vo-hbo op allerlei terreinen. De laatste jaren is zij HvA-breed projectleider voor de studiekeuzecheck en de (decentrale) selectie.

Dr. Brigitte Widdershoven is als senior beleidsmedewerker werkzaam bij de bestuursstaf van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden betreft de toegankelijkheid van het UvA-onderwijs. In die hoedanigheid houdt zij zich onder meer bezig met de thema's studiekeuze (UvA Matching), decentrale selectie en toegankelijkheid van het masteronderwijs. Eerder was zij onder meer werkzaam bij de TU Delft en organisatieadviesbureau Van Beekveld en Terpstra.

Marieke van Schaik

Hoe help ik mijn leerling met kiezen?

Het maken van een studiekeuze is een proces en dat kost tijd. Als decaan kunt u een belangrijke ondersteunende rol spelen. In de workshop Hoe help ik mijn leerling met kiezen? gaat Marieke in op het keuzeproces en de gespreksvaardigheden die ondersteunend zijn. Ook oefent u ter plekke met het voeren van een keuzegesprek. Na deze workshop weet u wat u kunt bijdragen aan het keuzeproces van uw leerling en heeft u ervaren wat wel en niet werkt in een keuzegesprek.

Drs. Marieke van Schaik begeleidt vanuit de HvA en de UvA studenten bij hun studiekeuze, zowel individueel als in groepen. Ook geeft ze voorlichting aan ouders en coördineert ze verschillende keuzeactiviteiten. Tot slot is ze co-auteur van het boek Reflectietools.

Klaas Visser

Is er licht in de selectieduisternis?

Met het afschaffen van de loting gaat elke selectieve opleiding een eigen selectieprocedure invoeren. Dat leidt tot heel veel verschillende selecties zodat men al snel het zicht verliest. Selectie moet eerlijk en duidelijk zijn, maar wat er precies gebeurt, moet ook geheim blijven om te voorkomen dat leerlingen zich gaan voorbereiden met behulp van ouders en bureaus. Universitaire opleidingen hebben jarenlang geëxperimenteerd met decentrale selectie en daar onderzoek naar gedaan. In deze lezing wordt ingegaan op het nut van selectie, de eisen die aan selectie worden gesteld en zal het gepubliceerde onderzoek over tal van selectieprocedures (vooral in de geneeskunde) de revue passeren. Deelnemers krijgen informatie over de grote gemeenschappelijke deler in universitaire selectieprogramma’s, zodat zij leerlingen gericht kunnen adviseren en voorbereiden.

Klaas Visser was gedurende 20 jaar directeur van de opleiding Psychologie aan de UvA en heeft onderzoek gedaan naar een nieuwe decentrale selectieprocedure, die vervolgens de basis is geworden van de matchingsprocedure aan de UvA. Hij verzorgt colleges over selectie in het Hoger Onderwijs en is jarenlang voorzitter geweest van de werkgroep studiesucces aan de UvA.

Beylula Yosef (fotograaf: Ebru Aydin)

Gezien worden binnen het onderwijs

Leren doe je op verschillende manieren en op verschillende plekken. Gezien worden is essentieel om je vrij te voelen om informatie op te nemen. Weten wij nog wie er voor ons zit in de klaslokalen of bij een decanengesprek? Hoe maken we contact en in hoeverre is dit contact van invloed op het schoolsucces van jongeren? Sluiten we in of segregeren we binnen ons onderwijs? Leven we echt in een maatschappij waarin de sociaal-economische positie van elk individu gebaseerd is op zijn of haar prestaties of speelt afkomst, huidskleur en de status van iemands familie een rol in het wel of niet succesvol zijn binnen het onderwijs en in de maatschappij? Beylula Yosef zal aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis en het heden nieuwe inzichten meegeven die gebruikt kunnen worden om jongeren beter te kunnen begeleiden.

Beylula Yosef is een 29-jarige Amsterdammer die bijna is afgestudeerd als toegepast psycholoog, haar afstudeerthema is: “onderwijscarrière van 2de generatie Eritrese- Nederlandse jongeren in Amsterdam”. Vanaf september is zij werkzaam bij het tropenmuseum als museumdocent. Ook is zij commissielid en mentor bij New Urban Collective. Verder begon ze 6 maanden geleden met twee vriendinnen een letterpress-bedrijfje dat wenskaarten drukt. Het onderwijs fascineert haar en haar droom is een inclusieve omgeving waar alle jongeren gezien worden, de ruimte hebben om te groeien en het beste uit zichzelf te halen.

Bas van Eerd

Taalontwikkelend onderwijs

Tijdens zijn workshop staat de aansluiting VO-HBO op het gebied van taal en denken centraal. Wat mag je verwachten van het hoger onderwijs? Waar lopen studenten tegenaan? Hoe kunnen we daarmee omgaan? Waar liggen kansen? Wie moet de bruggen slaan? We zien hoe studenten lessen en lesstof kunnen ervaren en welke vaardigheden verondersteld worden in het hoger onderwijs. Daarbij gaan we op zoek naar manieren om onze toekomstige studenten beter voorbereid te laten instromen, met een grotere kans op studiesucces.

Bas van Eerd stond jaren als docent Nederlands voor de klas en is inmiddels ook alweer een tijd projectleider taalbeleid binnen de HvA. Hij traint docententeams van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs in geïntegreerde (taal)didactiek.

Joris Buis

Voorbereid op de toekomst: Vaardigheden in (Voorbereidend) Wetenschappelijk Onderwijs

In het huidige informatietijdperk is hoogstaande kennis overal en altijd beschikbaar. Maar hoe vind je de juiste kennis in de oceaan van tekst en beeld? Wat doe je met die kennis en hoe integreer je kennis uit verschillende disciplines en vakgebieden om tot nieuwe inzichten te komen? Deze en meer vragen zullen we aankaarten in de workshop, waar we ook actief bezig zullen gaan met onze eigen vakkennis.

Joris Buis werkt sinds 2010 als docent bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de UvA. Zelf volgde hij opleidingen in filosofie en natuurkunde aan de UvA en later een master natuurbeheer aan de WUR, met een focus op de integratie tussen ecologie, beheer en beleid. De integratie tussen - en het overstijgen van - disciplines komt ook terug in het onderwijs dat hij nu ontwikkelt en geeft bij een aantal interdisciplinaire BSc- en MSc-opleidingen. Naast de inhoudelijke kennis, komen ook allerhande vaardigheden terug in zijn onderwijs, waaronder de zogenaamde academische vaardigheden, waarover hij in 2015 een lesboek publiceerde.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 juli 2020