Medezeggenschap

De wet en reglementen

Aan de Hogeschool van Amsterdam gelden regels en afspraken rondom organisatie, bestuur en beleid. Deze zijn opgenomen in diverse reglementen waarover de medezeggenschap advies uitbrengt of instemming verleent. Boven deze reglementen staat de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) bevat bepalingen over:
• universiteiten;
• hogescholen;
• de Open Universiteit;
• academische ziekenhuizen;
• de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),
• de (Nederlandse) Koninklijke Bibliotheek (KB);
• titulatuur.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste HvA-reglementen met een korte toelichting:

De Onderwijs en Examenregeling (OER)

In de onderwijs- en examenregeling zijn de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot de inrichting van het onderwijs en de examens van de opleidingen van de faculteit. Je vindt hierin onder andere ook de regels met betrekking tot:
• de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens;
• het verlenen van vrijstellingen voor een of meer tentamens;
• het toewijzen van een extra tentamenkans.

Het Studentenstatuut

In het Studentenstatuut zijn de belangrijkste rechten en plichten vastgelegd van de (toekomstige) deelnemers aan het onderwijs van de hogeschool.

Bestuurs en beheersreglement

In het Bestuurs- en beheersreglement zijn een aantal taken en bevoegdheden van het College van Bestuur overgedragen aan de domeinvoorzitters. Dit zijn de taken en bevoegdheden die in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zijn toegekend aan de decaan van de faculteit van een universiteit. Mede hierdoor zijn de domeinvoorzitters van de Hogeschool van Amsterdam in een positie gebracht die vergelijkbaar is met die van de decanen van de Universiteit van Amsterdam.
In het Bestuurs- en beheersreglement is tevens vastgelegd dat de onderwijs- en examenregeling van elke opleiding moet voldoen aan het door het College van Bestuur vastgestelde kader. Daarnaast wordt in het reglement ook de samenstelling en de positie van de opleidingscommissie beschreven. Wijzigingen in het Bestuurs- en beheersreglement behoeven de goedkeuring van zowel de Raad van Toezicht als de medezeggenschapsraad van de Hogeschool van Amsterdam.

Medezeggenschapsreglement

In het medezeggenschapsreglement zijn de rechten en plichten van de medezeggenschapsraad vastgelegd

Faciliteringsreglement

Het faciliteringsreglement medezeggenschap HvA regelt de faciliteiten voor de leden van de medezeggenschapsraad en de deelraden, zoals de gelegenheid tot vergaderen, de ambtelijke ondersteuning en de facilitering in tijd en geld.

OC-reglement

Het hoger onderwijs kent de wettelijke verplichting om een opleidingscommissie (OC) in te richten, waarin de helft van de leden bestaat uit studenten van de betreffende opleiding.
De opleidingscommissie heeft tot taak advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, de uitvoering daarvan jaarlijks te beoordelen en (on)gevraagd advies uit te brengen aan het management van de opleiding.
Door het uitbrengen van adviezen kan de opleidingscommissie belangrijke invloed uitoefenen op de kwaliteit van de opleiding. De mening van studenten als de afnemers van het onderwijs is de belangrijkste maatstaf voor de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingscommissie fungeert als de spreekbuis van de studenten en dient goed op de hoogte te zijn van wat er op de opleiding gebeurt. Dit betekent dat de opleidingscommissie contact moet onderhouden met de achterban.

Overige reglementen:
• Regeling intelectueel eigendom;
• Procuratieregeling;
• Klokkenluidersregeling;
• Integriteitscode;
• Regeling ongewenst gedrag;
• Reglement raad van toezicht.

Kijk voor meer informatie ook op de site van Juridische Zaken

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 17 juli 2020