Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Op pad met de volgteams van de CMR

6 dec 2021 12:05 | Medezeggenschap

Wie bepaalt waar geld voor studievoorschotmiddelen heengaat? Wie houdt onze cyberveiligheid en onderwijsdata in de gaten? Om dat goed in de gaten te houden, stelt de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) op sommige beleidsterreinen volgteams in. We stellen enkele van deze volgteams aan je voor.

‘Een volgteam is in wezen een soort tijdelijke commissie binnen de CMR’, legt raadslid Kees Post uit. Vaak vraagt het College van Bestuur (CvB) aan de CMR om advies op een bepaald beleidsterrein. De CMR stelt vervolgens een volgteam in om dat specifieke thema of project van dichtbij te volgen.


Kwaliteitsafspraken

Kees: ‘Het volgteam kwaliteitsafspraken bestaat omdat hogescholen extra geld ontvangen, die we de studievoortschotmiddelen noemen. Uit die studievoorschotmiddelen worden op centraal niveau de projecten Goed Georganiseerd Onderwijs en Studentenwelzijn gefinancierd. Als volgteam zijn we gesprekspartner van degene die binnen het CvB over dit project gaat, in ons geval is dat rector Geleyn Meijer. In deze gesprekken praten we over de inhoudelijke en de financiële voortgang. Verder kunnen we namens het volgteam vragen stellen en adviezen geven. Deze kwaliteitsafspraken lopen door tot en met 2024. Dan wordt het volgteam ook opgeheven.’


Informatieveiligheid

Niels Nanning is een van de leden van volgteam Informatieveiligheid. ‘De Hogeschool van Amsterdam heeft in de afgelopen jaren grote stappen gemaakt qua digitalisering, zowel van het onderwijs als bedrijfsvoering. Dat heeft veel voordelen, maar het kan ook een risico vormen. We willen namelijk niet dat de data van studenten of medewerkers onbedoeld op straat komt te liggen. En zo zijn er meer voorbeelden te bedenken.’ Niels somt een aantal mensen op waarmee het volgteam overlegt. Zij bekleden allemaal functies die ervoor zijn om privacy, gegevensbescherming en dataveiligheid te waarborgen. Niels: ‘Het doel van het volgteam is om de veiligheid van de digitale wereld binnen de hogeschool te garanderen voor medewerkers en studenten. Er is een hoop maatschappelijke onrust ontstaan nu meerdere onderwijsinstellingen door hackers zijn aangevallen en wij proberen eraan bij te dragen om dat te voorkomen.’


Onderwijsdata

Anne-Marie Reijnders is een van de mensen achter volgteam onderwijsdata. ‘Binnen het onderwijs zijn veel data beschikbaar en zijn er mogelijkheden om hier op een goede manier gebruik van te maken. Het doel daarvan is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Wat wij als volgteam doen, is erop toezien dat de data van studenten op een eerlijke, transparante en veilige manier worden gebruikt binnen de experimenten van het project. Ook ziet de volggroep toe op het gebruik van de data. Deze mag namelijk alleen als doel hebben om de studenten te ondersteunen bij het volgen van onderwijs. Een voorbeeld: onze studieloopbaanbegeleiders nodigen studenten die wat mindere cijfers halen uit voor een gesprek. Zo kijken we of we actie kunnen ondernemen om te voorkomen dat ze uitvallen. Dat is goed voor die studenten en daarmee uiteindelijk ook voor de opleiding. Maar we stellen deze data niet ter beschikking aan iemand anders die ze voor andere doeleinden zou kunnen gaan gebruiken.’