Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Medezeggenschap volle kracht vooruit!

30 sep 2021 21:03

Na vele online bijeenkomsten kwam de medezeggenschapsraad van de Faculteit Business en Economie op 6 september eindelijk weer op de economiecampus tezamen. Met vijf nieuwe leden en leden die elkaar voor het eerst in het echt zagen in plaats van online, bracht de start van een nieuw medezeggenschapsjaar nieuwe ideeën en nieuwe energie.

De leden hebben deze energie hard nodig voor het realiseren van de doelen die met elkaar zijn afgesproken. De aandacht gaat de komende maanden uit naar taaktoewijzing en urenallocatie voor docenten, faculteitsbegroting, studievoorschotmiddelen, faculteitsmeerjarenplan … en nog veel meer. Naast de jaarlijks terugkerende thema’s komen ongetwijfeld ook nieuwe onderwerpen op tafel. In de raad maar ook in de maandelijkse gesprekken met de decaan. Nu wij weer vaker op locatie zijn, willen de leden meer in gesprek gaan met studenten en medewerkers. Hierbij denken wij ook aan het organiseren van bijeenkomsten met de achterban. Wat vinden jullie belangrijk, waar hebben jullie zorgen over en wat zijn best practices? Jullie input nemen wij graag mee! Lees binnenkort in ons jaarverslag wat wij vorig studiejaar hebben gedaan en bereikt.

Nieuw Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de deelraad is verantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken van de raad en spreekt maandelijks met het faculteitsbestuur ter voorbereiding op de raadsvergadering.

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de raadsleden een nieuw Dagelijks Bestuur gekozen:

• Marianne Cambridge-Albers (docente Finance & Control) – voorzitter

• Mohammed Skori (student Commerciële Economie)- vicevoorzitter

• Jasper Hartman (student International Business and Management Studies)- secretaris

• Serge Gautier (docent Finance & Control deeltijd)- penningmeester

Contact

Neem voor vragen aan de deelraad of meer informatie contact op met de griffier Wendy Buisman-Bos via deelraad.fbe@hva.nl of spreek één van onze leden aan. Kijk op onze website voor de ledenlijst.

In het voorjaar 2022 vinden er medezeggenschapsverkiezingen plaats waarbij iedere student en medewerker zich kandidaat kan stellen voor de deelraad. We hopen op veel belangstelling, zodat de medezeggenschap in de faculteit goed is vertegenwoordigd!