Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Een constructief-kritische blik op financiën

29 jun 2021 09:02

In het afgelopen jaar heeft de commissie Financiën en Reglementen (F&R) van deelraad FBE onder andere aandacht besteed aan de begroting voor 2021 en de aanwending en verantwoording van de studievoorschotmiddelen (SVM).

Met betrekking tot de begroting, hebben in een vroeg stadium gesprekken plaatsgevonden tussen de commissie F&R en de controller. De commissie heeft naar aanleiding van de faculteitsbegroting 2021 schriftelijk vragen voorgelegd aan het faculteitsbestuur. Deze vragen spitsten zich toe op twee onderwerpen, te weten: 1. de innovatiegelden die door de FBE in 2021 ter beschikking worden gesteld voor innovatie ten behoeve van een flexibel onderwijssysteem, 2. het nieuw op te richten Centre of Economic Transformation, meer specifiek de financiering hiervan en de financiering van onderzoek binnen de FBE in algemene zin. Op basis van de verstrekte antwoorden, heeft de commissie F&R de faculteitsraad geadviseerd in te stemmen met de begroting voor 2021, alsmede een aantal adviezen en verzoeken voor te leggen aan de decaan.

Met betrekking tot de SVM, is het van belang dat instemming, besteding en verantwoording van de studievoorschotmiddelen op een goede manier plaatsvinden binnen de FBE. De commissie heeft uit contacten met de opleidingscommissies vastgesteld dat met name de verantwoording bij sommige opleidingen nog niet van het gewenste niveau is. De commissie zal er als onderdeel van de begrotingscyclus voor 2022 op aandringen dat de verantwoording (op faculteits- én opleidingsniveau) voldoende specifiek hoort te zijn.

Ook in 2022 streeft de commissie ernaar om met een constructief-kritische houding de financiële positie van de faculteit te bewaken.