Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Faculteitsraad FOO stemt in met OER en SVM

25 jun 2021 15:41 | Medezeggenschap

In de laatste weken van het studiejaar heeft de faculteitsraad van FOO ingestemd met zowel de Onderwijs- en examenregelingen (OER) van FOO als met de plannen voor de besteding van de Studievoorschotmiddelen (SVM). Beide processen zijn dit jaar goed verlopen.

OER

In de vergadering van 1 juni heeft de faculteitsraad ingestemd met alle OERen van FOO. Het OER-proces is dit jaar naar wens gegaan, ook al blijft de planning voor OC’s en faculteitsraad krap. De verschillende OER-versies waren op tijd beschikbaar en alle vragen van de raad werden uitgebreid beantwoord. De raad heeft ook dit jaar weer goed samengewerkt met de OC’s van FOO bij het beoordelen van de OERen.

Er waren weinig inhoudelijk struikelblokken voor het instemmen met de OER. Een algemeen punt blijft wel dat de OER een lastig leesbaar document is voor de doelgroep: studenten. Dit komt voor een groot deel ook door het centraal opgestelde format voor de OER en natuurlijk doordat de OER een juridisch document is. Toch blijft aandacht voor de leesbaarheid nodig! De raad zal dit punt dan ook meenemen in een advies aan de CMR over het format voor de OER 2022-2023.

SVM

In mei heeft de faculteitsraad ingestemd met de plannen voor de besteding van de SVM bij Bedrijfsvoering. Dit is het ‘faculteitsbrede’ deel van de plannen waarop de raad instemmingsrecht heeft. De OC’s hebben instemmingsrecht op de plannen voor hun cluster/opleiding.

De plannen voor SVM Bedrijfsvoering worden uitgevoerd door het onderwijsbureau en hebben vooral betrekking op het verbeteren van de onderwijslogistiek. Denk hiervoor aan het verbeteren van de roosters, het makkelijker maken om te flexibiliseren, het beter op elkaar aansluiten van verschillende systemen (SIS!), enz. De acties die worden ingezet om dit allemaal te realiseren zijn vrij technisch en soms lastig te begrijpen. Het hielp dus erg dat er in de laatste rapportage over de realisatie van de plannen duidelijk werd aangegeven wat studenten ervan gaan merken. Ook was het erg prettig dat er dit jaar regelmatig contact is geweest tussen raadslid Dico de Jong en Martijn Vieleers (medewerker onderwijslogistiek FOO) over de vorderingen van de plannen. Dit heeft er bv. toe geleid dat de communicatie over aanmeldprocedures is verduidelijkt en dat SIS-handleidingen voor studenten zijn verbeterd.