Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Vacature: lid KOG (v)

13 jan 2021 10:28 | Medezeggenschap

HvA-studenten en -medewerkers kunnen een klacht indienen bij de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (KOG)  als ze zich op een ongewenste manier behandeld voelen. Denk bijvoorbeeld aan (seksuele) intimidatie, geweld, pesten, discriminatie en/of agressie. De KOG is op zoek naar een vrouwelijk lid, op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad.

Kennis en vaardigheden

  • Deskundigheid met betrekking tot ongewenst gedrag op psychosociaal en juridisch gebied
  • In staat om dossiers te analyseren
  • Accuraat en zorgvuldig
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Kernactiviteiten

  • Bestuderen van klachten en verweerschriften
  • Deelname zitting inclusief voor- en nabespreking
  • Beoordelen van de klacht

Werkwijze

Als lid van de KOG krijg je uiterlijk één week voor zitting inzage in het te behandelen dossier, bestaande uit een klacht en een verweerschrift. Je leest deze zorgvuldig door. Ook bereidt je vragen voor. Voor aanvang van de zitting is er een voorbespreking waarin de te behandelen klacht wordt doorgenomen met de voltallige commissie (de voorzitter, en twee leden) in aanwezigheid van de secretaris. Hierna volgt de mondelinge behandeling van de klacht waarbij je de gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan beide partijen. Elke zitting wordt afgesloten met een nabespreking waarbij besloten wordt welk advies wordt uitgebracht aan het College van Bestuur. Het advies kan onder andere inhouden schorsing of ontslag. Het College van Bestuur neemt vervolgens een besluit.

De mondelinge behandeling van een klacht neemt gemiddeld 3 uur in beslag inclusief de voor- en nabespreking. De voorbereidingstijd vergt 2 uur per klacht. Voor het bijwonen van en het deelnemen aan vergaderingen en zittingen wordt tijd ter beschikking gesteld door de faculteit.

Context

De leden van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag worden benoemd door het College van Bestuur. Een deel van de leden wordt voorgedragen door de Centrale Medezeggenschapsraad. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de KOG hebben geen dienstverband bij de HvA. De leden en plaatsvervangende leden mogen géén deel uit maken van de Inspectie, de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de faculteitsdirectie of de Centrale Medezeggenschapsraad. De leden en plaatsvervangende leden hebben een dienstverband bij de HvA. Twee leden en twee plaatsvervangend leden zijn vrouw; één lid en één plaatsvervangend lid is man.

Reactietermijn

Heb je belangstelling voor deze interessante functie? Stuur dan vóór 25 januari 2021 een korte motivatiebrief met CV naar de ambtelijk secretaris van de CMR, Margit Wewer.