Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Faculteitsraad FOO stemt in met OER 2020-2021

22 jun 2020 16:19 | Medezeggenschap

In de vergadering van 26 mei 2020 heeft de faculteitsraad ingestemd met de OERen 2020-2021 van FOO. Ook alle OC’s hebben inmiddels met de OER ingestemd.

In de bespreking van de OERen 2020-2021 heeft de faculteitsraad de nadruk gelegd op voorwaarden voor deelname aan vakken en toelatingseisen voor bepaalde studieonderdelen. Denk bijvoorbeeld aan de invloed die de coronacrisis daarop kan hebben. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een student als gevolg van de corona-maatregelen net te weinig studiepunten haalt om met de minor te beginnen? Of als een student net niet aan de voorwaarden voor een vak voldoet? Gelukkig is het in de loop van het OER-proces duidelijk geworden dat een student in dergelijke gevallen via de examencommissie een beroep kan doen op ‘corona-coulance’. Verder heeft de raad een verhelderend overzicht van ingangseisen voor de tweedegraadsopleidingen ontvangen.

Een vraag die via de OC Exact bij de faculteitsraad binnenkwam, ging over de geldigheidsduur en de registratie van deeltentamens. Omdat bij FOO alle behaalde tentamens onbeperkt geldig zijn, zijn de resultaten van deeltentamens dat ook. De resultaten van deeltentamens worden echter niet in SIS opgenomen, daarom heeft de faculteitsraad ervoor gepleit dat resultaten van deeltentamens goed worden geadministreerd en vooral dat deze administratie ook voor de student inzichtelijk is, zodat er geen verwarring kan zijn over al dan niet behaalde (deel)resultaten.

De faculteitsraad heeft in het OER-proces goed samengewerkt met de OC’s van FOO, en dankt de OC’s voor hun input.