Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Besluit over kaders herinrichting Kohnstammhuis

23 jan 2019 12:59 | Medezeggenschap

Afgelopen herfst is de klankbordgroep huisvesting FOO actief geweest en heeft het managementteam van de faculteit geadviseerd over de kaders voor de herinrichting en herindeling van het Kohnstammhuis.

De klankbordgroep heeft twee scenario’s onder de loep genomen: scenario A, waarbij elk cluster/organisatieonderdeel een eigen verdieping ‘bewoont’ en scenario B, waarbij twee clusters twee verdiepingen delen. Op basis van het advies van de klankbordgroep heeft het MT vlak voor de kerstvakantie een besluit genomen over de kaders voor herinrichting. Dit besluit ligt nu ter instemming bij de Faculteitsraad.

Het MT heeft de al eerder geformuleerde uitgangspunten meegenomen in haar besluit:

  1. Eigen plek en identiteit van opleidingen/clusters en organisatieonderdelen waar docenten en medewerkers zich thuis en welkom voelen, waar ze bereikbaar en vindbaar zijn voor studenten en collega’s.
  2. Inrichting van het gebouw meer gericht op samenwerking, verbinding, uitwisseling en van elkaar leren. Dat vraagt om een meer open inrichting.
  3. Grotere diversiteit aan werkplekken. Voldoende stiltewerkplekken, overleg-, belplekken en dergelijke.
  4. Voldoende studieplekken voor studenten en ruimte waar docenten en studenten met elkaar kunnen praten. Dit past in het concept van de mixed zone.

Vragen van de faculteitsraad

De Faculteitsraad heeft op 15 januari gesproken over de kaders voor de herinrichting van het KSH en heeft hier nog twee vragen bij:

  1. Is scenario A realistisch, gezien de grootte van sommige clusters? M.a.w. gaat dat wel passen?
  2. Hoe worden medewerkers en studenten betrokken bij het vervolg: de concretisering van de plannen voor herinrichting van het KSH?

Deze vragen bespreekt de raad in de overlegvergadering van 29 januari met de decaan, dan wordt ook gestemd over instemming met de kaders voor de herinrichting en herindeling van het Kohnstammhuis.

Hoe nu verder?

Na instemming door de Faculteitsraad zal het MT de clusters inlichten over het genomen besluit. Daarna begint het ‘echte werk’: de concrete inrichting van de verdiepingen. Dit moet in de clusters en organisatieonderdelen zelf worden uitgewerkt. De Faculteitsraad pleit ervoor om hierbij de studenten en medewerkers van het cluster nauw te betrekken. Het is dus voor jou als medewerker of student van belang om jezelf goed te informeren over de plannen die voor jouw cluster worden ontwikkeld!

De verbouwing van het KSH gaat in drie fases; in de zomers van 2019, 2020 en 2021. Het MT beslist welke verdiepingen als eerste worden verbouwd en welke clusters of organisatieonderdelen dus als eerste hun plannen voor de nieuwe inrichting klaar moeten hebben.