Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Stand van zaken Huisvesting FOO

21 nov 2018 12:56 | Medezeggenschap

Na een eerste bijeenkomst voor de zomervakantie, is de Klankbordgroep Huisvesting FOO op 12 november van start gegaan. De klankbordgroep adviseert het managementteam van de faculteit over beslissingen op het gebied van de huisvesting van FOO. Ieder cluster of organisatieonderdeel van de faculteit heeft een vertegenwoordiger afgevaardigd in deze klankbordgroep. De Faculteitsraad is met twee leden vertegenwoordigd in de klankbordgroep; een medewerker en een student.

Opdracht aan FOO

De faculteit heeft vanuit de Stuurgroep Huisvestingsagenda HvA de opdracht gekregen de werkplekken en overlegruimtes (de werkomgeving) en de studieplekken voor studenten, ruimte om samen te werken voor studenten en docenten (de mixed zone) aan te passen aan de Huisvestingsvisie HvA uit 2017. Het realiseren van deze opdracht faciliteert het activiteitgericht werken dat binnen de faculteit verder geïmplementeerd gaat worden.

Herinrichting Kohnstammhuis

Voor de kerst moet een aantal belangrijke beslissingen worden genomen: Wie komt op welke verdieping, welke verdieping wordt als eerste verbouwd, wanneer volgt de rest en welke algemene keuzes worden gemaakt bij de inrichting van de verdiepingen? Op basis van gesprekken met de clusters zijn hiervoor de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • Er is een thuisbasis voor medewerkers en studenten. Kernwoorden hierbij zijn eigen identiteit, vindbaarheid, samenwerking en je welkom voelen.
  • Opleidingen en clusters zitten bij elkaar en kunnen zo eenvoudig samenwerken.
  • Er is voldoende variatie in type werk- en overlegplekken.

Naast deze eigen uitgangspunten van FOO moet de huisvesting voldoen aan zogenaamde parameters. De HvA-parameters beschrijven het aantal werkplekken en het aantal vierkante meters.

Er worden meerdere scenario’s voor de herinrichting van het Kohnstammhuis uitgewerkt die op een verschillende manier invulling geven aan de uitgangspunten. De eerste modellen daarvan worden op 26 november gepresenteerd aan de klankbordgroep.

Vanaf januari wordt gestart met de uitwerking van de inrichtingsplannen per verdieping. Dan kun je meepraten en meedenken over de inrichting van de verdieping(en) waar jij straks je thuisbasis hebt.

Wie beslist?

De klankbordgroep adviseert het managementteam over de scenario’s. Het besluit wordt genomen door het managementteam. Vervolgens wordt het besluit voorgelegd aan de Faculteitsraad ter instemming.