Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Evaluatie OC’s FOO

21 nov 2018 12:36 | Medezeggenschap

De afdeling Onderwijs & Onderzoek van FOO heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de OC’s van FOO. De vraag was hoe de opleidingscommissies het afgelopen jaar (2017-2018) gefunctioneerd hebben in de vernieuwde samenstelling en structuur en in hoeverre het doel van de verandering, het versterken van de medezeggenschap van opleidingscommissies, gerealiseerd is. De resultaten van het onderzoek zijn in oktober bekend gemaakt.

Conclusies en aanbevelingen

Voor het onderzoek is een vragenlijst afgenomen onder alle OC’s en zijn korte gesprekken gevoerd met de opleidingsmanagers.

De OC’s geven zelf aan dat ze over het algemeen tevreden zijn over hun eigen functioneren en over de huidige samenstelling van de OC. Veel OC’s zouden wel graag intensiever contact willen hebben met hun opleidingsmanager.

OC’s hebben soms moeite om invulling te geven aan al hun taken, vooral als deze ‘nieuw’ zijn, bv. het instemmingsrecht op een aantal onderdelen. Hierbij zouden ze meer ondersteuning willen hebben. Ook scholing op maat kan hierbij behulpzaam zijn.

De belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek:

  • Versterk de continuïteit van OC’s
  • Versterk de invulling van taken van OC’s
  • Versterk de kwaliteit van OC’s

Hoe verder?

De resultaten van het onderzoek zijn op 6 november in het managementteam besproken. Het MT herkent zich in grote lijnen in het onderzoek en neemt de aanbevelingen over.

Op 26 november wordt het onderzoek besproken in het voorzittersoverleg OC’s – Faculteitsraad FOO en op 27 november bespreekt de Faculteitsraad alle bevindingen uit het onderzoek met de decaan.