Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Speerpunten deelraad FBE

4 okt 2018 13:20 | Medezeggenschap

De deelraad FBE werkt net als voorgaande jaren met een vijftal commissies. Aan het begin van het raadsjaar stelt elke commissie een aantal doelen waarover aan het einde van het jaar verantwoording wordt afgelegd in het jaarverslag. Lees hieronder meer over de plannen voor dit studiejaar.

De commissie Onderwijs & Kwaliteit richt zich op het verder ontwikkelen van de rol als toezichthouder en adviseur. Het proces met betrekking tot de Onderwijs- en Examenregelingen staat ook dit jaar centraal. Hoe kan het proces verder worden gestroomlijnd en de rolverdeling tussen de deelraad en opleidingscommissies, in het proces van instemming en advisering, beter op elkaar worden afstemd, zodat het OER-proces in het voorjaar voor alle partijen helder is. Andere belangrijke aandachtspunten zijn: toezicht op de ontwikkeling van nieuwe curricula en rust in de roosters op het netvlies krijgen van de hele organisatie. De commissie denkt na over een advies rondom het ruimer van te voren publiceren van de roosters.

De commissie Human Resources houdt zich bezig met vraagstukken (dossiers) die gaan over personele zaken, zoals:
1. een correcte uitvoering van de CAO en ARBO-normen
2. werkdruk, (waaronder taaktoewijzing en roostering)
3. huisvesting (inrichting en lokatie werkplek)
4. strategische personeelsplanning (waaronder duurzame inzetbaarheid en in- en externe mobiliteit) en
5. andere zaken van belang voor medewerkers van de faculteit.

De commissie Financiën & Reglementen richt zich op de faculteitsbegroting waar de deelraad vanaf dit jaar instemming op heeft, en het A3 jaarplan van de faculteit. Een aantal belangrijke aandachtspunten zijn:

1. Transparantie in de begroting en uitleg over de bestedingen achteraf van het managementteam hierover
2. Middelen aanwenden waar ze voor bedoeld zijn (zoals de studievoorschotmiddelen)
3. Regels moeten een duidelijk en uitlegbaar doel dienen. Vaagheden moeten zoveel mogelijk worden vermeden

Het Studentenoverleg onderzoekt de mogelijkheden om meer groepswerkplekken voor studenten te realiseren. Er wordt gekeken naar het aanwijzen van ruimtes die alleen voor studenten beschikbaar zijn en ook door studenten gereserveerd kunnen worden.

De commissie Communicatie verzorgt alle communicatie-uitingen van de deelraad. Het vergroten van de zichtbaarheid van de deelraad door volop gebruik te maken van de beschikbare communicatiemiddelen is een belangrijk aandachtspunt. Hierbij blijven we graag in contact met de achterban over lopende zaken. Heb je vragen of feedback? Laat het ons weten.