Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Start voorzittersoverleg OC’s – faculteitsraad FOO

14 nov 2017 13:30 | Medezeggenschap

Op 17 oktober is het nieuwe voorzittersoverleg OC’s - faculteitsraad FOO voor de eerste keer bij elkaar geweest.

Voor de OC’s van FOO is er met ingang van dit studiejaar veel veranderd; het nieuwe OC-reglement treedt in werking (vorig jaar was voor FOO nog een overgangsjaar), de OC’s krijgen meer bevoegdheden en zijn nu echt een medezeggenschapsorgaan en – misschien wel de belangrijkste verandering – de OC’s van de tweedegraadslerarenopleidingen zijn per cluster samengevoegd, zodat daar nu drie cluster-OC’s zijn die meerdere opleidingen vertegenwoordigen in plaats van dertien OC’s per opleiding.

Allemaal redenen om de band tussen de OC’s en de faculteitsraad wat nauwer aan te halen in de vorm van een voorzittersoverleg dat ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar komt.

In het voorzittersoverleg worden zaken besproken die voor de hele faculteit van belang zijn en die zowel op de agenda van de OC’s als van de faculteitsraad staan. Denk aan de OER, het excellentieonderwijs, de evaluatie van het onderwijs of de onderwijsvisie van de faculteit. Bij deze onderwerpen kunnen OC’s en faculteitsraad gezamenlijk optrekken en onderling afstemmen wanneer iets wordt besproken.

De eerste bijeenkomst was veelbelovend, we vertrouwen op een prettige en zinvolle samenwerking!