Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Reactie deelraad FOO op huisvestingsplan HvA

16 jan 2018 15:29 | Medezeggenschap

Eind november heeft de faculteitsraad van FOO aan de CMR geadviseerd om niet in te stemmen met het huisvestingsplan HvA. Dit ondanks het feit dat de raad er vertrouwen in heeft dat er voor FOO en de afzonderlijke opleidingen van FOO voldoende ruimte bestaat om eigen afwegingen te maken in de keuzes met betrekking tot de inrichting van werkplekken en onderwijsruimten.

In de vorige nieuwsbrief hebben we al gemeld dat de mate waarin medewerkers en studenten betrokken worden bij en invloed kunnen uitoefenen op de invulling van de huisvestingsplannen voor FOO, een belangrijk punt is voor de FMR. Juist dit punt werd in het eerste instemmingsverzoek van het CvB aan de CMR erg vrijblijvend geformuleerd. Ook in het aangepaste instemmingsverzoek van het CvB werd de betrokkenheid van de medezeggenschap, en dus van de medewerkers en studenten, op het niveau van de faculteit onvoldoende geborgd volgens de FMR. Een reden om negatief te adviseren aan de CMR.

In de vergadering van 19 december heeft de CMR niet ingestemd met het huisvestingsplan, o.a. omdat er nog te veel onduidelijkheden rond het plan zijn. Binnenkort volgt verder overleg tussen het CvB en de CMR. Voorlopig blijft het voor medewerkers en studenten van FOO nog afwachten wat de gevolgen van het huisvestingsplan zijn, want zolang er geen vastgesteld plan is, kan hier op het niveau van de faculteit nog geen concrete invulling aan worden gegeven.