Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

De CMR stemt in met HvA-begroting.

22 jan 2018 08:26 | Medezeggenschap

De CMR heeft op 16 januari 2018 alsnog ingestemd met de HvA-begroting voor 2018. De CMR en het College van Bestuur (CvB) blijven praten over het strategisch huisvestingsplan.

Begroting

Voor de jaarwisseling heeft de CMR besloten om niet in te stemmen met de HvA-begroting voor 2018. De redenen hiervoor waren onder andere de bestedingen van de studievoorschotmiddelen en de informatievoorziening in het begrotingsproces richting de deelraden. Na goede gesprekken met het CvB heeft de CMR besloten om in te stemmen met de HvA-begroting onder een aantal voorwaarden. Zo staat in de aanvullende reactiebrief aan het CvB vermeld dat:

“De raad van het CvB en de decanen verwacht dat de deelraden eerder en beter worden betrokken bij de begrotingscyclus en dat dit proces voor de deelraden analoog aan die van de CMR gaat lopen. Hiervoor dienen er concrete vervolgstappen te worden geformuleerd over waar, wanneer en hoe de deelraden worden betrokken in het begrotingsproces. Met deze concrete vervolgstappen in de hand kan de deelraad vervolgens controleren of deze daadwerkelijk worden uitgevoerd.”

Over de besteding van de studievoorschotmiddelen schrijft de CMR aan het CvB onder andere:

“De raad verwacht dat daar waar de besprekingen in de deelraden met betrekking tot de besteding van de studievoorschotmiddelen niet goed of niet gevoerd zijn, deze gesprekken opnieuw plaatsvinden. Daarbij dienen de toetsingscriteria zoals te vinden op pagina 8 van de HvA-begroting expliciet aan de deelraden te worden toegestuurd, zodat men de door de decaan voorgestelde besteding daaraan kan toetsen. Ook dient expliciet te worden vermeld dat de deelraden instemmingsrecht op de besteding van de studievoorschotmiddelen hebben.”

Voor de volledige reactiebrief klik hier.

Huisvesting

De CMR heeft ook met het CvB gesproken over de voortgang rond het strategisch huisvestingsplan, nu de CMR geen instemming heeft verleend aan het voorliggende plan. Op 16 januari 2018 is afgesproken dat het CvB een voorstel formuleert waarbij het huisvestingsplan wordt opgeknipt in verschillende categorieën waarbij voor elke categorie een ander separaat besluitvormingsmoment wordt ingericht. Op deze wijze wordt het huisvestingsplan niet meer in zijn geheel op één en hetzelfde moment behandeld. Er wordt ook gewerkt aan een tijdspad voor de behandeling van de verschillende categorieën. Tot slot heeft het CvB toegezegd de CMR inzicht te geven in de verschillende scenario’s, waarom het CvB voor het voorgenomen scenario gekozen heeft en waarom andere scenario’s zijn afgevallen