Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Positief advies deelraad FOO over begroting 2018

16 jan 2018 15:37 | Medezeggenschap

De afgelopen maanden heeft de faculteitsraad zich intensief bezig gehouden met de begroting van FOO. De raad is positief over de deelbegroting 2018 van FOO en heeft op 12 december aan de CMR geadviseerd om in te stemmen met de begroting HvA 2018.

Vanaf september heeft de FMR en vooral de commissie Personeel & Financiën verschillende keren overlegd over de begroting met de decaan, de directeur bedrijfsvoering en de controller van FOO. De FMR heeft voldoende mogelijkheden gehad om vragen te stellen over de begroting, deze vragen zijn ook afdoende beantwoord. De raad is dan ook tevreden over de informatievoorziening over de begroting. Wel hoopt de raad voor het begrotingsjaar 2019 (nog) meer betrokken te worden bij de ontwikkeling van het jaarplan dat de basis vormt voor de begroting.

Op 19 december heeft de CMR niet ingestemd met de begroting voor de HvA, vooral omdat verschillende deelraden (te) laat en onvoldoende bij de begrotingsbesprekingen zijn betrokken.

Voor FOO betekent dit dat er op sommige punten een pas op de plaats gemaakt moet worden en dat nieuwe uitgaven voorlopig niet mogelijk zijn. Wat dit allemaal concreet inhoudt zal in de komende vergaderingen worden besproken. Ondertussen overlegt de CMR natuurlijk ook snel weer met het CvB over de begroting 2018.