Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Overleg CvB – werkgroep huisvesting CMR

Wat brengt het Huisvestingsplan ons in de praktijk?

18 dec 2017 11:54 | Medezeggenschap

De CMR geeft 19 december haar reactie op het instemmingsverzoek voor het Huisvestingsplan. Om tot een zorgvuldige afweging te komen is er de afgelopen weken veel overleg geweest met het CvB. Hieronder een kort verslag.

Het Huisvestingsplan schetst de koers op hoofdlijnen. De uitgangspunten zijn om kwalitatief goede en op de opleidingen toegesneden onderwijsruimtes te realiseren en slimmer met bestaande ruimtes om te gaan. Daarmee wil de HvA bestaand onderwijs beter faciliteren, anticiperen op onderwijsvernieuwingen en flexibel kunnen omgaan met wijzigingen in studentaantallen per faculteit/opleiding. Daarnaast wil het CvB structureel minder geld stoppen in stenen en meer in onderwijs en onderzoek. Dat kan, als we beschikbare ruimte beter benutten.

Participatie en co-creatie in fase 2

Wat betekent dit in de praktijk? Stap 1 is dat de CMR zich uitspreekt over de hoofdlijnen van de aanpak. Als de CMR daar 19 december mee instemt, gaat fase 2 van start, waarin er in nauw overleg met de medezeggenschap en de faculteiten de plannen worden uitgewerkt. Dus bekijken hoe de beschikbare ruimtes per opleiding het beste ingericht kunnen worden, want zij kunnen het beste bepalen wat er voor onderwijsprogramma’s en onderwijsvernieuwingen aan ruimte nodig is. In fase 2 gaat het bijvoorbeeld over nadere uitwerking van inpassing in het eigen gebied, campusvorming, onderwijslogistiek, speciale (technische) voorzieningen voor FT en FDMCI en nieuwbouw/renovatie bij FG etc.

De werkgroep Huisvesting CMR onder voorzitterschap van Adil El Kattahabi, student FBE, onderstreept het belang van goede participatie en co-creatie in fase 2. De werkgroep huisvesting CMR is op zoek naar een goede verhouding tussen waarborgen van betrokkenheid en het voorkomen dat de deelplannen onnodig vast komen te zitten.

De CMR ziet bij voorkeur dat dit geborgd wordt via instemmingsrecht voor de facultaire medezeggenschapsraden. Ook het CvB wenst de participatie goed te borgen. CMR en CVB willen voorkomen dat er binnen faculteiten verkeerde verwachtingen worden gewekt. Op dit moment bespreken de werkgroep huisvesting CMR en het CVB een voorstel hiervoor.

Substantiële besparing

Het Huisvestingsplan moet uiteindelijk een substantiële besparing op de huisvestingskosten opleveren. Geld dat dan vrij kan worden gemaakt voor onderwijs en onderzoek. De CMR wilde graag weten waar die besparingen gerealiseerd worden. Jolanda Blanken directeur FP&C gaf de medezeggenschap inzage in de investeringen en financiële consequenties op langere termijn van het Huisvestingsplan. De belangrijkste conclusies zijn dat met het plan 11% minder vierkant meters nodig is en dat er een besparing wordt gerealiseerd van 5,5 miljoen euro per jaar ten opzichte van de eerdere huisvestingsplannen.

De doelstelling om ruimtes slimmer te benutten en structureel te besparen op huisvestingskosten wordt niet gewijzigd nu blijkt dat het aanpassen van de Fraijlemaborg meer kost dan eerder is geraamd. Chee Wen Jang van Facility Services heeft de afgelopen weken de mogelijkheden van de Fraijlemaborg onderzocht en de resultaten gepresenteerd aan de werkgroep huisvesting CMR. In het rapport stel Chee Wen Jang , dat het technisch mogelijk is om alle opleidingen van de FBE in de Fraijlemaborg te huisvesten, maar dat de kosten hiervan ruim twee keer hoger zijn dan geraamd.

Dit onderzoek was aanvankelijk gepland in fase 2 van het Huisvestingsplan. Het onderzoek is naar voren gehaald, omdat er in de hogeschoolgemeenschap twijfels werden geuit over de mogelijkheden van het gebouw en het CvB meer zekerheid wilde hebben over deze belangrijke schakel in het huisvestingsprogramma. Het CVB heeft ten aanzien van de hogere kosten aangegeven dat zij naar de totale kostenbegroting kijkt en een uiteindelijke afweging nogmaals beziet als in fase 2 alle facultaire plannen, inclusief begrotingen beschikbaar zijn.

Op de vraag van de CMR of het plan zorgt voor een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen, stelt het CvB dat het omgekeerde het doel is. Onderwijs en onderzoek is mensenwerk. Besparing op huisvesting zorgt ervoor dat er meer middelen beschikbaar blijven voor onderwijs en onderzoek, en dus voor medewerkers.

De campus

Voor de CMR is het ook van groot belang dat opleidingen beter worden afgestemd op de markt en de samenleving. De campus moet zorgen voor verbinding. Op de Amstelcampus zijn de voorzieningen zichtbaar aanwezig, maar er bestaan zorgen over de andere campussen. In het bijzonder de Fraijlemaborg. Uit de verkenning van Chee Wen Jang blijkt uit de berekeningen dat het gebouw voldoende ruimte kan bieden om alle opleidingen en campusvoorzieningen onder te brengen.

Of dit er ook toe zal leiden dat in het bijzonder in en rond de Fraijlemaborg een dynamische en bruisende campus tot stand komt, zoals de Amstelcampus, is de vraag. Het CvB onderkent dit en wil hier veel aandacht aan schenken in fase 2 van het Huisvestingsplan. Eén punt staat vast en dat is dat de Fraijlemaborg wordt ingevuld met dezelfde ruimtenormering en dezelfde verrijkte diversiteit als de Amstelcampus. Dit wil zeggen met een variëteit aan onderwijsruimtes, mixed zones, activiteitgerichte werkplekken en voor elke opleiding een eigen ruimte. Om er voor te zorgen dat CMR en CvB hetzelfde beeld hebben van hoe die verschillende ruimtes eruit kunnen zien, is een aantal voorbeelden aangedragen van plekken op Amstelcampus waar we dergelijke ruimtes al kunnen zien.

Multifunctioneel in mixed zones

De mixed zones zijn multifunctionele ruimtes waar zowel studenten als docenten gebruik van kunnen maken. FDMCI, Bouwkunde en Fysiotherapie werken al met dergelijke ruimtes. Ook in het Wibauthuis op de eerste en tweede verdieping vinden we deze mixed zones.

Activiteitgericht werken

Naast de mixed zones voorziet het Huisvestingsplan in activiteitgerichte werkplekken. Deze plekken zijn ingericht op één type werk - van werken in alle rust tot vergaderen met een paar mensen. In het Benno Premselahuis is hiermee een pilot uitgevoerd. Bij de eerste beoordeling hiervan bleek dat de medewerkers tevreden zijn over de activiteitgerichte werkplekken.

Smart buildings, smart roostering

Alle gebouwen worden duurzaam en smart buildings, waarin je real time - op basis van bezetting - kunt zien waar nog ruimte is om te werken en welke lokalen beschikbaar zijn. De eerste stap is invoering van de applicatie Mapiq, waarmee studenten en medewerkers zelf ruimtes kunnen reserveren. Op de plattegrond zie je welke ruimtes beschikbaar zijn. David Quainoo van FS liet zien wat de mogelijkheden van deze applicatie zijn.

Op de Amstelcampus is het projectteam Roostering al begonnen met andere onderdelen van het project. Saskia Goedhart (directeur Bedrijfsvoering FDMCI en projectleider Roostering HvA) gaf een presentatie. Het basisprincipe is het afstemmen van vraag en aanbod. Opleidingsmanagers geven na overleg met hun team in een vroeg stadium aan wat ze nodig hebben en krijgen een aantal ruimtes beschikbaar waarin ze kunnen roosteren. De eerste resultaten van deze benadering zijn tot nu toe zijn bemoedigend. Zo is de ruimtetoebedeling voor het eerste semester 2018-2019 al bekend, hoeven we voor het eerst sinds jaren geen extra ruimtes bij te huren en kunnen alle lessen gewoon tijdens schooluren worden ingeroosterd.

19 december vindt de vergadering plaats waarin de CMR aangeeft of zij met de richting van het HvP kan instemmen. De afspraak is gemaakt dat indien fase 2 tot inzichten leiden die effect hebben op de koers, de CMR op de wijzigingen opnieuw om instemming wordt gevraagd. Om tot een zo goed mogelijk besluit te komen, heeft de CMR zich – dankzij intensief onderzoek door de werkgroep huisvesting - in overleg met het CvB terdege geïnformeerd over alle beschikbare rapporten, feiten en cijfers.