Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Update advies deelraad FBE over enquête Taaktoewijzing

7 nov 2017 13:08 | Medezeggenschap

Op basis van de enquête taaktoewijzing die docenten van de Faculteit Business en Economie het afgelopen studiejaar ingevuld hebben, heeft de decaan aan de opleidingsmanagers gevraagd om per opleiding met een actieplan te komen om de gesignaleerde knelpunten aan te pakken.

De schriftelijke enquête was ingevuld door 259 respondenten uit de populatie van 544 docenten. De uitkomsten zijn representatief voor de gehele groep docenten en niet alleen voor de respondenten. Bekijk hier de uitslag van de enquête.

Onderstaande aanbevelingen, op basis van de resultaten van deze enquête, zijn volgens de deelraad voorwaarde scheppend voor een goede uitvoering van het taaktoewijzingsbeleid. De decaan onderschrijft dit:

  • Per opleiding is duidelijk welke medewerkers een team vormen.
  • Het team (-project/programma) wordt actief betrokken bij het voorstel tot een evenwichtige taaktoewijzing.
  • De normen per opleiding voor taken worden goed vindbaar gemaakt op het intranet en uiterlijk 1 mei bekend gemaakt. Het advies is om te kiezen voor een standaard format en benaming, zodat de onderlinge vergelijkbaarheid groot is en recht doet aan de gevraagde/beloofde transparantie.
  • De 10%-regeling geeft nu onvoldoende tijd om de overhead uit te voeren. In de 10%-regeling zijn de afgelopen jaren veel activiteiten toegevoegd die eigenlijk in een andere categorie thuishoren zoals digitaal toetsen, vergaderingen, scholing, verborgen coaching, alle contacten via mail, WhatsApp etc. met studenten. De oplossing is een strikte afbakening wat in de 10%-regeling thuishoort.
  • De taaknormering biedt voldoende ruimte om de onderwijsactiviteiten (voor- en nawerk) goed te doen. Door een goed gebalanceerde taaknormering kan het verschil tussen de feitelijke en wenselijke werkdruk zo klein mogelijk worden gemaakt.
  • De taaknormering wordt jaarlijks voor 1 mei met het team (-project/programma) geëvalueerd, zodat de normering wordt bijgesteld.
  • De invulling van het takenpakket wordt in het team (-project/programma) en met de individuele docent besproken, waarbij rekening wordt gehouden met de ambities, ontwikkelwensen en de kwaliteiten van de docent, en wordt vastgelegd. Indien gewenst door de docent wordt er rekening gehouden met de levensfase. De leidinggevende bespreekt de individuele taaktoewijzing standaard in de jaargesprekken.
  • De taakbelasting is realistisch en rechtvaardig. Belangrijk is dat bij het gelijktrekken van de taaknormering niet voor de minst voordelige norm tussen clusters of opleidingen wordt gekozen waardoor de medewerker uiteindelijk toch in eigen tijd werkzaamheden moet blijven verrichten.
  • Het is niet wenselijk dat er grote verschillen tussen de verschillende opleidingen zijn wat betreft de taaknormering, zoals nu het geval blijkt te zijn.
  • Er is verzocht om de geschillencommissie taaktoewijzing in te stellen. Deze is inmiddels in oprichting en wordt nog dit jaar geïnstalleerd.