Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Huisvestingsplannen HvA nog niet definitief

27 sep 2017 08:40 | Medezeggenschap

De nieuwe huisvestingsplannen van de HvA zijn nog niet definitief. De CMR heeft instemmingsrecht op de plannen en besprak ze op 19 september een eerste keer met het College van Bestuur (CvB). Begin november besluit de CMR of er wel of niet ingestemd wordt met de huisvestingsplannen.

Conradhuis

In studiejaar 2016-2017 werd afgezien van de bouw van het Conradhuis omdat men verwachtte dat het gebouw op termijn deels leeg zou komen te staan. De CMR adviseerde positief over het niet bouwen van dit gebouw dat bedoeld was als nieuw onderkomen voor de faculteit Techniek.

Het niet bouwen van het Conradhuis had als gevolg dat de HvA haar huisvestingsplannen moest aanpassen. Daartoe werd in eerste instantie een nieuwe huisvestingsvisie geformuleerd.

Huisvestingsvisie

Het College van Bestuur besprak de huisvestingsvisie met de CMR in het voorjaar van 2017 en legde de visie ook ter advies aan de raad voor. De CMR pleitte voor instemmingsrecht op de nieuwe huisvestingsvisie maar kreeg dit niet. Daarom zag de raad ervan af om een advies over de visie uit te brengen. Immers, op het uiteindelijke huisvestingsplan zou de CMR alsnog instemmingsrecht hebben.

Huisvestingsplannen

In de zomer publiceerde het College de nieuwe huisvestingsplannen op huisvesting.mijnhva.nl. De term ‘voorgenomen besluit’ zorgde daarbij voor verwarring onder studenten en medewerkers. Eigenlijk betekent de term dat het CvB graag een besluit wil nemen maar dat nog niet kan omdat de medezeggenschap er nog iets over te zeggen heeft. Een ‘voorgenomen besluit’ is dus niet hetzelfde als een definitief/genomen besluit. In verschillende faculteiten, waaronder Techniek en Business en Economie, gingen de afgelopen weken echter berichten rond dat de plannen al wel definitief waren, terwijl de CMR de plannen nog niet eens formeel had ontvangen!

Eerste bespreking

In de vergadering van 19 september besprak de CMR de huisvestingsplannen voor het eerst met het CvB. Daarbij werd niet alleen stilgestaan bij de inhoud van de plannen, ook de communicatie richting studenten en medewerkers kwam aan bod. Diverse raadsleden stelden vragen en gingen in discussie met Huib de Jong (voorzitter CvB) en Nico Molenaar (CvB-portefeuille financiën).

Hieronder een beknopte indruk van de discussie, het volledige verslag van de vergadering kan je na vaststelling van de notulen terugvinden bij de verslagen.

Adil El Khattabi (student, FBE) informeerde o.a. naar het verschil tussen de investering voor de bouw van het Conradhuis en de verbouwing aan de Fraijlemaborg. Daarbij gaf het CvB aan dat de kosten om de faculteit Techniek te huisvesten op de Fraijlemaborg niet zouden opwegen tegen de opbrengsten aangezien Techniek lokalen nodig heeft met bijzondere technische specificaties zoals een verstevigde vloer. El Khattabi vroeg verder naar de toegevoegde waarde en het doel van het samenbrengen van de faculteit Business en Economie in één gebouw, in hoeverre de huisvestingskosten voor de HvA gereduceerd worden met deze nieuwe huisvestingsplannen en wat voor impact de plannen hebben voor studenten en docenten.

Adil El Khattabi: ”The aim of an argument or discussion should not be victory, but progress.”

Raadsleden informeerden verder naar de samenwerking van FG met het AMC in verband met de aangekondigde fusie van het AMC en het VUmc. Daarover vertelde het College dat er in de komende maanden nog gesprekken plaatsvinden met het AMC over het gebruik van de ruimtes rond het Nicolaas Tulphuis.

Agnes Tay: ”Onhandige communicatie veroorzaakt onnodig onrust en wakkert de strijdlust op de verkeerde manier aan, jammer!”

Uiteraard werd ook het nodige gezegd over de communicatie over de huisvestingsplannen richting studenten en medewerkers. Onder andere Agnes Tay (docent, FBE) gaf aan het erg jammer te vinden dat de onhandige communicatie onnodig onrust veroorzaakte op de werkvloer. Het College erkende dat de communicatie vanuit de faculteiten Techniek en Business en Economie ongelukkig is geweest en dat inmiddels ook met beide faculteiten besproken te hebben. De regie over de communicatie komt dan ook deels weer centraal te liggen en er wordt een communicatieplan opgesteld over verdere communicatie naar de medewerkers. Overigens bleek de aankondiging van de huisvestingsplannen in de zomer een bewuste keuze bedoeld om onduidelijkheid bij medewerkers van de faculteit Techniek weg te nemen.

Vervolg

Veel studenten en medewerkers vragen zich af hoe het huisvestingsdossier nu verdergaat en hoe zij hun mening over de huisvestingsplannen kunnen laten horen.

Op 17 oktober worden de huisvestingsplannen besproken in het Centraal Medezeggenschapsoverleg (CMO). Dat is het maandelijkse overleg van alle deelraden en de CMR.

De CMR heeft alle deelraden verzocht advies uit te brengen over de huisvestingsplannen. Die adviezen worden uiterlijk 31 oktober bij de CMR verwacht.

Begin november besluit de CMR wel of niet in te stemmen met de huisvestingsplannen.

Heb jij een mening of vraag over de huisvestingsplannen van de HvA?

Schrijf dan jouw deelraad of de centrale medezeggenschapsraad aan en laat je stem horen!