Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Planning Begroting 2017

18 okt 2016 14:00 | Medezeggenschap

De planning voor de behandeling van de begroting voor de HvA 2017 is bekend. Op 20 december stemt de Centrale Medezeggenschapsraad over de HvA-begroting voor 2017.

Planning

17 november  Het College van Bestuur (CvB) stelt het concept HvA begrotingsboek 2017 vast.
17 november  Het concept begrotingsboek 2017 wordt aangeboden aan de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). 
24 november De CMR Commissie Financiën en Reglementen bespreekt het concept begrotingsboek 2017 met de afdeling Financial Planning & Control.
30 november Het Audit Committee van de Raad van Toezicht (RvT) bespreekt het concept begrotingsboek 2017.
1 december De decanen bespreken het concept begrotingsboek 2017 in het Centraal Bestuurlijk Overleg.
8 december Begroting 2017 ter vaststelling in de vergadering van het CvB
20 december Begroting 2017 ter instemming in de vergadering van de CMR
22 december Begroting 2017 ter goedkeuring in de vergadering van de RvT

 

Alles weten over de begroting?

Voor studenten en medewerkers in met name de medezeggenschapsraden wordt op 24 en 27 oktober een training over het lezen van een begroting gegeven. De training is ook interessant voor opleidingscommissies en besturen van studieverenigingen.

De HvA-begroting in de CMR

De Commissie Financiën en Reglementen volgt de totstandkoming van de begroting from start to finish. De commissie brengt erover advies uit aan de raad. Om tot een besluit te komen vraagt de CMR ook advies aan de deelraden.

De CMR vergadert twee keer per maand op dinsdag. Eén keer met alle leden van de raad, en één keer met alle leden van de raad plus (een afvaardiging van) het College van Bestuur. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de CMR anders besluit. Tijdens openbare vergaderingen kunnen soms ook agendapunten besloten worden behandeld.