Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Hogescholen positief over rapport Vernieuwing Medezeggenschap

10 mei 2017 14:08 | Medezeggenschap

Vanuit andere hogescholen komen positieve reacties op het rapport Vernieuwing Medezeggenschap dat vorig studiejaar aan de HvA is opgesteld. Het rapport is op verzoek van de CMR aan alle hogescholen toegezonden.

Afgelopen studiejaar is aan de HvA het rapport Vernieuwing Medezeggenschap opgesteld. Het rapport is de uitkomst van het project Vernieuwing Medezeggenschap waarvan het College van Bestuur (CvB) en de CMR opdrachtgever waren. Het project werd geleid door Rob van der Eyden. Hier vind je alles over het project en kan je het rapport nalezen.

Op 24 november werden de uitkomsten van het onderzoek van van der Eyden en het rapport aan studenten en medewerkers gepresenteerd tijdens een medezeggenschapsbijeenkomst bij Café Fest.

De stuurgroep die het project begeleidt heeft de afgelopen maanden overlegd over de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport. Momenteel is de stuurgroep in afwachting van een voorstel voor het aanstellen van een medezeggenschapscoach voor studenten. Namens de CMR hebben Bram Buskoop (student) en Pieter Claeys (medewerker) zitting in de stuurgroep.

Ondertussen blijft de vernieuwing van de medezeggenschap een gespreksonderwerp in de medezeggenschap aan de HvA zelf. Zo is er dit studiejaar een uitgebreid scholingsaanbod en –traject opgezet voor medezeggenschappers.

Ook buiten de HvA wordt over vernieuwing van de medezeggenschap gesproken, onder andere naar aanleiding van de wet Versterking Bestuurskracht. De CMR is aangesloten bij de Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH) en heeft het rapport van van der Eyden via die weg aan collega-hogescholen in Nederland toegezonden. Tijdens de laatste vergadering van de VMH, waarbij Gerlof Donga namens de CMR aanwezig was, werd door andere hogescholen positief gereageerd op het rapport en het feit dat vernieuwing van de medezeggenschap aan de HvA aandacht krijgt.

Maar het rapport is slechts een eerste stap, er is nog veel werk aan de winkel om de medezeggenschap aan de HvA echt te vernieuwen. Gerlof Donga:”De insteek van scholing, ondersteuning en vernieuwning van de medezeggenschap richt zich op dit moment voornamelijk op de studenten. Ik denk dat er een wereld te winnen is als ook de (rol van) medewerkers en ambtelijk secretarissen meer aandacht krijgt in dit proces en een meer gedragen verbetering bij de medezeggenschap kan worden gerealiseerd.”