Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Gewijzigde rol van OC's en deelraad

30 jun 2017 08:51 | Medezeggenschap

In de nieuwe wet versterking bestuurskracht (Wvb) wordt de positie van de opleidingscommissies (OC’s) versterkt. Naast advies over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding krijgen OC’s op onderdelen van de onderwijs- en examenregeling instemmingsrechten. Dit houdt in dat de opleidingscommissies formele medezeggenschapsorganen worden, met bijbehorende rechten.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude situatie?

• De OC krijgt instemmingsrecht op onderdelen van het OER.
De belangrijkste onderdelen zijn: de evaluatie van het onderwijs, de eindkwalificaties, en de studielast.

De deelraad heeft op deze onderwerpen geen instemmingsrecht meer.

Om de medezeggenschapsniveaus binnen een faculteit te verbinden en de gewijzigde situatie te stroomlijnen is in de wet een aantal maatregelen opgenomen om de relatie tussen deelraad en OC’s vast te leggen.

“Deelraden bevorderen het contact met de opleidingscommissies in de betreffende faculteit. In dat kader worden opleidingscommissies ten minste vier keer per jaar door de deelraad in de gelegenheid gesteld overleg te voeren over de gang van zaken in de opleiding of groep van opleidingen”

De deelraad streeft ernaar om in iedere OC een een vertegenwoordiger te hebben vanuit de deelraad en indien dat niet mogelijk is, om voor iedere OC een contactpersoon aan te wijzen. Tegelijkertijd is vanuit de directie een initiatief gestart om de OC's te verbinden en te scholen. Dit is het OC-platform. Dit jaar zijn er vier bijeenkomsten georganiseerd waarbij ook de deelraad was vertegenwoordigd.

Tot slot wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een gezamenlijk medezeggenschapsplatform binnen mijn HvA waarop alle documenten, jaarverslagen, notulen etc. van zowel de deelraad als de OC’s te vinden zijn.