Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR stelt de werkdruk aan de kaak

29 jun 2017 13:50 | Medezeggenschap

Werkdruk is al jaren een probleem aan de HvA. Deze werkdruk gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en onder andere de sfeer op de HvA. De afgelopen jaren heeft de CMR en dan met name de commissie P&O maandelijks over het probleem van de werkdruk gesproken. Onze concrete acties staan hieronder beschreven.

Aanleiding

De werkdruk ligt al jarenlang erg hoog bij de HvA en is zo blijkt uit de MTM hoger dan vergelijkbare hogescholen. Behalve de feitelijk ervaren werkdruk was het ontbreken van prestatie-indicatoren omtrent werkdruk in het instellingsplan (IP) aanleiding om werkdruk te agenderen. Vanaf november 2015 hebben we werkdruk structureel geagendeerd.

Acties

De werkdruk bij de HvA ligt al jarenlang onacceptabel hoog. De kwaliteit van het onderwijs staat hierdoor onder druk. In overleg met het CvB en de directeur HR hadden we als doel tot concrete acties te komen om de werkdruk te verlagen, door o.a. een transparant taaktoewijzingsbeleid waarin taken op vergelijkbare wijze gehonoreerd worden en prioriteiten te stellen t.a.v. de ambities van de hogeschool cq. faculteiten en opleidingen. De volgende stappen zijn gezet:

  • - Opname van specifiekere vragen in de MTM
  • - Opdracht taaktoewijzing
  • Actieplan werkdruk
  • Aanpassingen werktijdenregeling
  • HR strategisch beleid

Vervolg

Om het thema werkdruk echt aan te pakken dient de CMR gezamenlijk met de deelraden op te trekken. Dus én per faculteit én gezamenlijk de werkdruk aan pakken niet alleen per faculteit. Dit biedt meer kans op succes. Waarbij het van belang is dat we als CMR duidelijk maken dat een te hoge werkdruk een HvA probleem is om te voorkomen dat dit probleem niet serieus wordt opgepakt en systematisch wordt teruggegeven aan de faculteiten. De CMR zal ook in het nieuwe studiejaar aandacht blijven vragen voor de bestrijding van werkdruk. Het is een proces van de lange adem, maar de CMR is bereid dat proces te doorlopen om het probleem van de werkdruk aan te pakken.