Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Update CMR april

13 apr 2017 09:54 | Medezeggenschap

Hieronder volgt een overzicht van de lopende CMR-dossiers in de maanden maart en april.

 

 

Advies beleid rustruimte

De CMR heeft een positief advies gegeven op het door het CvB ingediende voorstel tot het openen van een rustruimte.

Advies Bestuurlijke ontvlechting HvA / UvA De CMR heeft op de vergadering van 28 maart de opdrachtformulering uitvoeringsplan dienstverlening en de samenwerkingsovereenkomst van de gecombineerde diensten besproken. De CMR heeft een negatief advies van de DSD ontvangen betreffende de opdrachtformulering. De CMR zag geen aanleiding om van dit onderbouwde advies af te wijken.l
Instemmingsverzoeken functieprofielen College van Bestuur

De CMR heeft concept functieprofielen voor nieuw benoemde leden College van Bestuur ter instemming voorgelegd gekregen. De CMR is van mening dat er voor deze profielen input moet komen vanuit de gemeenschap. Hiervoor zal er een inputsheet worden gepubliceerd op mijnhva.nl zodra de juiste procedure is vastgesteld.

Inschrijvingsbeleid FOO

Het gesprek met een delegatie van de CMR en een afvaardiging vanuit de zeggenschap heeft plaats gevonden op 14 maart. Hieruit is gekomen dat de CMR graag een formeel advies ontvangt vanuit de deelraad FOO voordat zij een standpunt inneemt over het inschrijvingsbeleid op FOO. Het advies van de deelraad wordt begin mei verwacht.

Advies studentassessor

Een aantal studentleden is met de rector in gesprek gegaan over het aanstellen een studentassessor op centraal niveau. Vanuit dit gesprek is er een eerste concept functieprofiel en vacaturetekst opgesteld. Op de vergadering van 18 april wordt erover deze stukken gestemd.

Beleid voor personen met een functiebeperking

De rector heeft aan de CMR toegezegd dat er een half jaarlijkse update wordt gegeven aan de CMR over de stand van zaken rondom de uitvoering van het beleid. Ook wordt de CMR in mei geinformeerd over de aanpassingen die in de zomerperiode aan de HvA-gebouwen worden uitgevoerd ter verbetering van de voorzieningen voor personen met een functiebeperking.

Kandidaatstellingsperiode

De CMR heeft kennisgenomen van de uitkomsten van de kandidaatstellingsperiode voor de medezeggenschapsverkiezingen. In totaal hebben 44 studenten zich kandidaat gesteld voor een zetel in de CMR. De CMR heeft verschillende op- en aanmerkingen op de manier waarop de kandidaatstellingsperiode is verlopen en bespreekt dit op 18 april met het CvB.

Werkdruk De commissie P&O heeft een actieplan werkdruk van de directeur HR ontvangen. In de vergadering van 11 april heeft de commissie hier feedback opgegeven