Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR & CvB stellen Projectleider Vernieuwing Medezeggenschap aan

1 mrt 2016 12:00 | Medezeggenschap

De CMR en het College van Bestuur hebben Rob van der Eyden aangesteld als projectleider voor het project Vernieuwing Medezeggenschap HvA.

Rob zal als projectleider onderzoeken hoe de vernieuwing van de medezeggenschap aan de HvA het best kan worden vormgegeven. Het doel van het project Vernieuwing Medezeggenschap HvA is om te komen tot een ‘gedragen’ veranderplan voor de medezeggenschap binnen de HvA, waar binnen vervolgens geleidelijk via discussies met alle betrokkenen (medezeggenschappers, bestuurders, overige stakeholders) naar de mogelijk gewenste veranderingen wordt toegewerkt.

De opdracht loopt van 1 maart 2016 tot 1 juli 2016.

Projectopdracht

Project : Vernieuwing medezeggenschap HvA

Auteur : Han Boels en Jochem van der Stok

Versie : 0.4

Datum : 25 januari 2016

Probleemstelling (waarom?)

De roep binnen de HvA-gemeenschap van groepen zoals Rethink HvA maar ook de door het CvB in gang gezette veranderingen als het transitietraject, de faculteitsvorming, de vernieuwde focus op onderzoek en innovatie binnen het HBO en natuurlijk de democratiseringsprocessen die bij de UvA naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting in 2015 in gang zijn gezet – hebben gevolgen en effecten op medezeggenschap. We signaleren nieuwe ontwikkelingen in denken, doen en ervaren van medezeggenschap binnen de HvA. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van het nieuwe OC reglement en het proces van totstandkoming van de IE regeling.

Vernieuwing is een breed thema en omvat een scala aan onderwerpen en raakvlakken, zoals participatie, draagvlak, achterban, structuur en werkwijze van de medezeggenschapsorganen, het wettelijk kader en de daaraan gekoppelde reglementen.

De centrale medezeggenschap van de HvA is vorig jaar gestart met een volgroep met het thema ‘vernieuwende medezeggenschap’ onder de noemer CMR 2.0. Er loopt een traject voor revisie van de medezeggenschapsreglementen door juridische zaken en een delegatie van de medezeggenschap van de HvA.

Op de Heidag van 10 juni 2015 is daartoe een eerste stap gezet (zie ook 20150625_Eindverslag heimiddag medezeggenschap en bestuur HvA 10 juni 2015).

Goed functionerende medezeggenschap is van essentieel belang voor de legitimiteit en kwaliteit van het besturen van de HvA. Dit maakt de vraag of de huidige inrichting van de medezeggenschap aansluit op de organisatie zeer relevant.

Doelstelling (waartoe?)

Doelstellingen van het project vernieuwing medezeggenschap zijn:

 1. Het formuleren van maatregelen ter verbetering en professionalisering van de medezeggenschap, centraal en decentraal, op de lange termijn.
 2. Het formuleren van concrete aanbevelingen (quick wins) voor de korte termijn.
 3. Een zichtbare medezeggenschap met een betere aansluiting bij medewerkers/studenten: Welke behoeften leven er bij de HvA-gemeenschap en hoe kan de medezeggenschap deze behoeften terug laten komen in het beleid van de Hva?
 4. Het (meer) stimuleren en mobiliseren van de betrokkenheid van onderop: Met als uitgangspunt dat de betrokkenheid van onderop (van de deelraden, de OC’s e.d.) en vanuit de werkorganisatie (via de bottom-up benadering medewerkers en studenten rechtstreeks aandacht en beïnvloedingsmogelijkheden geven en daarmee de verantwoordelijkheid (het ‘eigenaarschap) verbreden.

Onderstaande tabel geeft de gewenste beweging goed weer:

Van:

Naar:

Procedureel overleg

Vroegtijdige procesbetrokkenheid

Operationeel/doenerig

Meer strategisch

Reactief/afwachtend

(Pro)actief/interactief

Op zekere afstand

Verbonden met organisatie

Tamelijk individueel

Gezamenlijkheid/samenwerking

Vaste vormen

Ook wisselende inzet

Dubbelingen

Efficiency

Alles doen

Meer selectie/keuzen

Resultaat (wat?)

Een ‘gedragen’ veranderplan voor de medezeggenschap binnen de HvA waarbinnen vervolgens geleidelijk/gefaseerd via discussies met alle betrokkenen (medezeggenschappers, bestuurders, stakeholders) naar de gewenste veranderingen wordt toegewerkt, onder het mom van ‘niet forceren maar enthousiasmeren’.

Het proces is dus ook nadrukkelijk een resultaat.

Onderdeel van het resultaat is een beperkt literatuuronderzoek en benchmark (hoe pakken andere hogescholen en onderwijsinstellingen dit aan? Vereniging Medezeggenschap kan hier een rol in spelen).

Onderdeel van het resultaat is ook een vergelijking tussen de faculteiten: hoe staat het er per deelraad voor?

Het veranderplan is een rapportage in de vorm van een Powerpoint die de discussie en

de knelpunten weergeeft, maar ook scenario’s schetst richting oplossingen en voorzien van concrete acties richting een vitale medezeggenschap met slagkracht.

Reikwijdte (wat niet?)

Medezeggenschap op centraal en decentraal niveau en aansluitend de OC-en. Afhankelijkheden:

 • Herziening van het OC-reglement en medezeggenschapsreglement.
 • De Heidag van de CMR op 29 en 30 maart.
 • Middag van de medezeggenschap op de Onderwijsconferentie 7 april.

Tijdspad (wanneer?)

Februari 2016 – september 2016

Rolverdeling (wie?)

Het DB van de CMR en het College van Bestuur zijn gezamenlijk opdrachtgever. De projectleider wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit:

 • Twee afgevaardigden van de CMR. Te denken valt aan een verdeling medewerker/student en DB/raadslid.
 • Een of twee leden van een deelraad (bij voorkeur een lid uit het CMO).
 • Rector van de HvA (voor de hand ligt de Secretaris van de Hogeschool of een medewerker van Bestuursondersteuning te mandateren.
 • Een afgevaardigde van de stafafdeling Juridische Zaken.
 • Een afgevaardigde van de afdeling Student Engagement.

Budget (hoeveel?)

4 dagdelen per week