Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR HvA positief over benoemingsprocedure CvB-leden

8 jan 2016 11:00 | Medezeggenschap

Binnen de UvA is afgelopen week discussie ontstaan over de benoemingsprocedure voor nieuwe leden van het College van Bestuur (CvB) voor de Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam. De CMR heeft er vertrouwen in dat de benoemingsprocedure, waarin een sterkere rol voor de medezeggenschap is vastgelegd, ongewijzigd wordt uitgevoerd.

In studiejaar 2014-2015 is een nieuwe benoemingsprocedure voor leden van het CvB HvA-UvA vastgesteld. Bij het opstellen van deze procedure hebben de Raden van Toezicht van HvA en UvA uitgebreid informatie en advies ingewonnen bij de centrale medezeggenschapsraden. De CMR heeft daarbij samen met de CSR en de COR UvA een gemeenschappelijk voorstel voor de benoemingsprocedure gepresenteerd. De medezeggenschapsraden hebben dit voorstel, zowel apart als gezamenlijk, met de Raden van Toezicht besproken. Na positief advies van de medezeggenschapsraden is de nieuwe benoemingsprocedure in september 2015 vastgesteld.

In de nieuwe benoemingsprocedure is een sterkere rol vastgelegd voor de medezeggenschap:

  • De centrale medezeggenschapraden hebben instemmingsrecht op de profielschetsen van zowel de voorzitter van het College van Bestuur als de rector magnificus;
  • De medezeggenschap kan rekenen op facilitaire ondersteuning bij het ophalen van input voor de profielschetsen bij de UvA- en HvA-gemeenschap;
  • In de benoemingsadviescommissies zit telkens 1 lid op voordracht van de CSR UvA, 1 lid op voordracht van de COR UvA en 2 leden op voordracht van de CMR HvA;
  • De centrale medezeggenschapsraden worden tijdiger en uitgebreider ingelicht over de voorgenomen benoeming via een vertrouwelijk draagvlakgesprek met de voorgedragen kandidaat;
  • De Raden van Toezicht leggen de voorgenomen benoeming vertrouwelijk voor advies voor aan de CMR, CSR en COR. De medezeggenschap kan daarbij vertrouwelijk referenties inwinnen over de voorgedragen kandidaat.

De Centrale Medezeggenschapsraad heeft in september input voor de profielschetsen voor Voorzitter van het College van Bestuur HvA-UvA en Rector Magnificus UvA opgehaald bij de HvA-gemeenschap. Vervolgens heeft overleg plaatsgevonden met de Raden van Toezicht en met de CSR en de COR. In zijn vergadering van 3 november heeft de CMR met de profielschetsen ingestemd en raadsleden aangewezen die lid zijn van de benoemingsadviescommissies. De raad heeft er vertrouwen in dat de vastgestelde benoemingsprocedure verder ongewijzigd wordt uitgevoerd.

De benoemingsprocedure voor nieuwe CvB-leden is hieronder te vinden.

1) De RvT vindt het belangrijk bij het werven van een nieuwe voorzitter en rector magnificus intensief en nauw samen te werken met medezeggenschap en decanen en domeinvoorzitters. Er zal dan ook gezamenlijk worden opgetrokken.

2) Wat de timing betreft kan de RvT zich vinden in de lijn van het voorstel van de medezeggenschap, d.w.z. dat uiterlijk in de eerste helft van 2016 tot benoeming wordt overgegaan, waarbij de RvT ernaar streeft dat dit in het begin van de eerste helft zal kunnen zijn dan wel mogelijk nog eerder.

3) Er gaat worden geworven voor beide vacatures tegelijk om zo snel mogelijk tot een voltallig CvB te kunnen komen, met het oog op de teamsamenstelling en gezien de huidige werkdruk van de CvB-leden, maar het zijn twee aparte procedures. Daarbij kan het zijn dat de procedures voor de voorzitter en de rector magnificus in de tijd wat uit elkaar gaan lopen. Er zal voor beide vacatures een open werving plaatsvinden.

4) De profielschets wordt door de RvT gezamenlijk met de medezeggenschap opgesteld, waarbij ook decanen en domeinvoorzitters en het huidige CvB worden betrokken. De gezamenlijk opgestelde profielschetsen worden vervolgens voor instemming voorgelegd aan de medezeggenschap.

5) De academische- en hogeschoolgemeenschap wordt via de medezeggenschap geraadpleegd over de profielschetsen.

6) Nadat van de medezeggenschap instemming op de profielschetsen is verkregen stelt de RvT de profielschetsen vast.

7) Conform het voorstel van de medezeggenschap zal voor beide vacatures een selectiecommissie worden ingesteld. Deze bestaat uit één lid op voordracht van de studentgeleding CMR, één lid op voordracht van de CSR, één lid op voordracht van de personeelsgeleding CMR, één lid op voordracht van de COR, één lid op voordracht van de decanen en één lid op voordracht van de domeinvoorzitters, drie leden RvT (= commissie governance van de RvT). Deze samenstelling geldt voor zowel de commissie voor de voorzitter als voor de rector magnificus. Bij de samenstelling van de commissies dient te worden gelet op de verdeling UvA/HvA. De commissies zijn gebonden aan vertrouwelijkheid.

8) Er wordt ondersteuning door een selectiebureau gezocht. Daarvoor zullen offertes opgevraagd gaan worden. Hierbij de aantekening dat het bureau niet de selectie zal doen, maar slechts faciliterend is voor de selectiecommissies.

9) Er zullen vertrouwelijke draagvlakgesprekken plaatsvinden met de voorgedragen kandidaat met onder meer de medezeggenschap van de UvA en HvA, decanen en domeinvoorzitters en de huidige CvB-leden.

10) De voorgenomen benoeming wordt door de RvT vervolgens vertrouwelijk voor advies voorgelegd aan de COR, CSR en CMR. De medezeggenschap kan vertrouwelijk referenties inwinnen over de voorgedragen kandidaat.

11) De kandidaat wordt door de RvT benoemd.

12) De benoemde kandidaat presenteert zich in een openbare presentatie aan de academische- en hogeschoolgemeenschap.