Medezeggenschap

Commissie

Studentzaken en onderwijs – voorzitter: Ibrahim Kamara

De taskforce 'Studentzaken en Onderwijs' (S&O) is er voor en door de studenten binnen de faculteit. Wij behandelen daarom ook alleen problemen die herleid kunnen worden tot de studenten. Zodoende kijken we naar mogelijkheden om een gedeelte van het collegegeld terug te krijgen, studiedruk te verminderen en de bekendheid van de medezeggenschap te vergroten. Daarnaast gaan wij in gesprek met de directie, studentdecanen en anderen om tot mogelijke oplossingen te komen voor deze problemen.  

Financiën en Regelementen – voorzitter: Remco Kamlag

We richten ons, voornamelijk, op de begroting en A3 (de plannen die aan de begroting ten grondslag liggen) van onze faculteit. Over deze financieel belangrijke plannen, hebben we regelmatig contact met de directeur Bedrijfsvoering, de controller en het hoofd HR van de faculteit. Zij stellen de begroting op. Vervolgens geven we de belangrijkste punten door aan de deelraad. Daarnaast bekijken we alle nieuwe reglementen om te zien of ze voldoen aan alle eisen en verplichtingen, voor zover we dit in kunnen schatten natuurlijk. We zijn geen juridisch deskundigen.

Wat ons de afgelopen tijd heeft bezig gehouden, was de afrondende fase van het begrotingsproces voor 2021. De deelraad heeft inmiddels ingestemd met de begroting, A3 en de verdeling van de studievoorschotmiddelen (SVM). We hebben voor de verduidelijking van de begroting twee maal met de opstellers van de begroting overlegd om het verhaal achter de bedragen te verduidelijken. We hebben ons ook gebogen over het nieuwe Huishoudelijk reglement van de deelraad, daar zijn nog wat vragen over vanuit de deelraad, die leiden tot een aantal wijzigingen in het reglement.

Volgend jaar begint in februari/maart weer een nieuwe begrotingscyclus. Daarover zullen we veel overleggen met de opstellers van die begroting en verder zien we wat er aan reglementen op ons af komen.

Diversiteit en inclusie – voorzitter: Faye Baldee

Van vertrouwenspersoon tot personeelsbeleid: overal komt dit onderwerp aan de orde. Omdat diversiteit één van de speerpunten is van de HvA én van de faculteit, is het goed om de ontwikkelingen met een kritisch oog te volgen en zorg te dragen voor concreet beleid. De taskforce Inclusie & Diversiteit houdt zich bezig met alle aspecten van in- en uitsluiting en kansengelijkheid. Loop jij tegen zaken aan of heb je vragen hierover? Mail ons!

Duurzaamheid en huisvesting – voorzitter: Rick Schellingerhout

De HvA wil in 2030 de duurzaamste Hogeschool zijn van Nederland. Daarvoor moet nog veel gebeuren. We willen daar een bijdrage aan leveren door te helpen bij het verduurzamen van de kantine, het omgaan met afval, de introductie van de Fairphone, luchtkwaliteit in de gebouwen vergroten en meer groen in en om de gebouwen te helpen verwezenlijken. Dit doen we in overleg met Green Office om afgestemd te handelen en samen sterk te staan. We staan open voor ideeën die een bijdrage aan duurzaamheid kunnen leveren en zullen doen wat mogelijk is. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken hoe we met een lessenreeks op het gebied van duurzaamheid de kennis over dit onderwerp kunnen vergroten en gedragsverandering kunnen faciliteren.

11 november 2021