Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Kansen en bouwstenen voor de Rechte H-buurt in Amsterdam Zuidoost

Op zoek naar de verbinding van fysiek en sociaal

Verslag

HvA Urban Management werkt langjarig en intensief samen met de gemeente Amsterdam in het planproces voor de Ontwikkelbuurten. De gevoelskaart bundelt signalen, sferen, trends en ontwikkelingen op het snijvlak van de fysieke omgeving en de sociale leefkwaliteit in de Rechte H-Buurt. Daarmee lokaliseert het knelpunten en tracht een integraal beeld te geven van de plekken en routes waar een ingreep mogelijk bijdraagt aan het oplossen van vraagstukken voor verschillende sectoren, actoren en betrokkenen, op de korte en langere termijn. De gevoelskaart is een reeks kaarten die vanuit een hoog schaalniveau (de H-Buurt en omgeving) en een integrale analyse stapsgewijs inzoomen op enkele specifieke knelpunten. De gevoelskaart probeert door de integrale blik en beeldende manier van communicatie het gesprek mogelijk te maken. In die zin is het geen eindpunt, maar een startpunt, bij voorkeur voor een betere buurt.

Rechte H-Buurt: Aan de hand van verschillende scenario’s verkennen hoe de leefbaarheid en de verduurzaming van de buurt verbeterd kan worden. Ook kijken we naar de mogelijke (beperkte) toevoeging van nieuwbouwcomplexen (wonen, werken, voorzieningen).

Gebiedsplan Bijlmer-Centrum 2019 (passage Rechte H-Buurt)
• Economische positie en wijkeconomie: met Rochdale onderzoeken of ruimtes in de plintlagen van de flats deels kunnen worden ingezet als werkruimtes, met ondersteuning voor werkzoekenden en ZZP-ers en voor creatieve broedplaatsen.

• Ontwikkelingskansen jeugd: met Rochdale, Ymere, Eigen Haard, welzijnsorganisaties en bewoners onderzoeken of in de rechte H-buurt of in Hoptille / Haardstee een concentratie van jeugdwelzijnsvoorzieningen en/of een basisschool met gymzalen en een kinderdagopvang kan worden gevestigd. Voor die laatste is ook samenwerking met de Internationale School in het Zandkasteel aan de orde.

• Zorg en gezondheid: voortzetten concretisering speelatlas in de groene ruimtes van Hoogoord, Hofgeest en Haag en Veld en door realisatie van gymzalen (voor basisschool en / of internationale school) die ook kunnen worden gebruikt door (nieuwe) sportondernemers.

• Leefbaarheid en veiligheid: deze acties worden versterkt door de sloop van parkeergarage Hoogoord, een kwalitatief goede tijdelijke inrichting van de openbare ruimte en door de samenwerking met Rochdale en bewoners ten aanzien van trappenhuizen, fietsenstallingen en gebruik van plinten.

• Woongenot en openbare ruimte: belangrijk is dat de plannen die met de bewoners van Hofgeest en Haag en Veld zijn gemaakt voor de herinrichting van de openbare worden uitgevoerd (budget!) en dat voor Hoogoord en Hogevecht plannen samen met bewoners worden gemaakt. Samen met Rochdale en de VVE’s van de flats komen tot een complexgerichte aanpak, zodat overlast wordt teruggedrongen en flats in particulier bezit weer worden onderhouden.

Referentie Spanjar, G., Suurenbroek, F., & van Weelde, P. (2019). Kansen en bouwstenen voor de Rechte H-buurt in Amsterdam Zuidoost: Op zoek naar de verbinding van fysiek en sociaal. Hogeschool van Amsterdam, Urban Management.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 juni 2019

Publicatiedatum

jun 2019

Auteur(s)

Pim van Weelde

Publicaties:

Research database