Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Van tekentafel tot praktijk: Thuisvoelen in superdiverse wijken

Evenement

Amsterdam is sinds kort een zogenaamde ‘majority-minority city’: de autochtone bevolkingsgroep is een minderheid geworden. Welk effect heeft het leven in superdiversiteit op wijkniveau? Hoe creëer je sociale cohesie en welke rol kunnen buurtvoorzieningen hierin spelen?

Onderzoek toont aan dat diversiteit in een wijk voor spanningen onder bewoners kan zorgen. Buurtvoorzieningen, waar bewoners van verschillende achtergronden elkaar treffen, zouden kunnen bijdragen aan de sociale cohesie. Maar werkt dit ook in de praktijk, treffen niet met name gelijkgestemden elkaar in het buurthuis? In de wetenschap wordt inmiddels gesproken van ‘parochial spaces’, ruimtes die semi-publiek en semi-privaat zijn, zoals bankjes in parken of de bibliotheek. Hoe kan dit soort plekken sociale cohesie aanjagen? Deze middag gaan we in op de rol die buurtvoorzieningen spelen in de wijk.

Over de reeks

In Van tekentafel tot praktijk laten we zien hoe academisch en praktijkgericht onderzoek elkaar aanvullen, telkens aan de hand van een ander thema. De Hogeschool van Amsterdam kent lectoraten met praktijkgericht onderzoek in verschillende disciplines. Veel praktijkgericht onderzoek bouwt voort op academisch onderzoek, en probeert een brug te slaan tussen nieuwe kennis en het werkveld.

Over de sprekers

Lex Veldboer is lector stedelijk sociaal werken bij de Hogeschool van Amsterdam. Ook is hij penvoerder van de Werkplaats sociaal domein Amsterdam en omgeving. Hij richt zich met name op sociaal werk in Amsterdamse ontwikkelwijken en onderzoekt hoe de positie van deze stadsbewoners kan worden verbeterd. In het verleden was Veldboer ook actief als onderzoeker bij de UvA, Erasmus Universiteit Rotterdam en bij het Verwey-Jonker Instituut.

Maarten Lammers is manager ontwikkeling van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. De OBA kent 26 vestigingen in Amsterdam en biedt een breed scala van programma’s en activiteiten aan. Daarnaast is Lammers als bestuurder betrokken bij verschillende culturele organisaties zoals De Tekstsmederij, Theatergezelschap Third Space en in het verleden onder andere Solid Ground Movement en Danstheater AYA.

Justus Uitermark is hoogleraar stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam en tevens verbonden aan de afdeling sociologie daar; hij wil bruggen slaan tussen deze disciplines. Eerder was hij werkzaam als hoogleraar samenlevingsopbouw aan de Erasmus Universiteit. Hij doet onderzoek naar steden, netwerken en politiek.

Rob Andeweg (moderator) is programmamanager HvA in de Stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit dit programma zoekt hij de verbinding tussen het onderwijs en onderzoek van de HvA met de stad Amsterdam. Dit uit zich onder andere in een partnerschap met festival We Make The City. In het verleden is hij vanuit de HvA betrokken geweest bij het opzetten van de Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) in aandachtswijken. Ook is hij auteur van het boek Bintjes binden de buurt waarin de rol van de aardappel als bindmiddel voor de buurt wordt beschreven.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst.  Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Aanmelden

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 5 december 2019