Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Pedagogische kwaliteit van de buitenschoolse opvang

Artikel

De buitenschoolse opvang (bso) in Nederland is explosief gegroeid vanaf het begin van deze eeuw. Daarmee kwam er oak een behoefte aan conceptualisering van de pedagogische kwaliteit van deze relatief jonge sector en aan een gevalideerd instrumentarium om die te kunnen peilen.

Deze studie beschrijft de resultaten van de eerste wetenschappelijke peiling van de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse buitenschoolse opvang, en de daaraan voorafgaande ontwikkeling en validatie van het gebruikte instrumentarium. De pedagogische kwaliteit van de bso blijkt overwegend adequaat tot goed (emotionele ondersteuning door de staf, binnen-en bui­tenruimte, organisatie), afgaand op oordelen van externe observatoren, maar er zijn ook zwakkere onderdelen aan te wijzen (gerichte stimulering van de ontwikkeling). Toekomstig onderzoek moet duidelijk maken of deze kwa­liteit stabiel is en kan bijdragen aan de verbin­ding van de bso met de basisschool en clubs en verenigingen voor vrijetijdsbesteding.

Referentie Fukkink, R., & Boogaard, M. (2016). Pedagogische kwaliteit van de buitenschoolse opvang. Pedagogische Studiën, 2016(93), 2-14.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Marianne Boogaard

Publicaties: