Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Promotieonderzoek Rosa Teepe

Project

Ouders in de voorschoolse educatie Uitbreiding, intensivering en evaluatie van het gezinsgerichte VVE-programma VVE Thuis

Onderzoeker

Drs. R.C. (Rosa) Teepe

Promotoren Prof. dr. L. (Ludo) Verhoeven
Prof. dr. R.J. (Ron) Oostdam
Copromotor Dr. I. (Inge) Molenaar
Lectoraat Maatwerk in Leren en Instructie

KORTE BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK

De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is al jaren een van de pijlers van het onderwijsachterstandenbeleid. Sinds de invoering van de VVE zijn er verschillende programma’s ontwikkeld, die worden uitgevoerd peuterspeelzalen. De benadering van deze programma’s is vooral centrumgericht: de aandacht voor de rol van ouders is relatief beperkt. Het huidige project focust juist op ouders. Startpunt van het project is het programma VVE Thuis, een programma waarin ouders met hun peuter thuis allerlei activiteiten uitvoeren die aansluiten bij activiteiten uit de meest gebruikte VVE-programma’s op de peuterspeelzaal. Ouders worden getraind en begeleid door de leidsters van de peuterspeelzaal. Uit de praktijk blijkt dat voor een bepaalde groep ouders – met name laagopgeleide ouders – de begeleiding die in het huidige programma wordt aangeboden, mogelijk te weinig intensief is. Daarom worden in het project methoden ontwikkeld om de ondersteuning van deze ouders te intensiveren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ICT. Vervolgens wordt er een effectonderzoek uitgevoerd, waarin wordt gekeken naar de effecten van VVE Thuis en de ICT intensivering op de talige, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam en het Nederlands Jeugdinstituut.

OVER ROSA TEEPE

Rosa Teepe studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in Nederlands als tweede taal. Sinds oktober 2012 is zij als promovenda verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Hogeschool van Amsterdam, waar ze onderzoek doet naar ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie en daarbij de mogelijkheden van ICT-ondersteuning onderzoekt. Naast haar onderzoek verzorgt zij ook onderwijs voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit.

Contact:

Rosa Teepe
r.teepe@bsi.ru.nl 
Aanwezig op dinsdag en woensdag 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 10 maart 2017