Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

‘Welke rol verwacht het hbo van studenten?’

Evenement

Wat er eigenlijk nodig is om de rol van hbo-student succesvol te kunnen bekleden?

In het kader van een Urban Education onderzoeksproject organiseert onderzoeker Fiona Veraa van het Lectoraat Beroepsonderwijs een dialoogsessie met lunch waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar rolopvattingen en –rolverwachtingen van docenten en (eerstegeneratie) studenten aan de Hogeschool van Amsterdam.

Inhoud

Om de transitie naar en in het hbo te versoepelen helpt het een startende hbo-student als hij een duidelijk beeld heeft van wat er nodig is om te slagen in het hbo. Wat zijn de rolverwachtingen en -vereisten die het hbo aan studenten stelt? Wat zijn de aanwezige kansen en knelpunten die studenten kunnen helpen of belemmeren om hun rol als hbo-student succesvol in te vullen?

Wat er eigenlijk nodig is om de rol van hbo-student succesvol te kunnen bekleden?

Tijdens de presentatie staan we stil bij de hoofdvraag wat er eigenlijk nodig is om de rol van hbo-student succesvol te kunnen bekleden, en passeren vragen de revue als:

  • Welke kennis, vaardigheden, houdingen, gedragingen en strategieën verwacht het hbo?
  • In hoeverre beantwoorden startende studenten aan het profiel van hbo’er? 
  • In hoeverre, hoe en door wie wordt die rol in het hbo geëxpliciteerd?
  • Hoe kunnen studenten worden geholpen om hun nieuwe rol te vinden?
  • Hebben eerstegeneratiestudenten daarbij andere ervaringen & behoeften?

Na de presentatie van de onderzoeksresultaten gaan we in gesprek met elkaar: het publiek en enkele inhoudsdeskundigen, waaronder: Rick Wolff, Mick Matthys en Louise Elffers.

 

Programma

12:15-12:45  Inloop met lunch
12:45-12:55  Introductie door dagvoorzitters Mahutin Awunou en Sameha Bouhalhoul (CMV,
                       Hogeschool van Amsterdam)
12:55-13:30  Presentatie onderzoeksresultaten door onderzoekers Fiona Veraa, Margie Kessler
                       en Freek van Aarst van de Hogeschool van Amsterdam
13:30-14:15  Dialoogsessie met inhoudsdeskundigen van binnen en buiten de HvA
14:15-15:00  Plenaire terugkoppeling en afronding met koffie, thee en zoetigheden

Waar en wanneer?

Datum:            Dinsdag 4 december 12:30 - 14:30 uur
Locatie:           Wibauthuis, Amstelcampus HvA , WBH 01B17
                         Wibautstraat 3b te Amsterdam

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar lectoraatberoepsonderwijs@hva.nl 

Collega’s van binnen en buiten de HvA zijn hierbij van harte welkom. Stuur deze informatie dus gerust door naar mogelijk geïnteresseerden.

Over de inhoudsdeskundigen

Louise Elffers is lector Beroepsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam en universitair docent Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek is gericht op de inrichting van onderwijsstelsels en de invloed van die inrichting op schoolloopbanen van leerlingen/studenten met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Vraagstukken rond kansengelijkheid en toegankelijkheid vormen daarin een rode draad. Zij promoveerde in 2011 op een onderzoek naar voortijdig schoolverlaten in het mbo.

Mick Matthys is socioloog en was tot voor kort universitair docent en onderzoeker aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Rode draad door zijn wetenschappelijke carrière vormt zijn interesse voor de betekenis van de sociale en culturele context voor identiteitsontwikkeling. In 2015 kwam zijn proefschrift uit: Doorzetters – Een onderzoek naar de betekenis van de arbeidersafkomst voor de levensloop en loopbaan van universitair afgestudeerden.

Rick Wolff is senior onderzoeker bij Risbo, een onderzoeks-, training- en adviesbureau verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek van Rick is grotendeels gericht op studiesucces in het hbo en wo. In zijn werk kijkt hij naar kenmerken van studenten die samenhangen met studiesucces en bestudeert hij welke opleidingsfactoren van invloed zijn op studiesuccesverschillen tussen groepen studenten. In november 2013 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar sociale hulpbronnen en de leeromgeving als studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. Naast zijn onderzoekswerkzaamheden is Rick ontwikkelaar/trainer voor een module ‘Doceren voor een inclusieve klas’ en een module  Studievaardigheden voor studenten met een vluchtelingenachtergrond. Verder is hij extern lid van de Examencommissie Graduate School van de Faculteit Maatschappij en Recht van de HvA.

Fiona Veraa is onderzoeker bij het Lectoraat Beroepsonderwijs en docent aan de Master Pedagogiek van de Hogeschool van Amsterdam. Zij houdt zich in haar onderzoek met name bezig met de belemmeringen die eerstegeneratiestudenten tegenkomen bij de overgang naar het hbo – in het bijzonder de rol die sociale en culturele hulpbronnen spelen in het socialisatieproces van nieuwe studenten in het hbo – en manieren waarop eerstegeneratiestudenten geholpen kunnen worden om hun weg sneller en gemakkelijker te vinden in het hbo.

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding wil met de door haar georganiseerde activiteiten geinteresseerden op de hoogte brengen van belangrijke ontwikkelingen binnen het vakgebied en het praktijkonderzoek van medewerkers van Onderwijs en Opvoeding. 
De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven. 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 19 november 2018