Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Subsidietoekenning Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Consortium ontvangt 372.000 euro

8 jun 2016 09:07 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO/STAIJ/Sirius) en drie Amsterdamse kennisinstellingen (HvA/UvA/Kohnstamm Instituut) gaan als consortium hun samenwerking uitbouwen en consolideren in de Werkplaats Onderwijsonderzoek PO Amsterdam. Deze pilot met werkplaatsen onderwijsonderzoek is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en het NRO. Het consortium heeft gekozen voor een focus op één thema; diversiteit. Voor deze tweejarige pilot hebben zij van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een subsidie van 372.000 euro ontvangen. Uit alle inzendingen kreeg, naast de Amsterdamse instellingen, een consortium van Utrechtse schoolbesturen en kennisinstellingen een zelfde bedrag.

Vragen met betrekking tot het thema diversiteit blijken breed te leven in de betrokken schoolbesturen. Leerkrachten ervaren handelingsverlegenheid met betrekking tot de diversiteit van de leerlingenpopulatie in hun klassen en scholen en willen zich op dit thema verder professionaliseren. Het begrip diversiteit verwijst hierbij naar individuele verschillen tussen leerlingen in cognitieve en sociale ontwikkelingen als naar kenmerken van de sociale context waarin leerlingen opgroeien zoals etniciteit, cultuur, thuissituatie en sociaaleconomische status.

Invalshoeken

Er is gekozen voor drie invalshoeken waarbinnen onderzoek plaatsvindt:

  • Leerkrachtvaardigheden; welke vaardigheden zijn essentieel bij het uitgaan van diversiteit? Of hoe ga je om met hoogbegaafdheid?
  • Lesinhoud; waar en hoe sluit je in het ontwerpen van je onderwijs aan bij de kenmerken van de leerling populatie van je school?
  • Visie/ beleidsontwikkeling binnen de school; hoe maak je normen en waarden bespreekbaar binnen je school?

Wat gaat de pilot opbrengen?

  • Een effectieve structuur en methoden voor duurzame samenwerking in onderzoek en schoolontwikkeling, die bijdraagt aan de verbetering van onderwijskwaliteit;
  • Door middel van gezamenlijk onderzoek praktijkrelevante kennis ontwikkelen over een vraagstuk dat hen als onderwijsprofessionals, opleiders en onderzoekers in een grootstedelijke omgeving bindt, namelijk ´handelingsbekwaamheid van leraren rondom diversiteit´; 
  • De functie van het regionale kennisknooppunt ´ IAmEducation´ versterken; scholen en besturen kunnen via dit digitale loket – ook op andere thema’s dan ‘diversiteit’- een beroep doen op de expertise van de kennispartners.

Lange-termijndoel is een Werkplaats waarin regionaal wordt samengewerkt met meer praktijkpartners en op verschillende onderzoeksthema’s. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de opbrengsten van de Werkplaats ook landelijk hun weg vinden naar de onderwijspraktijk. De Werkplaats Onderwijsonderzoek PO Amsterdam wordt zo opgezet dat er op alle niveaus van samenwerking (regie, uitvoering, kennisdeling) een gelijkwaardige positie is tussen de partners en dat alle partners en hun belangen op elk niveau zijn vertegenwoordigd.

Meer weten? Neem contact op met Johan Jelsma of Ruben Fukkink 

Meer lezen? Kijk op de website van de NRO.