Hogeschool van Amsterdam

Resultaten

Bedankt voor je input! Op deze pagina vind je de resultaten van de verschillende onderzoeken die we onder het HvA-studentenpanel hebben uitgevoerd. Voor een onderzoek worden niet altijd alle leden van het HvA-studentenpanel uitgenodigd. Het kan dus voorkomen dat je aan bepaalde onderzoeken niet hebt meegewerkt.

Als vervolg op het onderzoek in juni van dit jaar is onlangs opnieuw een corona-enquête uitgevoerd onder het HvA-studentenpanel om in kaart te brengen hoe het met de studenten gaat. In totaal hebben 929 studenten de vragenlijst ingevuld (respons 58,1%).

Resultaten

De belangrijkste bevindingen die naar voren kwamen uit het rapport zijn;
- Het geluk, het energiepeil en de veerkracht van de studenten lijkt weer bij te trekken in de richting van het oude niveau, zoals gemeten in december 2019.
- Ongeveer 32% van de studenten maakt zich in het algemeen (zeer) veel zorgen over de coronacrisis.
- 74% van de studenten is dit jaar op de HvA geweest en ze zijn tevreden over binnenkomst en vertrek en communicatie in de gebouwen over de coronaregels en de veiligheid. Studenten zijn het meest ontevreden over gebruik projectruimtes/onderwijs.
- 40% van de studenten geeft aan dat het online onderwijs goed is verlopen. Dit percentage is afgenomen in vergelijking met de meting in juni van dit jaar.
- Bijna 60% van de studenten geeft aan te weten bij wie ze terecht kunnen met problemen die de studie belemmeren.
- Studenten beoordelen de manier waarop de HvA hun informeert over de gevolgen van corona voor de opleiding gemiddeld met een 6,4.


Inzicht & verbeterpunten

Dat de resultaten tot verbeterpunten en inzicht leiden is duidelijk. Na de kerstvakantie wordt aangegeven op welke gebieden het voorgestelde beleid en de impact van de maatregelen aangepast kan worden.

In de periode mei-juni 2020 is het HvA-studentenpanel ingezet om in kaart te brengen hoe het met de studenten gaat ten tijde van de Corona crisis. In totaal hebben 659 studenten de vragenlijst ingevuld (respons 48,8%). Hieronder de belangrijkste resultaten op een rij:

 • Voltijd bachelorstudenten zijn op dit moment minder tevreden over de studie in het algemeen dan in de periode vóór de coronacrisis (cijfers februari 2020).
 • Het grootste probleem dat studenten ervaren bij het volgen van online onderwijs is de mindere mate van interactie tijdens de lessen.
 • Meer dan de helft van de studenten geeft aan (veel) minder studiemotivatie te hebben op dit moment dan voor de coronacrisis
 • Met betrekking tot hun welzijn blijkt dat studenten op dit moment minder gelukkig zijn en minder energie en veerkracht ervaren dan vóór de coronacrisis (cijfers december 2019).
 • Bijna 30 procent van de studenten maakt zich in het algemeen veel of zeer veel zorgen over de coronacrisis. De meeste zorgen gaan over het welzijn en de gezondheid van familie en vrienden.
 • Meer dan de helft van de studenten ervaart een (veel) hogere studiedruk dan voor de coronacrisis en 19 procent een (veel) lagere studiedruk.
 • De meest genoemde studiedrukverhogende factoren zijn
  • verminderde concentratie,
  • gemis aan face-to-face contact met medestudenten en docenten
  • een verstoorde balans tussen studie en privé.
 • De studiedrukverlagende factoren zijn met name
  • het ontbreken van de reistijd
  • dat studenten nu zelf hun tijd kunnen indelen.
 • Bijna de helft van de studenten geeft aan dat het online onderwijs de afgelopen weken in het algemeen (zeer) goed is verlopen. Daarentegen geeft ook bijna 18% aan dat het onderwijs (zeer) slecht is verlopen.

HvA neemt signalen serieus

De uitkomst laat zien dat het welzijn van de studenten onder druk staat als gevolg van de coronacrisis. Ook wordt duidelijk dat de wijze waarop de hogeschool haar onderwijs en voorzieningen voor studenten inricht niet zonder meer is opgewassen tegen dit soort ingrijpende gebeurtenissen.

De HvA neemt deze signalen zeer serieus en de uitkomsten van dit onderzoek sterken de HvA in de overtuiging dat een herontwerp van het curriculum naar blended onderwijsvormen en de intensivering van de begeleiding van en dienstverlening aan studenten noodzakelijk zijn.

Concreet gaat het dan om:

 • de investering in veelvormig onderwijs en verschillende leerpaden zodat elke student de regie over zijn eigen studiepad kan voeren;
 • de HvA-begeleiding van, dienstverlening aan en communicatie met zowel studenten als collega’s ‘student driven’ te maken en zo beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van (groepen) studenten;
 • een beter inzicht te verwerven in vraagpatronen en doelgroepen en de aansluiting van voorzieningen daarbij door de inzet van panelonderzoek en kwalitatieve gesprekken met groepen studenten.

Het onderzoek laat naast knelpunten ook zien dat studenten veel respect en waardering hebben voor de inzet van docenten en ondersteuning bij de omzetting van onderwijs op locatie naar onderwijs op afstand. Het CvB is blij met dit signaal en sluit zich graag aan bij deze waardering.

De HvA is aan de slag met het Instellingsplan 2021-2026. In het Instellingsplan is straks vastgelegd waarop de HvA de focus gaat leggen de komende jaren en welke ambities de HvA daarbij heeft. Daarvoor zijn een aantal thema’s geselecteerd. De keuze van de thema’s is gebaseerd op de visie van de HvA en gesprekken over de inhoud van het instellingsplan met diverse gremia in de HvA.


De studenten van het HvA-studentenpanel zijn in april 2020 gevraagd wat deze thema’s voor hen betekenen aan de hand van een vragenlijst, waarbij ze per vraag/thema maximaal 3 antwoorden konden aanvinken. In totaal hebben 641 studenten van het panel de vragenlijst ingevuld.


Belangrijkste resultaten

Studenten hebben de onderwerpen gerankt naar belang (belangrijkste thema bovenaan):
1. persoonlijke ontwikkeling
2. goede docenten
3. studentsucces
4. stimulerende leeromgeving
5. persoonlijke begeleiding
6. situatie/ervaring na afstuderen
7. flexibel onderwijs
8. goede studie(loopbaan) begeleiders
9. onderzoek tijdens je opleiding

Wat voor een student 'persoonlijke ontwikkeling' is loopt uiteen. Belangrijkste is (49,7%): dat ik weet wat mijn sterke kanten zijn en deze ook kan inzetten. Gevolgd door: dat ik steeds beter weet wie ik ben (40,2%) en dat ik leer omgaan met verschillende situaties in mijn leven en opleiding (40,2%).


Iemand is volgens studenten een 'goede docent' als: de docent goed de lesstof kan overbrengen (59,2%), de docent me motiveert (56,3%) en de docent me inspireert (45%).


'Studentsucces' is voor studenten: dat ik straks een diploma heb (59,3%), dat ik mezelf heb kunnen ontwikkelen tijdens mijn opleiding (55,4%) en dat ik voorbereid ben op mijn rol in de beroepspraktijk/samenleving (52,5%).


Lees het hele rapport


Vervolg


De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt voor de invulling van het Instellingsplan 2021-2026. De eerste contouren van het Instellingsplan zullen besproken worden met een groep studenten die aan dit onderzoek hebben meegedaan.

Aangezien de resultaten van Nationale Studenten Enquête (NSE) 2019 niet beschikbaar zijn en de resultaten van NSE 2020 pas in september verwacht werden, is in januari en februari het HvA-studentenpanel ingezet om oordelen van studenten te verzamelen. In totaal hebben 722 studenten de vragenlijst ingevuld.

De studenten van het panel is gevraagd een algemeen oordeel te geven over hun studie en over deelaspecten van hun studie. Daarnaast zijn nog een aantal extra vragen gesteld over de informatievoorziening, studiefaciliteiten en de studieroosters.

Belangrijkste resultaten

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek laten het volgende zien:

 • In het algemeen lijken de cijfers van studenttevredenheid in lijn te zijn met cijfers uit voorgaande jaren. Ongeveer 69% van de voltijd bachelor studenten is (zeer) tevreden met de opleiding in het algemeen.
 • Studenten zijn het meest tevreden over de aspecten de algemene sfeer, groepsgrootte, inhoud en algemene vaardigheden. Minder tevreden zijn ze over de internationalisering, informatievoorziening en studiebegeleiding.
 • Uit onze analyse komt naar voren dat het verbeteren van de aspecten inhoud, informatievoorziening, algemene vaardigheden en voorbereiding op de beroepsloopbaan het grootste effect heeft op het verbeteren van de algemene tevredenheid van studenten bij de HvA.
 • De algemene tevredenheid wijkt niet significant af van de streefwaarde (71%) die de HvA heeft opgenomen in het instellingsplan. De overige HvA-brede tevredenheidsindicatoren, gerelateerd aan studiefaciliteiten, informatie en studieroosters, zijn significant lager dan de streefwaarden.

NSE 2020

Donderdag 19 maart 2020 heeft de minister samen met de koepels en de studentenbonden besloten dat de NSE 2020 niet door zal gaan. De redenen hiervoor zijn:

 • Alle inspanningen van instellingen zijn op dit moment erop gericht dat het reguliere onderwijs zo goed als mogelijk doorgang kan vinden;
 • Omdat het organiseren van de NSE ook om inspanningen van instellingen vraagt (aanleveren gegevens, promotie voor het invullen van de NSE, communicatie), is besloten de NSE van dit jaar geen doorgang te laten vinden.
 • Een extra reden hierbij is dat de NSE van dit jaar gehouden zou worden in de periode van 20 april t/m juni, waarbij er een groot risico zou zijn dat in de context van de uitzonderlijke maatregelen die nu genomen worden, de uitkomsten van de NSE niet valide zouden zijn.

Wil je meer weten over de NSE ga dan naar het lemma op de AZ-lijst of naar de website van Studiekeuze123.

Heb je vragen? Neem contact op met Institutional Research (IR).

In december 2019 is het HvA-studentenpanel ingezet om in kaart te brengen hoe het met de studenten van de HvA gaat. Er is onderzocht hoe studenten hun eigen geluk en levensstijl beoordelen en hoe zij hun persoonlijke hulpbronnen zoals energie en veerkracht ervaren. Daarnaast is onderzocht in welke mate studenten negatieve stress ervaren en wat zij zelf doen om stress tegen te gaan. Tot slot zijn enkele vragen over studentenparticipatie gesteld. In totaal hebben 715 studenten de vragenlijst aangevuld.

Bekijk de belangrijkste resultaten van dit onderzoek in de infographic

Vervolg

De resultaten van het onderzoek worden besproken met onder andere Studentenzaken, HvASamen en collega’s van de opleiding Toegepaste Psychologie. Vervolgens zal een kwalitatieve sessie georganiseerd worden waarin met studenten besproken wordt hoe de resultaten van dit onderzoek geduid moeten worden. Doel van deze sessie is dat een goede basis ontstaat voor concrete vervolgstappen om het welzijn van HvA-studenten (verder) te verbeteren.

In de periode oktober-november 2019 is het HvA-studentenpanel ingezet om te inventariseren in hoeverre studenten hun opleiding kunnen en willen afstemmen op de eigen interesses en ambities. Onderzocht is in welke mate en vorm zij behoefte hebben aan inhoudelijke keuzevrijheid en wat de wensen zijn m.b.t. minoren en het honours onderwijs. In totaal hebben 660 studenten de vragenlijst ingevuld. De belangrijkste resultaten staan hieronder vermeld.

Behoefte aan volgen eigen interesses

 • Hoewel 59% van de studenten aangeeft dat hun opleiding de mogelijkheid biedt om de eigen interesses te volgen, heeft een meerderheid de behoefte aan meer mogelijkheden.
 • Over de mate en vorm van de keuzemogelijkheden zijn studenten verdeeld. Een derde van de studenten geeft de voorkeur aan het kiezen uit aangeboden specialisaties (met daarbinnen een combinatie van verplichte vakken en keuzevakken).
 • 42% van de studenten geeft aan dat hun opleiding niet aansluit op de aangegeven voorkeur. Vooral studenten die de voorkeur geven aan een programma met veel vrije ruimte (17%), ervaren dat de opzet van hun opleiding daar beperkt op aansluit.

Behoeften met betrekking tot minoren

 • Circa twee op de vijf studenten geeft de voorkeur aan een minor die voortbouwt op de kennis in hun eigen opleiding (specialistisch programma); een kwart geeft de voorkeur aan een verbredend programma en 17% aan een interdisciplinair programma
 • Eén minor met een omvang van 30 studiepunten heeft de voorkeur boven twee van 15.
 • Ruim 30% wil het liefst zelf een minor samenstellen.
 • Naast (meer) minoren in het eigen vakgebied, hebben de meeste studenten behoefte aan minoren op het gebied van technologische innovaties, sociaal-maatschappelijke vraagstukken en internationale ontwikkelingen.

Behoeften met betrekking tot extra uitdaging en honours onderwijs

 • Twee op de vijf studenten heeft behoefte aan extra uitdaging in of naast het onderwijs.
 • Ruim de helft van de studenten is niet goed bekend met honours onderwijs, de helft van deze groep heeft hier echter wel belangstelling voor.
 • Van de studenten die bekend zijn met honours onderwijs spreekt een verdieping in het vakgebied van de eigen opleiding het meest aan.
 • Wat betreft de vorm van het honours onderwijs geeft de helft van de studenten de voorkeur aan extracurriculaire honoursmodules van 5 studiepunten of één traject van 15 studiepunten dat over meerdere jaren is uitgesmeerd.
 • Van de studenten die bekend zijn met honours onderwijs vindt ruim de helft dat alle studenten die dat zelf willen, mogen deelnemen aan honours onderwijs. 41 % van de studenten heeft een voorkeur voor selectie van studenten.

Vervolg

De uitkomsten van het onderzoek worden besproken met de faculteiten, in het honoursnetwerk en in het minorennetwerk. Aanvullend zullen enkele focusgesprekken met studenten plaatsvinden ter verdieping van de uitkomsten. De resultaten van het onderzoek en de reflecties hierop worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het hogeschoolbrede programma Flexibel Onderwijs.

In september 2019 is het HvA-studentenpanel ingezet om inzicht te krijgen in het sportgedrag van studenten tijdens het studiejaar 2018/2019. Daarnaast is in kaart gebracht wat de kennis, houding en het gedrag is als het gaat om de Universitair Sport Centrum (USC)-sportfaciliteiten die door de HvA aan studenten wordt aangeboden. In totaal hebben 459 studenten de vragenlijst ingevuld.

De belangrijkste resultaten:

Sportgedrag

61% van de studenten sport wekelijks, 31% sport zelf drie keer of vaker per week. Fitness lijkt het meest populair onder de studenten, zo geeft 56% van de studenten aan te fitnessen. Deeltijdstudenten geven vaker aan niet te sporten.

Bekendheid USC

56% van de HvA studenten is bekend met het USC. En hoe dichter de student bij zijn/haar studielocatie woont, hoe bekender ze zijn met het USC.

Gebruik USC-faciliteiten

6% van de studenten geeft aan wel eens te sporten bij het USC. Hoe dichter studenten bij hun studielocatie wonen, hoe vaker ze ook bij het USC sporten. De reistijd is van invloed op de keuze voor het USC. Het merendeel van de studenten (71%) geeft aan komend studiejaar te verwachten niet te gaan sporten bij het USC.

Belang sportfaciliteiten

Een kleine meerderheid van de studenten (52%) verwacht dat een hogeschool sportfaciliteiten aanbiedt aan studenten. 45% van de studenten vindt dat de aangeboden sportfaciliteiten een meerwaarde is voor de HvA. Voor slechts 6% van de studenten heeft het aanbieden van sportfaciliteiten de keuze om hier te gaan studeren versterkt.

Vervolg

De resultaten van het onderzoek zijn belangrijke input voor nieuwe afspraken die met het USC worden gemaakt. Daarnaast worden ze meegenomen in het studentenbeleid op de thema’s Studentbetrokkenheid en Studentenwelzijn. Specifiek wordt gekeken naar wat de HvA wil met sport en welke positie sport krijgt binnen de campusontwikkeling.

Naar aanleiding van de resultaten zal vervolgonderzoek plaatsvinden in de vorm van panelgesprekken waarbij ook internationale studenten worden betrokken.

In juni 2019 hebben 502 studenten (respons 49%) deelgenomen aan het onderzoek over hun mening en wensen op het gebied van internationalisering. Uit het onderzoek blijkt dat HvA studenten waarderend, maar ook kritisch zijn naar de HvA; zij geven de HvA gemiddeld een 6,2 als rapportcijfer voor internationalisering. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek laten het volgende zien:

• 51 procent van de studenten heeft voorafgaand aan de studie geen ervaring opgedaan met internationalisering at home of abroad;
• Studenten noemen gebruik van internationale literatuur, aandacht voor andere culturen in de les en mogelijkheden om stage te lopen of te studeren in het buitenland als meest voorkomende voorbeelden van internationalisering in hun opleidingen. Andere relevante voorbeelden1 worden in slechts 3-25% van de gevallen genoemd;
• Collaborative Online International Learning (COIL), online uitwisselingen tussen studenten via Skype of andere vormen van online platforms vindt maar bij een klein gedeelte (4%) van de studenten plaats in het onderwijs van hun opleidingen;
• Van de ondervraagde studenten vindt 63% dat er (veel te) weinig aandacht is voor internationale en interculturele aspecten in de opleiding. Het overige deel van de studenten vindt de aandacht (precies) goed (33%) of zelfs teveel (4%);
• De belangrijkste onderwerpen waarmee de HvA aan de slag moet om internationalisering beter te laten slagen zijn volgens de studenten in dit onderzoek onder andere: meer interculturele uitwisseling of activiteiten en meer ontmoeting(en) met andere culturen;
• Studenten geven aan dat de HvA voldoende stappen onderneemt om mogelijkheden voor internationalisering zichtbaar te maken, maar zij vinden ook dat er ruimte is voor verbetering.

Vervolg

Het is de wens van het programmateam internationalisering middels een focusgesprek met representatie vanuit de deelnemende faculteiten nader in gesprek te gaan over de resultaten en de manier waarop deze geïnterpreteerd kunnen worden en over welke adviezen er gegeven kunnen worden aan de faculteiten.

Vragen? Voor vragen over dit én andere onderzoeken van het HvA-studentenpanel, mail ons gerust.


1 Internationale casuïstiek/praktijkvoorbeelden in studiemateriaal, aandacht voor andere culturen in studiemateriaal of lessen, Internationale opdrachtgevers voor (afstudeer)projecten, Internationale online uitwisselingsprojecten met studenten, Internationale gastsprekers/gastcolleges, Deelname aan internationale conferenties / congressen /exposities, Internationaal georiënteerde (module) opdrachten in een andere taal, International week/mobility week, interculturele uitwisselingen of activiteiten

65% van de studenten is geïnteresseerd in nieuws, ontwikkelingen en achtergrondverhalen over de studie en de HvA

In maart 2019 hebben we alle leden van het HvA-Studentenpanel benaderd om te kijken naar de behoefte en mening van studenten over nieuws, ontwikkelingen en achtergrondverhalen over de studie en de HvA. Én in hoeverre de studenten bekend zijn met HvanA, het online magazine voor en door studenten en medewerkers van de HvA. In totaal ontvingen 1049 studenten een uitnodiging om deel te nemen aan de online vragenlijst, 591 studenten hebben dat gedaan (respons is 56,3%).

Belangrijkste resultaten

 • 65% van de studenten is geïnteresseerd in nieuws, ontwikkelingen en achtergrondverhalen over de eigen studie en de HvA;
 • Studenten zijn vooral geïnteresseerd in nieuws over de eigen studie (85%), ontwikkelingen in hun eigen vakgebied (77%) en de arbeidsmarkt en/of beroepspraktijk (60%);
 • De MijnHvA-website (69%) is het populairste kanaal om op de hoogte te blijven van nieuws, ontwikkelingen en achtergrondverhalen over de eigen studie en de HvA.

Nieuws, ontwikkelingen en achtergrondverhalen over de eigen studie en de HvA

HvanA

 • 23% van de studenten kent de HvanA, waarvan 15% het medium enkel van naam kent;
 • De studenten die HvanA beter dan alleen van naam kennen, bezoeken het medium in de meeste gevallen eens per week (27%);
 • Zij beoordelen HvanA met een 7,3, 83% zou HvanA aanbevelen aan medestudenten.

Vervolg

HvanA bekijkt aan de hand van de resultaten welke stappen komend studiejaar gezet worden om het bereik van het online magazine te vergroten. Ze doen dit op basis van de verkregen inzichten in mediagebruik (sociale media), interesses en of de berichten van HvanA voldoende aansluiten bij de wensen van de studenten.

Vragen?

Voor vragen over dit én andere onderzoeken van het HvA-Studentenpanel, mail ons gerust. Wil je meer weten over HvanA? Kijk op hun website of neem contact op.


HvA-studenten zijn het meest tevreden over de sfeer, groepsgrootte, inhoud en docenten van hun opleiding. Dit blijkt uit een onderzoek over studenttevredenheid onder 553 studenten van het HvA-studentenpanel. Ongeveer 72% van de voltijd bachelor studenten is (zeer) tevreden met de opleiding in het algemeen. Dit is in lijn met de studenttevredenheidcijfers van voorgaande jaren.

Goede sfeer en docenten

Studenten geven de hoogste scores aan de algemene sfeer (78%), groepsgrootte (66%), inhoud (64%) en docenten (62%) van hun opleiding. Internationalisering (31%), informatievoorziening (40%) en studiebegeleiding (43%) worden het minst gewaardeerd.

Nationale Studentenenquête

Voorgaande jaren deden we, net als (bijna) alle Nederlandse hoger onderwijsinstellingen, mee met de Nationale Studentenenquête. Op 26 maart heeft de Vereniging Hogescholen echter besloten niet verder mee te werken aan de uitvoering van de enquête van 2019. Lees ook het nieuwsbericht ‘Hogescholen stoppen deelname aan Nationale Studenten Enquête’ . Vandaar dat we dit jaar op andere manieren de feedback van studenten verzamelen.

Meer informatie?

- AZ-lemma Nationale Studenten Enquête

Heb je vragen? Neem contact op met Institutional Research (IR).

HvA-studenten doen liefst mee aan onderzoek als het over onderwijs gaat

Onder leden van het HvA-Studentenpanel is onderzoek gedaan hoe studenten denken over onderzoek. Dit leverde bruikbare inzichten op! De resultaten gaan we dan ook delen met HvA-medewerkers die onderzoeken afnemen of hierbij betrokken zijn. Het onderzoek onder het HvA-studentenpanel liep van 10 december vorig jaar tot en met 7 januari 2019. In totaal kregen 991 studenten een uitnodiging en gingen 627 studenten daarop in. Het responspercentage is daarmee 63,3 procent.


Belangrijkste resultaten

 • Studenten ontvangen onderzoekscommunicatie het liefste per email, gevolgd door MijnHvA. Onder onderzoekscommunicatie verstaan we uitnodigingen om mee te doen aan een onderzoek, maar ook terugkoppeling van de resultaten.
 • Studenten geven aan per maand gemiddeld 1,58 keer voor onderzoek te worden uitgenodigd. Een groot deel van de respondenten zou eigenlijk vaker mee willen doen aan onderzoek.
 • De studenten noemen als voornaamste motivatie om mee te doen aan een onderzoek dat ze hun mening willen geven en de HvA willen helpen verbeteren.
 • Studenten doen het liefst mee aan onderzoeken die betrekking hebben op onderwijs, zoals ‘inhoud van het onderwijs’ en ‘toetsing en beoordeling’.
 • Als het onderzoek uit een vragenlijst bestaat, geven studenten de voorkeur aan een maximale lengte van 5 of 10 minuten.
 • Als vergoeding krijgen studenten het liefst spaarpunten, die later omgezet kunnen worden in cadeaubonnen.
 • Meer dan driekwart van de studenten geeft aan het (zeer) belangrijk te vinden om informatie over de resultaten te ontvangen, het liefst door een kort nieuwsbericht en/of infographics.


Evaluaties

Naast de mening ten aanzien van onderzoeken in het algemeen hebben we ook vragen gesteld over de onderwijsevaluaties. Circa twee op de vijf studenten is (zeer) tevreden over deze evaluaties. Het gebrek aan terugkoppeling van de resultaten, waar studenten behoefte aan hebben, komt naar voren als belangrijke reden voor ontevredenheid.


Vervolg

We delen de resultaten van dit onderzoek met HvA-medewerkers die onderzoeken afnemen of hierbij betrokken zijn. Wij hopen dat medewerkers die onderzoek willen doen onder studenten hun voordeel doen met deze resultaten. Een kleine beperking van dit onderzoek is dat leden van het Studentenpanel naar hun mening over onderzoek is gevraagd. Deze studenten zijn vaker bereid mee te doen aan onderzoeken en daardoor wellicht niet representatief voor alle HvA-studenten.


Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met Institutional Research (IR).


In de periode van 31 oktober tot 12 november 2018 is het HvA-studentenpanel ingezet om de studiegids te evalueren. In het onderzoek kwamen onder andere de volgende vragen aan bod: Hoe beoordelen HvA-studenten de studiegids en welke verbeterpunten dragen ze aan? Wat is de bezoekfrequentie en hoe bekend is deze gids met informatie over de opleiding en vakken onder de doelgroep?

In totaal vulden 664 studenten de online vragenlijst in.

Resultaten

 • Een groot deel van de studenten (78%) geeft aan bekend te zijn met de studiegids en waardeert deze gemiddeld met een 7,0. Ook op faculteitsniveau scoort de studiegids een ruime voldoende, variërend tussen 6,8 en 7,2. Ouderejaarsstudenten zijn vaker bekend met de studiegids dan eerstejaars, maar zijn met een gemiddelde beoordeling van 6,9 iets kritischer dan eerstejaars die de studiegids gemiddeld een 7,1 geven.
 • Het merendeel van de studenten die bekend zijn met de studiegids bezoekt deze eens per maand of vaker (48,6%).
 • Andere informatiebronnen zijn de studiedelen en studiehandleiding op MijnHvA. Deze handleiding scoort gemiddeld een 7,1.
 • De studiegids wordt met name bezocht voor informatie over vakken, toetsinformatie en algemene informatie.

Verbeterpunten

De studenten is gevraagd naar mogelijke verbeterpunten voor de studiegids. Als verbeterpunten komen onder andere naar voren:

 • koppeling met jaarrooster en toetsrooster;
 • geen informatie in meerdere informatiebronnen;
 • meer uniforme informatie bij de verschillende onderwijseenheden;
 • duidelijkere invulling van verplichte aanwezigheid of huiswerk;
 • duidelijkere invulling van de studielast;
 • eenduidig invullen van studiegids, studiehandleiding en Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Vervolg

De invulinstructie voor faculteiten/opleidingen voor de velden van de onderwijseenheden wordt aangevuld. Dit zal ervoor moeten zorgen dat er een duidelijkere invulling is van de verplichte aanwezigheid en van de studielast voor de studenten. Verder zal gezorgd worden dat de informatie in de studiegids en de studiehandleiding uniformer is.

Met de invoering van de digitale leeromgeving Brightspace voor de studiedelen wordt ook naar mogelijkheid gekeken de studiegidsinformatie hierin op te nemen en hiermee de informatiebronnen te koppelen.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van de evaluatie en vervolgstappen neem dan contact op met Studentenzaken, Centrale Coördinatie Studiegids: studiegids@hva.nl.

In februari 2016 hebben 413 studenten deelgenomen aan een onderzoek over hun wensen op het gebied van flexibel onderwijs. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het HvA-programma Flexibilisering. Eén van de doelen van dit programma is het onderwijs zo in te richten dat er meer rekening wordt gehouden met de verschillen tussen studenten in kennis, ervaring, loopbaanambities, leerbehoefte en omstandigheden. Het was nog onvoldoende duidelijk aan welke aspecten van flexibel onderwijs studenten de voorkeur geven. Het onderzoek bestond uit een online vragenlijst met open en gesloten vragen over de verschillende mogelijkheden om onderwijs flexibel te maken.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat studenten vooral behoefte hebben aan het kunnen versnellen van de studie en dat ze graag meer vrijheid willen in het samenstellen van hun vakkenpakket.

Het kunnen versnellen van de studie spreekt aan omdat studenten hun opleiding dan uitdagender voor zichzelf kunnen maken of eerder klaar kunnen zijn met studeren. Meer vrijheid in het samenstellen van het vakkenpakket vinden ze aantrekkelijk omdat ze dan meer hun interesses kunnen volgen. Studenten geven aan dat dit zorgt voor grotere motivatie en het geeft hen bovendien de mogelijkheid om zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt. Studenten geven wel aan dat ze in de eerste jaren ook zeker behoefte hebben aan een vast basispakket, maar in de loop van de jaren zou de studie steeds meer moeten gaan bestaan uit keuzevakken.

Een andere aantrekkelijke optie is het minder plaatsgebonden studeren. Studenten hebben behoefte aan het online kunnen volgen van colleges of hebben behoefte aan minder aanwezigheidsplicht zodat zij niet per se naar de HvA hoeven te komen. Het beperkende sociale contact zien zij wel als nadeel hiervan. Tot slot spreekt ook de mogelijkheid aan om de opleiding (tijdelijk) te kunnen vertragen zodat studenten die kampen met specifieke omstandigheden dan ook de mogelijkheid hebben hun studie te blijven volgen. Ook kan hierdoor ruimte vrijgemaakt worden voor (neven)activiteiten of extra stages.

Voor alle conclusies geldt wel dat ouderejaars meer behoefte hebben aan flexibiliteit dan eerstejaars. Hoe verder studenten zijn in hun studie, hoe meer behoefte zij hebben aan flexibiliteit en hoe minder ze tevreden zijn over de huidige mogelijkheden.

Vervolg

De resultaten van het onderzoek zijn binnen de hogeschool verspreid onder de faculteitsdecanen en betrokkenen bij het Programma Flexibilisering. Verder worden de resultaten besproken op studiedagen van opleidingen die met flexibilisering van het onderwijs bezig zijn. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de verdere koersbepaling van het Programma Flexibilisering.

In januari 2016 hebben 448 studenten deelgenomen aan een onderzoek over hun wensen met betrekking tot roosters. Directe aanleiding was de (opnieuw) matige score op roosters in de laatste Nationale Studentenenquête. HvA-studenten zijn duidelijk minder tevreden met hun rooster dan met de rest van hun opleiding en het rapportcijfer voor hun rooster ligt ook lager dan dat van vrijwel alle andere hogescholen. Om een vinger achter deze matige score te krijgen is het onderzoek gehouden. Het onderzoek bestond uit diepte-interviews gevolgd door een vragenlijst. De respondenten waren vooral eerste en tweedejaars studenten uit alle faculteiten van de HvA.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek was om te weten te komen wanneer studenten tevreden zijn over hun rooster. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de verbetering van het rooster voor studenten. Het streven hierbij is om uiteindelijk te komen tot stabiele en voorspelbare roosters.

Resultaten

HvA-studenten hebben liever een rooster van vier volle dagen dat alle weken gelijk is dan een rooster van vijf dagen met tussenuren en een ongelijke indeling door de weken heen. Ze willen ook liever vroeg beginnen in plaats van laat eindigen. Zo is er meer ruimte voor eigen activiteiten buiten de hogeschool, zoals sporten, werken of afspreken met vrienden.

Als onderdeel van het onderzoek zijn er eerst gesprekken gevoerd met studenten. Uit de gesprekken kwamen al ergernissen naar voren. Zo zei een student: “Ik heb 11 tussenuren per week, waarvan op sommige dagen vier achter elkaar. Dit werkt voor mij zeer demotiverend. Ik vind niet dat dit zou moeten kunnen.” Een andere student gaf aan zich vooral te storen aan de onregelmatigheid in de roosters: “Er zit nu geen ritme in het aantal dagen vrij per werk. De ene week heb je geen een dag vrij en de andere week opeens twee dagen. Met het inplannen van werk is dit heel lastig.”

Het onderzoek laat zien dat dit soort ergernissen in sterke mate de tevredenheid van studenten over hun rooster bepaalt. Studeren is belangrijk maar er moet ook tijd zijn om te werken, te sporten of voor vrienden. Biedt het rooster hiervoor te weinig ruimte dan neemt de ontevredenheid van studenten over hun rooster met sprongen toe. Eenzelfde sterk verband is te zien bij de onregelmatigheid van het rooster en het aantal tussenuren. Andere factoren, zoals voldoende afwisseling van docenten, blijkt veel minder bepalend voor de tevredenheid van studenten over het rooster.

Vervolg

De faculteiten zijn inmiddels op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek. Elk van de faculteiten gaat zelf na welke aanpassingen in de roosters wenselijk zijn op basis van de resultaten. Daarnaast worden de uitkomsten gebruikt om binnen de hele HvA tot roosters te komen die tot hogere tevredenheid bij studenten leiden.

In de laatste maanden van 2015 hebben 46 voltijd studenten meegedaan aan een kwalitatief onderzoek van Dienst Studentenzaken. De vraag was hoe studenten het beste uit zichzelf kunnen halen tijdens hun studie en welke behoeften zij hebben op het gebied van begeleiding en ondersteuning.

Resultaten

De uitkomsten geven de Dienst Studentzaken en de medewerkers van de HvA enerzijds inzicht in wat onze studenten nodig hebben om ‘het beste uit zichzelf te halen’, en anderzijds inzicht in wat ze nodig hebben aan informatie om te kunnen beslissen of zij iets wel of niet doen tijdens hun studie. Dat ‘iets’ kan van alles zijn, zoals wel/niet een vinger opsteken in de klas, voor een 6 of een 10 gaan of wel/niet lid worden van een studievereniging. Wanneer je als student een keuze maakt dan vindt er een – vaak onbewuste – afweging plaats: wat levert het mij op en wat kan het mij kosten. Die kosten hebben naast de tijd en moeite die iets vraagt, vooral betrekking op het risico dat je zelfbeeld loopt. “Als ik iets niet kan of verkeerd doe, heb ik dan een iets lagere dunk van mijzelf? En hebben anderen dit ook?” Vaak is niet duidelijk wat iets wel doen je als een student kan opleveren, maar kun je je wel van alles inbeelden bij wat er niet goed kan gaan. Dit kan je weerhouden van het nemen van ‘risicovolle’ stappen.

Vervolg

Dit klinkt misschien voor jou als student heel herkenbaar. Met de resultaten uit het onderzoek is Dienst Studentenzaken de hogeschool ingegaan. Zo worden medewerkers zich bewuster van hun rol en van wat zij kunnen doen om studenten te helpen in de afweging wel/niet iets doen. Het streven is om jullie de veiligheid en het zelfvertrouwen te kunnen bieden dat het mogelijk maakt om stralend te durven en kunnen falen tijdens jouw tijd aan de HvA. Alleen door je grenzen op te durven zoeken ontdek je wat je kan en wilt. Het is onze taak om jullie hierbij te helpen.

Heel veel dank aan de studenten die zo open met ons hebben gesproken. Jullie hebben ons ontzettend geholpen om de HvA beter te maken.

In 2015 hebben meer dan 450 studenten, 450 docenten en vele andere medewerkers van de HvA meegewerkt aan het onderzoek over onderwijslogistiek. Met dit onderzoek zijn de ervaringen, wensen en behoeften van studenten, docenten en ondersteunende medewerkers over een aantal belangrijke onderwijslogistieke processen in kaart gebracht. In al deze processen speelt het StudentenInformatieSysteem SIS een rol. Het onderzoek levert de HvA waardevolle en praktische informatie op die gebruikt gaat worden om de onderwijslogistiek te verbeteren.

Resultaten

De hoofdconclusies zijn dat het systeem SIS, de communicatie, de onderwijslogistieke processen én de organisatie verbeterd kunnen worden. Vooral docenten zijn erg ontevreden over het invoeren en wijzigen van cijfers, het inzien van klassen- en groepenlijsten, en studieloopbaaninformatie. Studenten zijn kritisch over de inschrijving en de informatie over minoren, tentamens en herkansingen en het inzien van cijfers en studievereisten.

Vervolg

De resultaten van het onderzoek zijn binnen de hogeschool in klein kring verspreid en besproken. Ook is al opdracht gegeven om enkele relatief gemakkelijk te realiseren verbeteracties binnen drie maanden uit te voeren. Die gaan bijvoorbeeld over het beter informeren van studenten over cijfers, inschrijving voor onderwijs, minoren en herkansingen. Om meer complexe verbeteringen te kunnen doorvoeren is meer tijd nodig. Daar gaat de HvA ook in 2016 mee verder.

In februari 2015 hebben 13 studenten uit het studentenpanel deelgenomen aan een onderzoek naar het wijzigen van het wachtwoord van hun HvA-ID.

Waarom moeten studenten het wachtwoord van hun HvA-ID wijzigen?

Voor een goede online veiligheid van zowel de HvA als studenten en medewerkers en voor de privacy van studenten en medewerkers ontwikkelt de HvA een nieuwe wachtwoordenregeling. Zo wil de HvA misbruik van ICT-middelen voorkomen. Door de nieuwe regeling moeten studenten en medewerkers vanaf 2016 één keer per jaar verplicht hun wachtwoord wijzigen.

Het onderzoek

De studenten werden gevraagd om tijdens een bijeenkomst ter plekke hun wachtwoord op verschillende apparaten te wijzigen. Bijvoorbeeld op een computer in een van de studiecentra, hun eigen computer, tablet of smartphone. Na afloop beantwoordden ze mondeling een aantal vragen en vulden ze een enquête in over hun bevindingen.

Resultaten onderzoek

Het onderzoek heeft laten zien hoe de HvA voor studenten het proces van het wijzigen van hun wachtwoord kan verbeteren. Zo blijkt dat studenten op verschillende manieren naar informatie over het wijzigen van hun wachtwoord zoeken. De meest gebruikte kanalen zijn Google, DLWO en az.hva.nl. Ook moet in alle communicatie richting studenten over het wijzigen van hun wachtwoord in één oogopslag duidelijk worden dat ze hun wachtwoord op de juiste manier moeten wijzigen en wat de consequentie is als ze dat niet doen.

Vervolgacties

Daarom heeft de HvA:

 • de instructies voor het wijzigen van je wachtwoord op az.hva.nl ingekort;
 • op de plek waar je je wachtwoord moet wijzigen een directe link naar deze instructies opgenomen;
 • zowel in de instructies als op de plek waar je je wachtwoord moet wijzigen, duidelijk aangegeven wat de consequentie is van het niet wijzigen van je wachtwoord op de juiste manier.

Naar verwachting wordt het verplicht wijzigen van je wachtwoord vanaf juli 2016 ingevoerd. Studenten ontvangen dan automatisch bericht op het moment dat het langer dan een jaar geleden is dat zij het wachtwoord van hun HvA-ID hebben gewijzigd.

Gepubliceerd door  Institutional Research 15 december 2020