HvA-onderzoekers helpen energietransitie te versnellen

Implicaties klimaatdoelen voor burgers, bedrijven en overheden onderzocht

Een alles omvattend klimaatakkoord staat voor de deur. In Den Haag stijgt de spanning aan de onderhandelingstafel. De belangen zijn groot maar één ding is duidelijk: het wordt een hels karwei om de klimaatdoelen daadwerkelijk te kúnnen halen. Om dat proces te versnellen doet de Hogeschool van Amsterdam praktijkgericht onderzoek. 

Of het nu gaat over de obstakels die steden ervaren bij de uitrol van warmtenetten of de vraag hoe inzichten uit de gedragsleer kunnen helpen onze gewoontes aan te passen aan de eisen van een nieuwe tijd: bij tal van overheidsprojecten en private initiatieven rond verduurzaming is de HvA betrokken als onafhankelijk onderzoekspartner.

Dat heeft veel expertise opgeleverd rond vragen die nu spelen in het klimaatdebat, met name als het gaat over haalbaarheid en praktische consequenties.

Op de klimaattop in Parijs (2015) hebben 195 landen afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot maximaal 2 graden.

Om dat te bereiken moet:

  • In 2030 de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 zijn gehalveerd
  • Elk land eigen maatregelen nemen om dat te halen.

In Nederland zijn daarom overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderhandelingen begonnen wat heeft geresulteerd in een voorlopig klimaatakkoord dat voor 1 december definitief moet worden. Aan vijf zogenaamde klimaattafels wordt onderhandeld over de bijdragen van de electriciteitssector, de industrie, de landbouw, de bebouwde omgeving en partijen betrokken bij alle vormen van mobiliteit.

Gaat het lukken om nog vóór de kerst tot een akkoord te komen? En welke implicaties hebben de afspraken dan voor burger en bedrijven? Het zijn vragen die HvA-onderzoekers zich ook stellen. Want met nieuwe technologiën alleen zijn we er niet.

Wil en mogelijkheden

Om de klimaatdoelen te halen moeten we niet alleen zoeken naar technologische oplossingen. Bij de HvA kijken we daarom ook naar de wil en de mogelijkheden voor een verduurzaming van de energievoorziening. Zo wordt niet alleen denkkracht vrijgemaakt voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen en een bijpassende energieopslag, maar wordt er ook geïnvesteerd in kennis over verandering van gedrag en het verkennen van economische verdienmodellen.

Gebouwde omgeving

Vooral in de bouw- en vastgoedsector ervaren betrokkenen, zoals woningcorporaties, hoge druk om invulling te geven aan complexe duurzaamheidsopgaven. Maar de vraag is hoe zij daaraan tegemoet kunnen komen.

Dat gaat niet alleen over nieuwbouw, maar steeds vaker over het herontwikkelen van de bestaande gebouwde omgeving en om renovatie. Dat moet energieneutraal en klimaatbestendig gebeuren en er zal gebruik moeten worden gemaakt van milieuvriendelijke en duurzaam geproduceerde materialen. Daarvoor zal nog meer dan nu kennis ontwikkeld moeten worden door het hbo.

Mobiliteit

In 2025 zijn elektrische auto’s het nieuwe normaal. Vijf jaar later moeten alle nieuwe auto's 100% uitstootvrij zijn. Dat is althans wat de overheid als concrete eis gesteld heeft in de aanloop naar het klimaatakkoord. Maar als het over transport en logistiek gaat, ligt er nog een veel grotere uitdaging.

Bij duurzame logistiek gaat het ook om CO2-neutraal vervoer van goederen en bederfelijke waar. Bij de HvA wordt daarom onderzoek gedaan naar slimme technische aanpassingen en het efficiënter gebruikmaken van de bestaande infrastructuur door middel van bijvoorbeeld informatiedeling en netwerkregie.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 maart 2019