Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina
Cursus

Onderdelen

Wanneer je de opleiding start zijn, sluit je een overeenkomst af wat je gaat doen en waar je begeleiding uit bestaat.

Overeenkomst

Voor aanvang van het Zij-instroom in Beroep traject nodigt de opleiding je uit voor een gesprek over de inhoud van je scholings- en begeleidingscontract. Dit contract is één van de onderdelen van de tripartite-overeenkomst die je sluit met de werkgever en de opleiding. Het contract op mat ontstaat op twee manier, zowel gericht op inhoud als op de wijze van studeren en begeleiding. 

Gericht op de inhoud

Op basis van een eerder afgeronde opleiding en daarbij verworven competenties is het mogelijk om bepaalde onderdelen van het basisstudieprogramma niet op te nemen in het persoonlijke scholings- en begeleidingscontract.

Gericht op de wijze van studeren en de begeleiding

In de overeenkomst kunnen we persoonlijke keuzes opnemen. Deze keuzes gaan over de manier waarop je het zij-instroomtraject wilt volgen, bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, leerstijlen, mogelijkheden en/of specifieke kenmerken van de werkplek. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende keuzes:

  • Het volgen van onderwijs in de groep, individuele begeleiding van een docent of zelfstudie.
  • Het moment waarop je aan toetsen wilt deelnemen.
  • De omvang en mate waarop je begeleiding wenst op de werkplek en bij het samenstellen van het portfolio voor het bekwaamheidsonderzoek.

Begeleiding

Tijdens het Zij-instroom in Beroeptraject krijg je op meerdere manieren begeleiding. Het is mogelijk in de begeleidingsovereenkomst het aantal begeleidingsuren te verhogen of te verlagen.

Individueel

Tijdens de individuele begeleiding volgen we de ontwikkeling van jouw docentvaardigheden. Deze begeleiding kan bestaan uit klasbezoeken, nabesprekingen, reflectie- en ontwikkelgesprekken, etc. Als zij-instromer maak je hierover afspraken met je begeleider. Wanneer je eraan toe bent – of aan het einde van het traject – beoordelen we het functioneren in de praktijk summatief. Een examinator die door de examencommissie van de tweedegraadslerarenopleidingen HvA is aangewezen, voert deze begeleiding en beoordeling uit. Voor de uitvoering van deze begeleiding en beoordeling is standaard 20 uur beschikbaar.

Studiebegeleiding

Deze begeleiding bestaat uit individuele begeleiding gericht op de planning, organisatie en deelname aan het traject. Een docent van de lerarenopleiding HvA voert deze begeleiding uit. Voor de uitvoering van deze begeleiding is standaard 10 uur beschikbaar.

Begeleiding bij de voorbereiding op het bekwaamheidsonderzoek

Deze begeleiding kan bestaan uit feedbackgesprekken over de opbouw en inhoud van het portfolio. Als zij-instromer maak je hierover afspraken met je begeleider. Een gecertificeerd expert-assessor voert deze begeleiding uit. Voor de uitvoering van deze begeleiding is standaard 15 uur beschikbaar.

Junior Leraar dialoogkaarten

Gedurende het traject maken we voor de begeleiding gebruik van het instrumentarium van Junior Leraar. Dit bestaat uit 23 bekwaamheden die zijn uitgewerkt in dialoogkaarten. De gemeente Amsterdam stelt de doosjes met dialoogkaarten kosteloos ter beschikking aan zij-instromers. Aanvullend kun je gebruikmaken van de bijbehorende digitale scan waarmee je jouw competentieontwikkeling volt en vastlegt. Gedurende drie jaar kunnen jij en diegenen die je begeleidt en/of coacht de scan maximaal 12 keer invullen. De kosten voor het gebruik van de digitale scan bedragen €35.

Afronding

De afronding van het traject bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Het tenminste voldoende afronden van alle in de persoonlijke scholings- en begeleidingscontract opgenomen studieonderdelen.
  • Het tenminste voldoende afronden van de beoordeling in de praktijk.
  • Het tenminste voldoende afronden van het bekwaamheidsonderzoek. Dit assessment is in haar opzet vergelijkbaar met het geschiktheidsonderzoek. Deze beoordeling beperkt zich tot die competenties die tijdens het geschiktheidsonderzoek nog niet als volledig bekwaam zijn beoordeeld.

Na het succesvol afronden van het Zij-instroom in Beroeptraject ontvang je een getuigschrift Zij-instroom in Beroep tweedegraadslerarenopleiding en daarmee de bevoegdheid om te werken als docent.

Landelijk Raamwerk Zij-instroom VO

In het landelijke Raamwerk Zij-instroom in Beroep (tweedegraads lerarenopleidingen) staan de afspraken beschreven waar de procedures, het assessmentinstrumentarium, beoordeling, begeleiding van de zij-instromers en het Zij-instroom in Beroep traject aan dienen te voldoen. Op deze manier wordt de kwaliteit en uniformiteit tussen de tweedegraads lerarenopleidingen gewaarborgd.

Studiekeuzeplein

Studenten in open ruimte

Heb je praktische vragen of weet je nog niet wat je wilt studeren? Op het studiekeuzeplein staan keuzecoaches, studentendecanen, docenten en studenten voor je klaar.

Naar het studiekeuzeplein

Volgende open dagen

  • Zaterdag 11 februari 2023
  • Dinsdag 4 april 2023 (avond)