Hogeschool van Amsterdam

Veel gestelde vragen

De Pabo HvA heeft een stevig pedagogisch- en vakdidactisch opleidingstraject samengesteld. Hiermee verwerft u de kennis, vaardigheden en attituden die nodig zijn om als startbekwaam leraar basisonderwijs te werken in de grote stad.
De eisen die worden gesteld aan startbekwame leraren zijn hoog en in de afgelopen jaren zijn door pabo’s landelijke afspraken gemaakt over de inhoud en toetsing van kennisbases voor elk van de vakgebieden van het basisonderwijs.
De Pabo HvA stelt dezelfde eisen aan zij-instromers als aan de studenten van de reguliere pabo-opleiding. De bevoegdheid die zij verwerven is immers ook gelijk. Daarom maakt het verwerven van de kennisbases en de deelname aan de kennisbasistoetsen integraal onderdeel uit van het opleidingstraject voor zij-instromers.

Competenties die tijdens het geschiktheidsonderzoek als volledig bekwaam worden beoordeeld worden tijdens het bekwaamheidsonderzoek aan het einde van het traject niet opnieuw beoordeeld. Dit bekwaamheidsonderzoek is één onderdeel van de afronding van het traject.

In het geschiktheidsonderzoek staat de beoordeling van uw vaardigheden centraal. Het is niet mogelijk om met het geschiktheidsonderzoek de generieke en vakspecifieke kennis op alle verschillende gebieden vast te stellen. Alleen op basis van de uitkomst van het geschiktheidsonderzoek kan daarom niet worden besloten om bepaalde studieonderdelen niet op te nemen in de persoonlijke scholingsovereenkomst. Op deze pagina staat beschreven op welke wijze de inhoud van de persoonlijke scholings- en begeleidingsovereenkomst op maat wordt gemaakt.

Na aanvang van het opleidingstraject en na vaststelling van de tripartite-overeenkomst is het mogelijk een onderbouwd verzoek tot vrijstelling van een studieonderdeel in te dienen bij de examencommissie van de opleiding. Hiervoor wordt een vaste procedure gehanteerd. Hiervoor levert u per studieonderdeel bewijzen aan bij de opleiding: bewijsstuk waaruit blijkt dat het onderdeel op minimaal hbo-niveau is behaald, studiegidstekst waarmee de zwaarte (studiepunten, belastinguren) wordt aangetoond, cijferlijst waaruit blijkt dat dit onderdeel met minimaal een voldoende is beoordeeld (inclusief datum). In overleg met de betrokken docent neemt de examencommissie van de Pabo HvA een besluit. Wanneer dit verzoek tot vrijstelling wordt gehonoreerd dan wordt de vrijstelling van een deeltoets of studieonderdeel als zodanig geregistreerd.

Nee. Voor het basisstudieprogramma hanteert de opleiding één vaste prijs. Deze kosten worden bij aanvang van het opleidingstraject gefactureerd. Tijdens het opleidingstraject toegekende vrijstellingen resulteren niet in restitutie van een deel van de opleidingskosten.

Leraren die hun vak en hun vakkennis beheersen, daar mag geen twijfel over bestaan. Een aantal jaren geleden is daarom het initiatief genomen om de kenniscomponent in de lerarenopleiding te versterken.
In 2008 is in overleg met de lerarenopleidingen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten tot het ontwikkelen van kennisbases, landelijke kennistoetsen en peer-review. Alle activiteiten zijn ondergebracht in het programma 10voordeleraar .
De pabo's zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de kennisbases in het curriculum van de opleiding, de toetsing hiervan en de borging van de kwaliteit. De kennisbases Nederlands en Rekenen/Wiskunde worden getoetst met landelijke examens. De Pabo HvA stelt dezelfde eisen aan zij-instromers als aan de studenten van de reguliere pabo-opleiding. De bevoegdheid die zij verwerven is immers ook gelijk. Daarom maakt het verwerven van de kennisbases en de deelname aan de kennisbasistoetsen integraal onderdeel uit van het opleidingstraject voor zij-instromers.

Nee, dat is niet verplicht. Voordat het opleidingstraject begint maakt u met de opleiding afspraken over de wijze waarop u van plan bent te gaan studeren. In de kosten voor het opleidingstraject wordt het volgen van onderwijs in een groep als uitgangspunt genomen. Als u liever gebruik maakt van individuele begeleiding door een docent dan is het mogelijk om hierover nadere afspraken te maken. Wel worden hiervoor aanvullende kosten in rekening gebracht.

De Pabo HvA speelt geen actieve rol in het vinden van een werkplek waar het Zij-instroom in Beroeptraject kan worden uitgevoerd. Op deze pagina vindt u een overzicht van contactpersonen en schoolbesturen met wie de Pabo HvA samenwerkt aan zij-instroomtrajecten en die hebben aangegeven dat belangstellenden voor een zij-instroomtraject contact op kunnen nemen.

Ja, dat is mogelijk. Als u in het bezit bent van een geldige geschiktheidsverklaring voor zij-instroom dan kunt u het opleidingstraject voor zij-instroom bij de Pabo HvA volgen. Wij nodigen u van harte uit voor een vrijblijvend intakegesprek zodat we nader kunnen kennismaken.

Ja, dat mag. Het onderwijs en de individuele begeleiding vindt plaats bij de Hogeschool van Amsterdam. Afhankelijk van de locatie van uw werkplek buiten Amsterdam maken we wel nadere afspraken over de omvang van de uren voor de begeleiding en beoordeling op de werkplek. Het is mogelijk dat de Pabo HvA uren in rekening brengt voor de reistijd van de betrokken opleidingsdocent.

Nee, de opleiding stelt hieraan geen specifieke eisen. U maakt als zij-instromer hierover zelf afspraken met uw werkgever. De enige voorwaarde die de opleiding stelt is dat u gedurende het traject als leraar werkzaam bent in het basisonderwijs. Wel moet u zich realiseren dat u na afronding van het traject bevoegd bent om als leraar te werken in álle groepen van het basisonderwijs. In dat kader is het natuurlijk waardevol om gedurende het traject in verschillende groepen, en wellicht ook op verschillende scholen binnen hetzelfde schoolbestuur, werkervaring op te doen.

Er staat geen minimumaantal uren vermeld in de wettelijke regeling Zij-instroom in Beroep. De Pabo HvA hanteert als minimum twee dagen per week. Het is mogelijk om dit uit te breiden. U maakt hierover zelf afspraken met de werkgever, de opleiding is daarbij niet betrokken.

Nee, dat is niet mogelijk. Wettelijk is bepaald dat u alleen aan een zij-instroomtraject mag deelnemen als u tenminste in het bezit bent van een hbo- of wo-bachelorsdiploma. De Pabo HvA volgt deze wettelijke eis. De Pabo HvA kent drie opleidingsvarianten waarvoor u wellicht wel toelaatbaar bent: vierjarige voltijdopleiding, driejarige vwo-route en de Universitaire Pabo van Amsterdam . Kijk op de pagina's van deze opleidingsvarianten voor een beschrijving en de specifieke toelatingseisen.

Het Zij-instroom in Beroeptraject is een verkort opleidingstraject voor mensen die als onbevoegd docent in het basisonderwijs werken en in maximaal twee jaar een bevoegdheid verwerven. Anders dan een reguliere pabo-opleiding maakt onderzoek geen onderdeel uit van dit traject. De verbinding tussen theorie en praktijk maakt u zelf tijdens uw werk. Zowel de aard als de omvang van het traject zijn daarom niet vergelijkbaar met een vierjarige bacheloropleiding. Als zij-instromer ontvangt u daarom een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek, dit is een baccalaureaat. Een baccalaureaat is gelijkwaardig qua bevoegdheid aan de bachelor leraar basisonderwijs.

Je maakt zelf afspraken met de werkgever over jouw aanstelling en inschaling, de opleiding staat daar buiten. Onze ervaring leert dat zij-instromers worden ingeschaald in schaal LA en dat de hoogte van de inschaling is gebaseerd op relevante (voor het onderwijs/lesgevende taken) werkervaring in combinatie met het laatst verdiende loon. Kijk voor meer algemene informatie op deze website van de Rijksoverheid .

Als uit het geschiktheidsonderzoek blijkt dat je niet geschikt bent voor het zij-instroom in beroeptraject maar wel geschikt bent voor het beroep van leraar dan kan je de (deeltijd) opleiding tot leraar volgen. Opnieuw het geschiktheidsonderzoek doen bij de HvA is mogelijk na een half jaar.

Het getuigschrift bekwaamheidsonderzoek, dat met afronding van het opleidingstraject voor zij-instroom wordt verworven, is geen bachelordiploma en valt daardoor niet onder de BAMA-erkenning zoals die in de akkoorden van Lissabon zijn vastgelegd. Of iemand met het getuigschrift bekwaamheidsonderzoek als bevoegd voor het lesgeven in het primair onderwijs erkend wordt hangt af van de weging van het getuigschrift door de Nuffic van het betreffende land. Landen bepalen dus zelf of ze de bevoegdheid erkennen.

Het hbo-diploma is één van de wettelijke toelatingseisen voor het geschiktheidsonderzoek en opleidingstraject voor zij-instroom (zie onder ‘Voor wie?’ de overige eisen). Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is dus niet mogelijk om het geschiktheidsonderzoek af te leggen voordat het hbo-diploma is behaald. Het is wel mogelijk om alvast voorbereidende stappen te zetten. Bijvoorbeeld door het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten, de portfolio-instructie en het samenstellen van het portfolio. Zodra het bachelordiploma is behaald kan het portfolio worden ingeleverd en het geschiktheidsonderzoek worden ingepland.

Aan het einde van het opleidingstraject, als je de vaktoetsen van de drie studieonderdelen rekenen/wiskunde voldoende hebt afgerond, neem je deel aan de Landelijke kennistoets rekenen. Dit landelijk examen is sinds een aantal jaren een verplicht onderdeel van de bacheloropleidingen en opleidingstrajecten voor zij-instroom van alle pabo's in Nederland. Het voldoende afronden van deze landelijke toetsen is een voorwaarde om het opleidingstraject te kunnen afronden. Meer informatie over de landelijke kennistoetsen vind je op de website van 10voordeleraar .

De LKT rekenen peilt kennis, inzichten en vaardigheden op 3S-niveau. Dit staat voor een kennisniveau van een havist op het gebied van rekenen dat het rekenniveau van een basisschoolleerling ruim overstijgt en voor een niveau van professioneel handelen dat dit mogelijk maakt. De LKT rekenen voor de pabo is ontwikkeld vanuit het perspectief van de referentieniveaus op niveau 3F. Niveau 3S moet gelezen worden als een referentie voor de startbekwame leerkracht, een beroepsspecifieke invulling - én vanuit het perspectief van de professioneel gecijferde leraar. Het instroomniveau, zoals bijvoorbeeld geborgd door de Wiscattoets, is niveau 3F.

Niveau 4F is, in tegenstelling tot ander vakken, voor rekenen niet ontwikkeld omdat dit vak uiteindelijk opgaat in wiskunde. Strikt genomen kan er om die reden niet in termen van een niveau dat gelijk staat aan het eindniveau havo gesproken worden. Deze omschrijving doet ook tekort aan het specifieke karakter van de LKT rekenen, gelet op de insteek van professionele gecijferdheid als tweede perspectief. Met andere woorden, het kennisbestand dat is vastgelegd in niveau 3F moet de startbekwame leraar zodanig kunnen aanwenden als gereedschap dat de leerlingen leren rekenen en hun reken-wiskundige ontwikkeling wordt bevorderd.

Om je goed voor te bereiden op de toets is het zaak om met regelmaat te oefenen. Dus vier keer in de week een half uur oefenen werkt wel, één dag in de week twee uur oefenen werkt niet. Oefen ook met regelmaat samen met een groepje deelnemers (maximaal vier personen). Door met elkaar te overleggen verhoog je je eigenvaardigheid. Gebruik voor het oefenen bijvoorbeeld deze website of het boek Rekenen en Wiskunde in de praktijk – Kennisbasis van W. Oonk. Dit materiaal is op het niveau van de LKT rekenen.

Ja, ook als u werkzaam bent in het speciaal (basis-)onderwijs kunt u het opleidingstraject voor zij-instroom in beroep bij de Pabo HvA volgen en bij DUO de subsidie zij-instroom in beroep aanvragen. Wel is het belangrijk u te realiseren dat de opleiding zich op het reguliere basisonderwijs richt en u na afronding hiervan bevoegd bent om als leraar basisonderwijs te werken. Los van uw specifieke werkcontext is het daarom waardevol om tijdens het opleidingstraject ook op reguliere basisscholen werkervaring op te doen. U wordt ook niet opgeleid voor de specifieke context van het speciaal (basis)onderwijs. Het is aan u om de vertaalslag te maken van de opleiding naar de werkplek.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 12 april 2021