Hogeschool van Amsterdam

Inhoud en werkwijze

Het opleidingstraject duurt maximaal twee jaar.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Basisstudieprogramma

Het basisstudieprogramma van het Zij-instroom in Beroeptraject aan de Pabo HvA bestaat uit een stevige pedagogische- en vakdidactische scholing als basis van het beroep. Hiermee verwerft u de benodigde kennis en vaardigheden en ontwikkelt u zich binnen twee jaar tot startbekwaam leraar basisonderwijs.

In totaal bestaat het basisstudieprogramma uit 24 studieonderdelen en 74 studiepunten (afgekort: EC). Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen verschillende elementen:

 • Basisvaardigheden.
 • Vakspecifieke studieonderdelen.
 • Generieke studieonderdelen.
 • Landelijke kennisbases en kennisbasistoetsen.
 • Praktijk.

Basisvaardigheden

Eén studieonderdeel is gericht op de eigen vaardigheid Nederlands: spelling, formuleren, interpunctie en grammatica.

 • EV Nederlands (1 EC).

Vakspecifieke studieonderdelen

Zestien studieonderdelen zijn gericht op de verwerving van de vakdidactische kennis en vaardigheden (waarvan de minimumeisen zijn beschreven in de landelijke kennisbases), de toepassing hiervan in de praktijk en het onderhouden van de eigen vaardigheid.

 • Nederlands – Technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschatonderwijs (3 EC).
 • Nederlands – Spellen, stellen en taalbeschouwing (3 EC).
 • Nederlands – Taalverwerving, taal bij kleuters en mondelinge taalvaardigheid (3 EC).
 • Rekenen/Wiskunde – Hele getallen (3 EC).
 • Rekenen/Wiskunde – Meten en meetkunde (3 EC).
 • Rekenen/Wiskunde – Breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten (3 EC).
 • Maatwerk in Rekenen/Wiskunde & Nederlands (3 EC).
 • Engels (3 EC).
 • Onderzoekend en ontwerpend leren N&T 1 (4 EC).
 • Aardrijkskunde en geschiedenis (4 EC).
 • Burgerschap (4 EC).
 • Onderzoekend en ontwerpend leren N&T 2 (4 EC).
 • Muziek (4 EC).
 • Beeldende vorming (4 EC).
 • Motorische ontwikkeling (4 EC).
 • Dans en drama (4 EC).

Generieke studieonderdelen

Vijf studieonderdelen zijn gericht op de verwerving van de landelijke generieke kennisbasis op het gebied van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en onderwijskunde. De domeinen van de generieke kennisbasis zijn: Het lerende en zich ontwikkelende kind; Onderwijzen en opvoeden: het verzorgen van onderwijs voor het kind op school; Kwaliteit en innovatie.

 • Pedagogiek – De basis (3 EC).
 • Pedagogiek – Verantwoord handelen (3 EC).
 • Pedagogiek – Spelend leren (3 EC).
 • Pedagogiek – Leeftijdsprofilering (3 EC).
 • Pedagogiek – Gedrag (3 EC).

Landelijke kennisbases en kennisbasistoetsen

Voor de vakgebieden Nederlands en Rekenen/Wiskunde zijn er landelijke examens. Deze examens toetsen of u de landelijke kennisbases voor deze vakgebieden in voldoende mate beheerst.

 • Kennisbasistoets Nederlands (1 EC).
 • Kennisbasistoets Rekenen (1 EC).

Praktijk

Uw eigen werkplek heeft een belangrijke en centrale rol in het zij-instroomtraject. U geeft er les aan leerlingen, u werkt samen met collega's en u draagt bij aan de ontwikkeling van de school. In de praktijk past u de theorie toe en ontwikkelt u uw leerkrachtvaardigheden. U wordt op de werkplek begeleid door een docent van de Pabo HvA. Het is ook de bedoeling dat u vanuit de basisschool en/of het schoolbestuur wordt begeleid. U bespreekt uw ervaringen met de begeleiders op de werkplek en de studiebegeleider op de Pabo HvA. Aan het einde van het traject wordt in de praktijk beoordeeld of u functioneert op het niveau van startbekwaamheid. Hiervoor maken we gebruik van dezelfde beoordelingscriteria als voor studenten aan het einde van de reguliere pabo-opleiding.

 • Praktijk – Startbekwaam.

Begeleiding

Tijdens het zij-instroomtraject wordt u op verschillende vlakken begeleid:

 • Individuele begeleiding (en beoordeling) op de werkplek. Hierbij wordt de ontwikkeling van uw leerkrachtvaardigheden gevolgd. Deze begeleiding kan bestaan uit klasbezoeken, nabesprekingen, reflectie- en ontwikkelgesprekken, etc. Als zij-instromer maakt u hierover afspraken met uw begeleider. Wanneer u eraan toe bent – of aan het einde van het traject – beoordelen we het functioneren in de praktijk summatief. Een examinator die door de examencommissie van de Pabo HvA is aangewezen voert deze begeleiding en beoordeling uit. Voor de uitvoering van deze begeleiding en beoordeling is standaard 20 uur beschikbaar.
 • Studiebegeleiding. Deze begeleiding bestaat uit individuele begeleiding gericht op de planning, organisatie en deelname aan het traject. Een docent van de Pabo HvA voert deze begeleiding uit. Voor de uitvoering van deze begeleiding is standaard 10 uur beschikbaar.
 • Begeleiding bij de voorbereiding op het bekwaamheidsonderzoek. Deze begeleiding kan bestaan uit feedbackgesprekken over de opbouw en inhoud van het portfolio. Als zij-instromer maakt u hierover afspraken met uw begeleider. Een gecertificeerd expert-assessor voert deze begeleiding uit. Voor de uitvoering van deze begeleiding is standaard 15 uur beschikbaar.

Het is mogelijk in de begeleidingsovereenkomst het aantal begeleidingsuren te verhogen of te verlagen.

In het kader van ‘Samen Opleiden’ kunnen schoolbesturen waarmee de Pabo HvA samenwerkt in een opleidingsschool ervoor kiezen om begeleidingstaken binnen het Zij-instroom in Beroeptraject van de Pabo HvA over te nemen. Het gaat daarbij om de begeleiding en beoordeling op de werkplek en om de voorbereiding op het bekwaamheidsonderzoek.

Lestijden

Het onderwijs voor zij-instromers vindt plaats op donderdagen tussen 08.30 en 17.50 uur.

Het uiteindelijke lesrooster is afhankelijk van de inzet van docenten en de beschikbaarheid van (vak)lokalen en is enkele dagen voor aanvang van een semester bekend. Doorgaans volgt u vijf tot zeven studieonderdelen van elk twaalf lessen (van 100 minuten) per semester. Naast de lesweken zijn er toetsweken. Toetsen worden in toetsweken geroosterd op de volgende momenten: maandagen 17.00-22.00 uur, dinsdagen 17.00-22.00 uur, woensdagen 16.00-22.00 uur en donderdagen 08.30-22.00 uur. Het toetsrooster is ruim van tevoren bekend zodat u hiermee rekening kunt houden.

Het rooster zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

Donderdag

 • 8.30 - 10.10 Studievoortgangbegeleiding
 • 10.10 - 11.50 Pedagogiek: leerkracht in de klas
 • Pauze
 • 12.10 - 13.50 Nederlands Leesbevordering, jeugdliteratuur en technisch lezen
 • 13.50 - 14.30 Rekenen; hele getallen
 • Pauze
 • 14.40 - 16.00 Pedagogiek didactiek

Afronding

De afronding van het traject bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Het tenminste voldoende afronden van alle in de persoonlijke scholings- en begeleidingsovereenkomst opgenomen studieonderdelen.
 • Het tenminste voldoende afronden van de beoordeling in de praktijk.
 • Het tenminste voldoende afronden van het bekwaamheidsonderzoek. Dit assessment is in haar opzet vergelijkbaar met het geschiktheidsonderzoek. Deze beoordeling beperkt zich tot die competenties die tijdens het geschiktheidsonderzoek nog niet als volledig bekwaam zijn beoordeeld.

Getuigschrift

Na het succesvol afronden van het zij-instroomtraject ontvangt u een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek en daarmee de bevoegdheid om te werken als leraar in het basisonderwijs.

Een scholings- en begeleidingstraject op maat

Voor aanvang van het Zij-instroom in Beroeptraject nodigt de opleiding u uit voor een gesprek over de inhoud van uw scholings- en begeleidingsovereenkomst. Deze overeenkomst is één van de onderdelen van de tripartite-overeenkomst die u sluit met de werkgever en de opleiding.

Het basisstudieprogramma maakt integraal onderdeel uit van de scholings- en begeleidingsovereenkomst. Daarnaast zijn er richtlijnen voor de standaardomvang van de begeleiding. Op twee verschillende manieren wordt deze overeenkomst op maat gemaakt:

 • Gericht op de wijze van studeren en de begeleiding. In de overeenkomst kunnen persoonlijke keuzes over de manier waarop u het zij-instroomtraject wilt volgen opgenomen worden op basis van persoonlijke voorkeuren, leerstijlen, mogelijkheden en/of specifieke kenmerken van de werkplek. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende keuzes:
 1. Het volgen van onderwijs in de groep, individuele begeleiding van een docent of zelfstudie.
 2. Het moment waarop aan toetsen wordt deelgenomen. Elk studieonderdeel kent verschillende toetsafnames. U mag per studiejaar per toets aan twee toetsafnames deelnemen.
 • De omvang en mate van begeleiding op de werkplek, bij het samenstellen van het portfolio voor het bekwaamheidsonderzoek en de studievoortgang.

Na aanvang van het opleidingstraject en na vaststelling van de tripartite-overeenkomst is het mogelijk een onderbouwd verzoek tot vrijstelling van een studieonderdeel in te dienen bij de examencommissie van de opleiding. Hiervoor wordt een vaste procedure gehanteerd. Wanneer dit verzoek tot vrijstelling wordt gehonoreerd dan wordt de vrijstelling van een deeltoets of studieonderdeel als zodanig geregistreerd.

Locatie

U volgt lessen op de Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam aan, of in de directe omgeving van, de Wibautstraat. Deze locatie is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 29 april 2021