Hogeschool van Amsterdam

Inhoud en werkwijze

Registratienummer lerarenregister: o881dXzjKm

Inhoud

De inhoud van de opleiding is gebaseerd op het:

 • Competentieprofiel SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) voor de algemene didactische vaardigheden.
 • Competentieprofiel BVNT2 (Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede taal) voor specifieke didactische en pedagogische vaardigheden voor het lesgeven aan anderstaligen.

Dossier

Op basis van de competenties voor de NT2-docent zijn dossieropdrachten geformuleerd. Deze opdrachten hebben betrekking op docentgedrag en worden voornamelijk uitgevoerd in de lespraktijk (stage- of werkplek NT2). Voorbeelden zijn het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les of het geven van effectieve feedback op een spreek- of schrijfproduct van een NT2-leerder.

Bijeenkomsten

In de bijeenkomsten worden de theorie en bijbehorende opdrachten verwerkt en besproken, ervaringen uitgewisseld en filmfragmenten van eigen lessen in subgroepen besproken. Je maakt twee keer een filmopname van een eigen les.

De gekozen werkvormen zorgen voor verdieping en toepassing van de theorie.

Ook is er ruimte voor intervisie.

Praktijkdeel

De opleiding is duaal van karakter; leren en werken worden gecombineerd. Tijdens de opleiding werk je minimaal 240 uur in de praktijk, dat is 6 uur per week. Van die 6 uur moet je minimaal 3 uur lesgeven. De overige uren zijn bedoeld voor lesvoorbereiding, correctiewerk, het bestuderen van materialen, overleg met collega’s en stage- of werkbegeleider.

De opleiding verwacht dat de stage- of werkbegeleider gecertificeerd docent NT2 is.

Voortgangsgesprek en eindgesprek

Halverwege de opleiding voer je een voortgangsgesprek dat bedoeld is om de continuïteit te bewaken en je vorderingen te bespreken.

Zijn je dossieropdrachten als voldoende beoordeeld en is je dossier compleet, dan kun je deelnemen aan het eindgesprek. De dossieropdrachten en feedback uit de praktijk zijn hierbij uitgangspunt.

Logboek

Reflecties op de bijeenkomsten en je stage of werk neem je op in een logboek. Dit logboek wordt niet beoordeeld maar is bedoeld voor jezelf. Je houdt je leer- en werkervaringen bij en kunt deze gebruiken als input/illustratie bij het voortgangs- of eindgesprek.

Verplichte literatuur voor alle kandidaten

 • Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Bart Bossers, Folkert Kuiken en Anne Vermeer. Coutinho 2015, tweede, herziene druk. € 47,95
 • Actief met Taal. Didactische werkvormen voor het Talenonderwijs. Dieuwke de Coole en Anja Valk. Coutinho 2015, tweede druk. € 26,95


Voor kandidaten zonder onderwijsbevoegdheid

 • Effectief leren. De docent als regisseur. Sebo Ebbens en Simon Ettekhoven. Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, 2020. Vijfde druk. € 45,95

Ook aanbevolen voor bevoegden die hun kennis over algemene didactiek willen opfrissen.

Aanbevolen literatuur

 • Het vakblad LES. Tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs. Uitgeverij Boom, Amsterdam.

Je kunt de opleiding afronden indien:

 • je minimaal 80% aanwezig bent geweest.
 • je aantoonbaar minimaal 240 praktijkuren hebt gemaakt.
 • alle dossieropdrachten als voldoende zijn beoordeeld.
 • het eindgesprek met voldoende resultaat is afgesloten.
 • de praktijkbegeleider het functioneren op de stage- of werkplek als voldoende heeft beoordeeld.

Indien je hebt deelgenomen aan het voortraject voor onbevoegden, moet de eindopdracht van dit traject als voldoende zijn beoordeeld.

Je ontvangt het BVNT2-certificaat. Daarmee kun je je laten registreren in het beroepsregister van de bvnt2.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 7 december 2020