Hogeschool van Amsterdam

Veel gestelde vragen

Nee, om het geschiktheidsonderzoek te kunnen doen heeft u een werkgever (bevoegd gezag van een school) nodig die van plan is u in dienst te nemen als onbevoegd docent.

Er staat geen minimumaantal uren vermeld in de wettelijke regeling Zij-instroom in Beroep. De Pabo HvA hanteert als minimum twee dagen per week. Het is mogelijk om dit uit te breiden. U maakt hierover zelf afspraken met de werkgever, de opleiding is daarbij niet betrokken.

Voor het aanvragen van de subsidie is dit een bezwaar. U mag daarvoor in de afgelopen twee jaar niet ingeschreven zijn bij een lerarenopleiding (bekostigd of onbekostigd) om de subsidie van het ZiB-traject te kunnen aanvragen.
U kunt het ZiB-traject wel volgen zonder subsidie. Stond u de afgelopen twee jaar wel ingeschreven bij een lerarenopleiding maar heeft u een diploma behaald dan geldt deze regel niet.

Nee, dat is niet mogelijk. Wettelijk is bepaald dat u alleen aan een zij-instroomtraject mag deelnemen als u tenminste in het bezit bent van een hbo- of wo-bachelorsdiploma. De Pabo HvA volgt deze wettelijke eis. De Pabo HvA kent drie opleidingsvarianten waarvoor u wellicht wel toelaatbaar bent: : vierjarige voltijdopleiding, driejarige vwo-route en de Universitaire Pabo van Amsterdam. Kijk op de pagina's van deze opleidingsvarianten voor een beschrijving van de opleiding en de specifieke toelatingseisen

De opleiding speelt geen actieve rol in het vinden van een werkplek waar het Zij-instroom in Beroep traject kan worden uitgevoerd. Op deze pagina vindt u een overzicht van contactpersonen en schoolbesturen met wie de Pabo HvA samenwerkt aan zij-instroomtrajecten. Het is mogelijk om vrijblijvend met deze personen contact op te nemen en te informeren naar de mogelijkheden die het betreffende bestuur op dit moment biedt.

Mocht u behoefte hebben aan begeleiding tijdens het samenstellen van het portfolio, neem dan contact op met assessmentfoo@hva.nl. Portfoliobegeleiding wordt aangeboden voor € 230 per gesprek (1 uur begeleiding en 1 uur voorbereiding voor de begeleider).

Nee, hieraan worden geen specifieke eisen gesteld. U maakt als zij-instromer hierover zelf afspraken met uw (toekomstige) werkgever.

De enige voorwaarde die wordt gesteld is dat de groep waar u de praktijkopdracht uitvoert van voldoende omvang is. Kleine groepen (<15) komen met name in het speciaal onderwijs voor. Als u twijfelt of de groep voldoende groot is neem dan contact met ons op.

Tijdens het uitvoeren van de praktijkopdracht wordt beoordeeld of u zelfstandig voor de klas kunt staan. Dit kan alleen goed beoordeeld worden als u zonder begeleiding de praktijkopdracht uitvoert. De twee assessoren die de les observeren zijn natuurlijk wel in het lokaal aanwezig.

Als uit het geschiktheidsonderzoek blijkt dat je niet geschikt bent voor het zij-instroom in beroeptraject maar wel geschikt bent voor het beroep van leraar dan kan je de (deeltijd) opleiding tot leraar volgen. Opnieuw het geschiktheidsonderzoek doen bij de HvA is mogelijk na een half jaar.

Het hbo-diploma is één van de wettelijke toelatingseisen voor het geschiktheidsonderzoek en opleidingstraject voor zij-instroom (zie onder ‘Voor wie?’ de overige eisen). Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is dus niet mogelijk om het geschiktheidsonderzoek af te leggen voordat het hbo-diploma is behaald. Het is wel mogelijk om alvast voorbereidende stappen te zetten. Bijvoorbeeld door het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten, de portfolio-instructie en het samenstellen van het portfolio. Zodra het bachelordiploma is behaald kan het portfolio worden ingeleverd en het geschiktheidsonderzoek worden ingepland.

Ja, ook als u werkzaam bent in het speciaal (basis)onderwijs kunt u het opleidingstraject voor zij-instroom in beroep bij de Pabo HvA volgen en bij DUO de subsidie zij-instroom in beroep aanvragen. Wel is het belangrijk u te realiseren dat de opleiding zich op het reguliere basisonderwijs richt en u na afronding hiervan bevoegd bent om als leraar basisonderwijs te werken. Los van uw specifieke werkcontext is het daarom waardevol om tijdens het opleidingstraject ook op reguliere basisscholen werkervaring op te doen. U wordt ook niet opgeleid voor de specifieke context van het speciaal (basis)onderwijs. Het is aan u om de vertaalslag te maken van de opleiding naar de werkplek.

Als u werkt op een praktijkschool kunt u via het Zij-instroom in Beroeptraject een bevoegdheid leraar basisonderwijs halen. Wel is het belangrijk u te realiseren dat de opleiding zich op het reguliere basisonderwijs richt en u na afronding hiervan bevoegd bent om als leraar basisonderwijs te werken. Los van uw specifieke werkcontext is het daarom waardevol om tijdens het opleidingstraject ook op reguliere basisscholen werkervaring op te doen. U wordt ook niet opgeleid voor de specifieke context van het praktijkonderwijs. Het is aan u om de vertaalslag te maken van de opleiding naar de werkplek.

Het Loket Assessment-FOO doet zijn uiterste best om de geschiktheids- en bekwaamheidsonderzoeken zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. We werken bijvoorbeeld met getrainde en/of gecertificeerde assessoren en de assessmentprocedure is helder beschreven voor de kandidaten. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een beslissing van de assessoren en/of de eindrapportage. Als u er in een gesprek met de assessoren niet uit komt, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

U krijgt maximaal twee mogelijkheden om te toets te maken. U kunt alleen gebruik maken van de tweede mogelijkheid als u een score boven de 70 punten heeft gehaald bij de eerste kans. Bij het aanmelden krijgt u informatie over de datum, tijd en betalingswijze.

Bij de HvA krijgt u maximaal twee kansen om de wiscat-rekentoets te maken. Wanneer u de rekentoets twee keer niet haalt, dan wordt de aanmelding voor het geschiktheidsonderzoek bij de HvA geannuleerd. Het is wel mogelijk om met de resultaten van de wiscat-rekentoets (historisch overzicht en certificaat) die afgenomen is bij een andere onderwijsinstelling het geschiktheidsonderzoek bij de HvA te vervolgen. Ook kan met een geschiktheidsverklaring van een andere instelling het Zij-instroom traject bij de HvA gevolgd worden.

We hanteren de landelijke norm van 103 punten.

Tot uiterlijk een week voor de toetsafname kan de toetsdatum worden gewijzigd. Neem hiervoor contact op met het Loket Assessments via assessment-foo@hva.nl

De geschiktheidsverklaring kent een geldigheidsduur van twee jaar. Na deze termijn wordt er in overleg met de hogeschool gekeken in hoeverre de geschiktheidsrapportage nog voldoende bruikbaar is voor het opstellen van een scholingsplan.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 25 juni 2021