Hogeschool van Amsterdam
 

Juridisch Risico- en Kwaliteitsmanagement

In deze module staat het juridisch risico- en kwaliteitsmanagement centraal binnen de publieke- en de private sector. Binnen elke sector komen telkens steeds twee aspecten aan de orde: de wijze waarop binnen die sector de juridische kwaliteit wordt gerealiseerd en de rol en opstelling daarbij van de juridische professional. Het eerste aspect omvat de (state of the art) theorie en de toepassing daarvan, het tweede aspect de kritische reflectie op de eigen organisatie en rol.

De hoofdonderwerpen zijn:

 • Juridische risico en kwaliteit binnen organisaties: van kwaliteitsnormen naar een juridisch kwaliteitszorgsysteem.
 • Nut en noodzaak van (verbetering van) een juridisch kwaliteitszorgsysteem.
 • Inventarisatie en analyse van juridische risico’s.
 • Rol en bevoegdheden van externe toezichthouders, zoals autoriteiten, inspecties en tuchtrechters.
 • Rapporteren.

De eindopdracht omvat een onderbouwd advies aan uw leidinggevende ter verbetering van de juridische kwaliteitszorg respectievelijk compliance binnen uw eigen organisatie, met een voorstel voor de invoering en borging ervan.

Relatie met de beroepspraktijk

Tijdens de colleges wordt ingegaan op de wijze waarop juridische professionals de kwaliteit van (hun) producten, diensten en onderliggende processen waarborgen en verbeteren.

Het gaat dan vooral om het op een systematische en gestructureerde wijze bewaken en verbeteren van juridische kwaliteit. Dit werd actueel in de jaren negentig van de vorige eeuw. In die tijd werden binnen gemeenten programma’s voor juridische kwaliteitszorg doorgevoerd, waarbij de interne organisatie werd doorgelicht, risico’s in kaart werden gebracht en procedures werden ontwikkeld.
Veel van die programma’s waren geënt op beginselen uit de organisatiekunde, in het bijzonder de kwaliteitszorg. Ze kenmerken zich door een sterk rationele en planmatige benadering.

Zoals wel vaker het geval, gaf een aantal maatschappelijke incidenten aanleiding tot een verhoogde aandacht voor de juridische kwaliteit van het werk, zoals de Ceteco-affaire en de Groninger Kredietbank-affaire.

Ook binnen de private sector nam het belang toe van het bewaken van de juridische kwaliteit. Daar staat het vooral in het teken van quality assurance en compliance. Waar compliance aanvankelijk sterk juridisch werd ingevuld (het voldoen aan de regels), is dit de laatste decennia steeds verder verbreed naar (fraude)preventie, integriteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook hier speelden affaires een rol, zoals het LIBOR-schandaal in de financiële sector of de ‘sjoemelsoftware’ in dieselmotoren in de auto-industrie. Meer recent speelden incidenten inzake de onvoldoende naleving van de verplichting tot het screenen en monitoren van bankklanten.

Praktische informatie

 • Periode:
  Werkcolleges: dinsdag 26-10 en 2, 9, 16 en 23-11: 17.50-20.20 uur.
  Trainingen Rapporteren: zaterdag 30-10: 10.20-12.50 uur, dinsdag 30-11: 17.50-20.20 uur
 • Toetsing: Individuele eindopdracht:
 • Docenten: Nathalie Niestadt (Werkcolleges), Joost Swanborn, Maurik Michael (Rapporteren)
 • Studiebelasting: 140 uur (5 EC)
 • Kosten: 850 euro (excl. evt. studiemateriaal)
 • Inschrijven: via masterlm@hva.nl
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 28 juni 2021