Hogeschool van Amsterdam

Inhoud

De leergang biedt je de verdiepende kennis en nieuwe professionele vaardigheden waar het complexe vakgebied van schuldhulpverlening om vraagt. Na het volgen van de leergang kan je collega’s inspireren en coachen en lever je een bijdrage aan de professionalisering en innovatiekracht van je organisatie.

De leergang bestaat uit vijf thematische onderwijs- modules van ieder zes studiepunten. Je werkt aan vraagstukken uit jouw beroepspraktijk, op basis van kennisgebieden zoals sociale psychologie, hersenwetenschappen, organisatiekunde en intervisie. Je sluit de leergang af met een meesterproef.

Thema’s:

• Gedrag (sociale psychologie en hersenwetenschap)
• Recht (juridisch)
• Interventies vormgeven en implementeren (methodiekontwikkeling en preventie)
• Leiderschap in verandering (organisatiekunde/ methodiekontwikkeling)
• Beroepsethiek en Reflectie

Als expert Schuldhulpverlening heb je kennis van de nieuwste gedragswetenschappelijke inzichten en kan je deze vertalen naar de praktijk. Je ontwikkelt inzicht in de beperkingen van rationeel denken en handelen van mensen met betrekking tot geld en de invloed van de omgeving daarop.

In de module wordt aandacht besteed aan individueel gedrag, waarbij veelvoorkomende ‘biases’ worden besproken zoals ‘risk en loss aversion.’ Je leert over sociaal gedrag, zoals gevoeligheid voor sociale normen en groepsgedrag. Verder leer je op basis van inzichten vanuit de sociale psychologie en de hersenwetenschappen over de doorwerking van aanhoudende (geld)stress: de schaarste theorie, met bijbehorende neurowetenschappelijke kennis over emoties en executieve functies.

Als expert Schuldhulpverlening is belangrijk om actuele juridische kennis te hebben. In de module Recht wordt ingegaan op kennisvergaring en vaardigheden op het terrein van het recht. Het recht is veelomvattend, daarom komen vooral die rechtsgebieden aan bod waarmee je als expert schuldhulpverlener veelvuldig in aanraking komt zoals bijvoorbeeld bestuurs(procesrecht) en socialezekerheidsrecht. In de praktijk zijn ook vaardigheden binnen het recht van groot belang. Binnen veel overheidsorganisaties wordt steeds meer gewerkt met de zogenoemde omgekeerde toets, waarbij vooral een beroep wordt gedaan op het out-of-the-box denken van de professional.

Het is belangrijk als expert dat je weet welke ruimte er is om beslissingen te nemen in het belang van de klant(en). Je leert correct maatwerk toepassen kijkend naar de interpretatie en bedoeling van de wetgeving.

In de module Interventies vormgeven en implementeren leer je over interventies die gericht zijn op preventie in de schuldhulpverlening. Hierbij kan het gaan om de preventie van schulden maar ook om het voorkomen van uitval in het traject. Het gaat om een verandering die jij als expert op de werkvloer kan invoeren. Het doel van deze module is het verbeteren van de uitvoering van de schuldhulpverlening. Hierbij gaat het om zowel preventie en vroegsignalering als procesverbeteringen.

Je onderzoekt en stelt vast wat veranderende klantvragen zijn en wat de gevolgen hiervan zijn. Je verzamelt daarvoor ervaringen van klanten en klantgroepen, analyseert en abstraheert deze. Je maakt een probleemanalyse en geeft oplossingsrichtingen.

Binnen de module Leiderschap leer je niet om een manager te worden maar toon je leiderschap binnen jouw organisatie op andere vlakken zoals het oppakken en uitvoeren van innovatie, verandering of projecten. Kennis van leiderschapsstijlen, situationeel leiding geven komen daarom binnen de module aan de orde. Dit geldt ook voor organisatiedynamica, verandermanagement, cyclisch projectmanagement en een model als design thinking. Je ontwikkelt onder andere een adviesrapport op basis van een probleemanalyse en een literatuurstudie. Na afronding spreek je ‘de taal’ van verschillende organisatielagen en ben je in staat om meer strategisch te (onder)handelen.

In deze module werk je aan actuele en complexe casuïstiek uit jouw eigen beroepspraktijk. Je leert interprofessioneel samenwerken. Je reflecteert samen met collega’s op professioneel niveau vanuit het perspectief van de beroepsrollen (Expert, Innovator en Reflectieve professional). Je maakt vooral ook gebruik van kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan binnen de andere modules Expert Schuldhulpverlening. Naast vormen van supervisie/intervisie sluit je de leergang binnen deze mode af met een meesterproef op basis van een te ontwikkelen portfolio en presentatie.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 3 november 2020