Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek Nieuw-West maakt verborgen participatie zichtbaar

25 jan 2016 12:03 | Afdeling Communicatie

In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is de participatiewet niet bekend bij het merendeel van de onderzochte bewoners met een vermeend zwakke arbeidsmarktpositie. Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat gedifferentieerd HRM aan de Hogeschool van Amsterdam, dat zich richt op leren, professionaliseren en werken in een veranderende samenleving.

Het arbeidsparticipatiebeleid in de participatiesamenleving gaat uit van arbeidsre-integratie en zelfredzaamheid en richt zich op het activeren van burgers richting betaalde of onbetaalde arbeid. Uit het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat de bewoners een veel bredere uitleg aan het begrip participatie geven. Zo zagen zij vrijwilligerswerk en het verlenen van hulp aan de buren, familie en mensen die ze niet direct kennen als onderdeel van hun participatie. Kortom; activiteiten die bevorderend zijn voor het welzijn van zichzelf én mensen in hun omgeving.

Zo vertelde een van de deelnemers : ‘Ik geef hier naailessen, en dan zeg ik: “Kijk of je een buurvrouw vindt om een rok voor te maken tegen betaling. Dan gaan we het samen maken en dan hou jij het geld in je zak.” Het is een andere gedachte achter geld verdienen.’

Uniek aan het onderzoek is dat de bewoners zijn opgezocht in hun eigen omgeving en netwerk. De onderzoekers sloten aan bij regulier onderwijs en buurtinitiatieven en spraken met werknemers in Nieuw-West. Hierdoor werd een informeel netwerk blootgelegd waar burgerparticipatie wel aanwezig is, maar niet altijd effectief benut wordt door de overheid. Veel inwoners van stadsdeel Nieuw-West participeren op een indirect economische manier. Veel mensen met wie is gesproken, kunnen ook niet rondkomen van hun inkomen. Zij zijn bezig het hoofd boven water te houden en komen daardoor niet toe aan het benutten van alle mogelijkheden.

In het onderzoek worden ook krachtige voorbeelden gegeven van inwoners die zich organiseren in buurtinitiatieven die buiten de radar van de overheid vallen. Vanwege de afstand die wordt ervaren tussen het overheidsbeleid en hun leefsituatie geven de deelnemers aan dat het stadsdeel meer zou kunnen samenwerken met deze initiatieven, in plaats van een beleid dat puur gericht is op participatie en re-integratie.

Publicatie onderzoek

Op 28 januari om 16.00 uur wordt de publicatie van het onderzoek overhandigd aan drie bewoners van stadsdeel Nieuw-West: Goof, Rinette en Lloyd.
Locatie: West Side (Burgemeester de Vlughtlaan 125 Amsterdam).

Resultaten zijn ook terug te vinden in het online onderzoeksrapport.

Martha Meerman, lector gedifferentieerd HRM.

tel: 06 - 2115 6132 of email: m.g.m.meerman@hva.nl

Joop Zinsmeister, senior onderzoeker gedifferentieerd HRM.

tel: 06 - 21158345 of email: j.h.g.zinsmeister@hva.nl

Gedrukte exemplaren van de publicatie zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Meer informatie via:

Martha Meerman, lector gedifferentieerd HRM.

tel: 06 - 2115 6132 of email: m.g.m.meerman@hva.nl

Joop Zinsmeister, senior onderzoeker gedifferentieerd HRM.

tel: 06 - 21158345 of email: j.h.g.zinsmeister@hva.nl