Hogeschool van Amsterdam

Lectorale rede Eltje Bos: Twee oren en één mond

9 jan 2015 11:16 | Afdeling Communicatie

Gezamenlijke activiteiten, vooral culturele activiteiten, zijn geen luxe tijdsbesteding maar een must om de samenleving gezond te houden. Hoe zorgen we ervoor dat burgers hieraan gaan of blijven deelnemen, nu de verzorgingsstaat verandert? Eltje Bos, lector Culturele en Sociale Dynamiek aan de Hogeschool van Amsterdam, legt in haar Lectorale Rede op 13 januari uit hoe sociaal-culturele professionals moeten luisteren naar verschillende burgers in deze tijd van verandering.

De veranderingen in de sociale en culturele sector maken dat het aanbod van culturele activiteiten door professionele instellingen is afgenomen. Burgers worden in plaats daarvan aangemoedigd om eigen initiatieven te ontplooien. Lector Eltje Bos onderstreept in haar lectorale rede hoe belangrijk het is dat burgers aan sociale en culturele activiteiten gaan en blijven deelnemen. Het geeft mensen betekenis aan hun leven, zorgt voor samenhorigheidsgevoel en is onontbeerlijk voor cohesie in de samenleving.

Niet alleen aandacht voor mensen met problemen

Nu burgers zichzelf gaan organiseren, vinden culturele activiteiten vaker plaats in de buurt, op wijkniveau. De nieuwe wijkteams concentreren zich vooral op de zorg; de aandacht gaat uit naar ouderen en complexe gevallen. ‘Juist de gewone, niet zorggebonden activiteiten zijn nodig zodat mensen zich gezien en betrokken voelen,’ zegt lector Bos. ‘Sociale en culturele activiteiten zorgen ervoor dat mensen in de samenleving participeren. We moeten dus meer aandacht besteden aan de opbouw van deze activiteiten, niet alleen aan de zorg voor mensen met problemen.’

Aanjagers en ondernemers

Hoe kunnen sociaal-culturele activiteiten in de toekomst toch blijven bestaan? En wat kunnen sociale en culturele professionals hieraan doen? Deze vragen beantwoordt Eltje Bos in haar lectorale rede.

Er zijn al meerdere voorbeelden van zelforganisaties waarbij burgers het voortouw nemen. Probleem is dat deze zelforganisaties vaak erg assertief zijn: ze willen snel bewegen en krijgen dan ‘ruzie’ met de overheid. Bos schetst de rol die de sociaal-culturele professionals hierin kunnen innemen. Als aanjagers van sociale en culturele activeiten moeten zij vooral goed luisteren naar wat er speelt bij burgers. Bos: ‘Sociale en culturele professionals moeten bewuster omgaan met wat een burger nodig heeft en aansturen op gedragsalternatieven.’

De sociaal-culturele professional van de toekomst is vaak niet meer in dienst van een organisatie, maar werkt zelfstandig. Het lectoraat van Bos besteedt met de opleiding CMV daarom aandacht aan het versterken van de ondernemersvaardigheden van deze professionals.

Lectorale Rede

Op dinsdag 13 januari 2015 om 16.00 uur zal mw. dr. E. Bos, lector Culturele en Sociale Dynamiek haar Lectorale Rede ‘Twee oren en een mond’ uitspreken in de Kohnstammzaal van het Kohnstammhuis aan de Wibautstraat 2-4 te Amsterdam. Journalisten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom de Lectorale Rede bij te wonen.

Neem voor meer informatie contact op met mw. dr. Eltje Bos: e.bos@hva.nl/ 06-2287 82 73. Of neem contact op met Persvoorlichting HvA:
T 06 2115 6400; persvoorlichting@hva.nl.