Hogeschool van Amsterdam

Meer en frequenter benchmarken nu mogelijk voor MKB

15 mei 2014 13:37 | Afdeling Communicatie

Ruim 90% van de Nederlandse brancheorganisaties doet aan benchmarking om de bedrijfsvoering van de aangesloten MKB’ers te verbeteren. 80% zou frequenter willen benchmarken, maar het opvragen en vergelijken van de financiële gegevens kost veel tijd. Standard Business Reporting (SBR), de nieuwe verplichte standaard voor het digitaal aanleveren van onder andere jaarrekeningen, kredietaanvragen en belastingaangiften, biedt de oplossing om frequenter en meer te benchmarken. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Tijd én geld besparen

Een benchmark is nu vaak een omslachtig proces: ondernemers vullen een spreadsheet in en hun brancheorganisatie verwerkt dit handmatig in een database. Met SBR kunnen de gegevens van circa 1 miljoen bedrijven in Nederland snel en gemakkelijk worden verzameld. Circa 95% van de gegevensinhoud van de huidige SBR-berichten naar banken, de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst komt overeen met de benchmarkbehoefte van brancheorganisaties op basis van financiële kengetallen. Benchmarking via SBR-berichten is op korte termijn te realiseren door brancheorganisaties en accountants indien zij zich beperken tot de (fiscale) jaarrekening. De Hogeschool van Amsterdam draagt hieraan bij door op 15 mei een educatieve smartphone app te presenteren voor branchespecifieke benchmarking via SBR-berichten, waarmee ondernemers zichzelf digitaal kunnen vergelijken met collega's.

Van papier naar digitaal

Het MKB levert momenteel nog op grote schaal gegevens op papier aan bij hun accountant. De accountants verwachten echter dat zij over drie jaar gegevens van het merendeel van hun klanten digitaal zullen ontvangen. Dit is een belangrijke voorwaarde om benchmarking via SBR op een efficiënte wijze te kunnen realiseren.

Draagvlak

De overgrote meerderheid van de brancheorganisaties en accountants staat positief tegenover benchmarking via SBR. Het draagvlak is groot voor benchmarking via SBR-berichten bij 85% van de brancheorganisaties. Garantie van de anonimiteit van de deelnemende bedrijven en de veiligheid van de benchmarkgegevens zijn volgens accountants en brancheorganisaties wel belangrijke voorwaarden om toestemming van MKB-ondernemers te krijgen voor het gebruik van hun SBR-berichten.

Het Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) en het expertise-centrum Instant Reporting van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten de potentie van benchmarking via SBR, in samenwerking met de brancheorganisaties UNETO-VNI, BOVAG, KVGO en Koninklijke Horeca Nederland/Bedrijfschap Horeca en Catering. Op donderdag 15 mei presenteert de Hogeschool van Amsterdam de onderzoeksresultaten tijdens het seminar ‘Benchmarking met SBR voor het MKB’. Voor meer informatie, zie: http://www.carem.hva.nl/nieuws/seminar-benchmarking-met-sbr-voor-het-mkb-15-mei-2014/

Standard Business Reporting (SBR) is de nieuwe (verplichte) standaard die elektronische gegevensuitwisseling mogelijk maakt met de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de banken. Met SBR kunnen bedrijven hun belastingaangiften, jaarrekeningen en (financiële) rapportages rechtstreeks via hun administratiesoftware doorgeven aan overheidsinstanties, banken en financiële intermediairs zoals accountants en administratiekantoren. De HvA onderzocht de geschiktheid van SBR-berichten voor benchmarking en de bereidheid van brancheorganisaties en accountantskantoren om hiervan gebruik te maken. Hieruit blijkt dat SBR uiterst geschikt is voor benchmarking, en dat hier groot draagvlak voor is onder brancheorganisaties.

CAREM is het centrum voor praktijkgericht economisch onderzoek van het domein Economie en Management / HES van de HvA: www.carem.hva.nl. In het expertisecentrum Instant Reporting is de op de HvA aanwezige kennis op het gebied van SBR samengebracht, met als doel studenten de vereiste actuele kennis over SBR bij te brengen. Voor meer informatie zie: www.instantreporting.nl .

Dr. Jesse Weltevreden is lector Online Ondernemen bij CAREM en eindverantwoordelijke voor de onderzoeksactiviteiten van het SIA/RAAK programma ‘SBR in bedrijf’ van CAREM en het expertisecentrum Instant Reporting. Dr. Eric Melse MBA is senior researcher bij CAREM en docent bij de opleiding Accountancy. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Jesse Weltevreden, tel.: 06 – 101 53 268, e-mail: j.w.j.weltevreden@hva.nl of met HvA persvoorlichting (Meike Verhagen): tel.: 020 – 595 32 62 / 06 – 211 56 400