Hogeschool van Amsterdam

Concrete oplossingen voor stedelijke problemen

19 mrt 2014 09:44 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het Amsterdamse Stadsdeel Nieuw-West pakken de komende vier jaar gezamenlijk maatschappelijke problemen aan in een zogenaamd ‘fieldlab’. In Nederland is het voor het eerst dat een onderwijsinstelling als 'engaged university' een copartnerschap vormt met de stad. Het stadsdeel staat voor twee grote uitdagingen: armoede, en een gebrek aan sociale samenhang onder bewoners. Donderdag 20 maart pitchen negen onderzoekers en lectoren van de HvA hun projectvoorstel. Een voorbeeld is het keukentafelproject, waarbij HvA-studenten kinderen uit groep 3 t/m 5 thuis bij het leren ondersteunen.

Nog voor de zomer worden er vier projecten geselecteerd en gefinancierd door de HvA, het stadsdeel en hun partners. In totaal heeft de HvA voor elk project jaarlijks zo'n €100.000 nodig. Hier zal het stadsdeel een substantieel bedrag aan bijdragen. Het idee is dat dit een vliegwielfunctie heeft, en cofinanciers meedoen, zodat er steeds meer projecten kunnen worden neergezet. De bedoeling is dat - via projecten maar ook op andere manieren - zoals via HvA Buurtwinkels - steeds intensiever wordt samengewerkt. Rector HvA Huib de Jong: 'De HvA werkt ook hier weer goed samen met de gemeente en levert daarmee een duidelijke bijdrage aan de Amsterdamse samenleving. Wij zijn de hogeschool van, maar ook voor Amsterdam. Met multidisciplinaire kennis en de inzet van studenten kan de HvA de verschillende initiatieven in de stad versterken en met elkaar verbinden.'

Vraagstukken van Nieuw-West

De HvA heeft de samenwerking Nieuw-West gefocust op twee zones in Nieuw-West. In de noordelijke zone, rondom Plein '40- '45 en de Burgemeester van de Vlugtlaan, blijkt armoede het grootste probleem. In zuidelijk Nieuw-West, vanaf het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis tot het Delflandplein, is er te weinig sociale samenhang: de ontwikkelingen in deze buurt hebben ervoor gezorgd dat bewoners weinig met elkaar verbonden zijn, eenzaamheid komt er veel voor.

Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud: 'Het is een goede ontwikkeling dat externe partners met hun eigen expertise bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken in de wijk. Door deze slimme samenwerking ontstaat een win-winsituatie.'

De projectpitches

Alle projecten die gepitcht worden op donderdag 20 maart zijn vraaggericht, leiden tot een duurzame oplossing en sluiten aan op wat al gebeurt in het stadsdeel. De pitches zijn gericht op armoede, sociale samenhang, zelfredzaamheid en aan het werk komen.

Een daarvan is project laaggeletterdheid. Studenten achterhalen met een quickscan binnen 3 minuten of iemand laaggeletterd is. Doel is om de laaggeletterdheid onder zo'n 10% van de bewoners van Nieuw-West in kaart brengen, in samenhang met postcode en etnische achtergrond. Vervolgens formuleert de HvA de aanpak in samenwerking met het stadsdeel en Stichting Lezen en Schrijven. De overige pitches richten zich op bewonersinitiatieven, een buurtschouw door bewoners, en het betrekken van lokale bedrijven uit de buurt.

Concreet resultaat

Alle projecten die het fieldlab gaat uitvoeren,moeten daadwerkelijk verbetering opleveren; de resultaten moeten meetbaar zijn. Zo wordt bij het project laaggeletterdheid na vier jaar gemeten of dit aantoonbaar is teruggedrongen. Een onafhankelijke commissie gaat adviseren welke vier projectvoorstellen worden gekozen om op korte termijn van start te gaan in Nieuw-West.

Over Fieldlabs HvA Urban Management

De HvA wil een duurzame bijdrage leveren aan de stad. In stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Oost zijn fieldlabs gestart, waarin de HvA aan vraagstukken van de stad werkt, samen met het stadsdeel. Onderzoek vindt zo plaats in de praktijk en resultaten vloeien direct terug naar de stad. Neem voor informatie over fieldlab Nieuwwest contact op met HvA Urban Management, fieldlab coördinator Anna de Zeeuw: a.m.de.zeeuw@hva.nl .

Neem contact op met Persvoorlichting Hogeschool van Amsterdam (HvA) via 06-211 56 400 of Persvoorlichting@hva.nl of met Manon Koffijberg, Senior Communicatieadviseur en woordvoerder, Afdeling Communicatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West, T 020 253 6308, M 06 3081 9453 m.koffijberg@nieuwwest.amsterdam.nl .