Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap bij benoeming bestuursleden UvA-HvA versterkt

10 sep 2015 16:47 | Afdeling Communicatie

De medezeggenschap van de HvA en de UvA krijgen instemmingsrecht op de profielschetsen voor nieuwe leden van het College van Bestuur UvA-HvA (CvB). Ook zullen de selectiecommissies worden uitgebreid met extra leden namens studenten en medewerkers. Dit hebben de Raden van Toezicht UvA-HvA (RvT) besloten na overleg met de studentenraad (CSR), de ondernemingsraad (COR) van de UvA en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA.

Op 9 juli werd bekend gemaakt dat de RvT de medezeggenschap uitgebreid zou betrekken in de procedures voor het benoemen van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur UvA-HvA en een nieuwe rector magnificus van de UvA, onder andere bij het opstellen van de profielen, deelname in de selectiecommissies, voeren van draagvlakgesprekken en adviesrecht op de benoeming.

Instemmingsrecht op profielschetsen

Afgelopen week is verder over de procedure gesproken, met name over het betrekken van studenten en medewerkers door de medezeggenschap, de samenstelling van de selectiecommissies en het instemmingsrecht op de profielschetsen. De Raden van Toezicht hebben hierop besloten de medezeggenschap instemmingsrecht te verlenen op de profielschetsen van zowel de voorzitter van het CvB als die van de rector magnificus, en de samenstelling van de selectiecommissies uit te breiden tot vier leden namens studenten en medewerkers (1 namens CSR, 1 namens COR en 2 namens CMR).

Versterken van medezeggenschap

’Wij zijn verheugd dat de gezamenlijke medezeggenschap nu instemming heeft op het profiel van nieuwe bestuursleden en ook grote invloed heeft op de daadwerkelijke invulling van vacatures. De Raden van Toezicht gaan hiermee een stuk verder dan de recente toezegging van de Minister van Onderwijs en laat zien dat het hun ernst is met het versterken van de medezeggenschap in onze universiteit. Wij zullen ruim de tijd nemen om de hele UvA-gemeenschap bij dit proces te betrekken’, aldus de COR in een reactie.

Ook de CSR staat ’positief tegenover de aanpassingen in de procedure. Wij zullen ons uiterste best doen om de academische gemeenschap zo veel mogelijk te betrekken bij het opstellen van de profielschets.’

Constructief

De CMR vindt de door de Raden van Toezicht gedane toezeggingen ’constructief en een goede stap in de richting van een verdere versterking van de medezeggenschap binnen de beide instellingen’. De CMR ’realiseert zich ook dat door de nieuwe en versterkte rol binnen de benoemingsprocedure de verantwoordelijkheid van de CMR toeneemt. De CMR zal de HvA-gemeenschap daarom nadrukkelijk bij de procedure betrekken.’